ABC IPET-u, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania, pomoc psychologiczno- pedagogiczna, szkoła, dziecko ze SPE, specjalne potrzeby edukacyjne, przykład IPET, orzeczenie, opinia, poradnia psychologiczno- pedagogiczna

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania specjalnego zespół nauczycieli przygotowuje tzw. IPET.

Indywidualny program terapeutyczno- wychowawczy jest realizowany w szkole przez nauczycieli, ale również zawiera wskazówki dla rodzica o postępach w rozwoju dziecka.

W jaki sposób poprawnie skonstruować IPET?

Poniżej prezentuję przykładowy IPET dla dziecka z wadą słuchu. 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………….

Data i miejsce urodzenia:………………………

Klasa: ………………………………………

IPET na rok szkolny: ………………………….

Podstawa Objęcia ucznia kształceniem: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr………. wydane przez ………………………….

Kategoria specjalnych potrzeb: dziecko niesłyszące z obustronnym niedosłuchem senso- motorycznym znacznego stopnia, wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

I. Funkcjonowanie dziecka na podstawie orzeczenia:

Mocne strony

Słabe strony

Dobra organizacja percepcyjna

Dobra koordynacja wzrokowo- ruchowa

Dobra długotrwała pamięć wzrokowa

Tempo uczenia adekwatne do wieku

Myślenie przyczynowo skutkowe w normie

Myślenie abstrakcyjne: klasyfikowanie

Dobra sprawność manualna

Zaburzone rozumienie relacji przestrzennych

Nie odtwarza liter i cyfr

Słabe umiejętności matematyczne: nie określa ilości elementów w zbiorze

Poprawne relacje z dorosłymi: otwartość

Dość wysoki poziom motywacji i zaangażowania w zadania, które potrafi wykonać

Mała dokładność wykonywanych działań

Zaburzone procesy analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej

Ograniczone umiejętności werbalne

Zaburzona komunikacja: używanie pojedynczych, często zniekształconych wyrazów

Zaburzone relacje społeczne z rówieśnikami

Słaba sprawność grafomotoryczna

Wąski zakres wiedzy ogólnej

 

Diagnoza : dziecko niesłyszące z obustronnym niedosłuchem senso- motorycznym znacznego stopnia, wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zalecenia:

– realizowanie wychowania przedszkolnego w grupie przedszkolnej specjalnej lub integracyjnej

– zapewnienie różnorodnych oddziaływań terapeutycznych

-zajęcia rewalidacyjne, w celu usprawniania obszarów zaburzonych

– terapia surdologopedyczna

– poszerzanie wiedzy ogólnej: słowno- pojęciowej

– w kontaktach z dzieckiem należy stosować pozycję „twarzą w twarz”, wyraziście artykułować oraz mówić

– Zachęcanie do komunikowania się w sposób werbalny, cierpliwe wysłuchanie odpowiedzi dziecka.

– Należy często powtarzać, celem słuchowego utrwalenia nowych wyrazów.

– Zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawności manualne oraz koordynację wzrokowo- ruchową, grafomotorykę, tempo i precyzję ruchów.

– wspieranie procesu integracji z grupą rówieśniczą.

– zapewnienie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji, stwarzanie możliwości odnoszenia sukcesów.

-Zapewnienie pomocy psychologicznej rodzinie oraz włączenie jej w proces terapeutyczny.

– Monitorowanie dynamiki rozwojowej dziecka.

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka:

  • Cele ogólne programu ( kierunki pracy z dzieckiem)

– Wszechstronne rozwijanie uzdolnień i czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji

-Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się, rozwijanie umiejętności werbalnych i funkcji językowych

-Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, kształtowanie poczucia przynależności społecznej

-Stwarzanie kreatywnych warunków uczenia się

-Kształtowanie motywacji do pracy

-Zwiększanie możliwości poznawania otoczenia

Cele edukacyjno- terapeutyczne:

Cel główny: kształtowanie poczucia własnej wartości ucznia.

Cele szczegółowe:

– rozwijanie poczucia świadomości własnych zalet i wad

-kształtowanie u ucznia poczucia mówienia o własnych potrzebach

-Cel główny: kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie słyszących rówieśników

Cele szczegółowe:

-kształtowanie umiejętności ustalania i przestrzegania zasad i reguł panujących w grupie

-kształtowanie umiejętności wypełniania ról społecznych

– kształtowanie umiejętności słuchania tego co inni mają do powiedzenia

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanej podstawy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia.