ABC pomocy psychologiczno- pedagogicznej, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dziecko ze SPE, orzeczenie, ipet, indywidualizacja, zajęcia terapeutyczne, Program edukacyjno- terapeutyczny, diagnoza, terapia, zajęcia specjalistyczne, warunki, szkoła

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana w szkole lub przedszkolu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dotyczy ona realizacji podstawy programowej dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

Zaburzenia rozwoju dziecka powodują specyficzne trudności w uczeniu się, co idzie w parze ze sprostaniem wymaganiom podstawy programowej.

Stąd w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej dostosowuje się wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości ucznia.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów muszą zwracać uwagę na dostosowanie treści, metod nauczania do indywidualnych możliwości każdego ucznia.

Zaburzenia rozwojowe mogą dotyczyć m.in. niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu, zaburzeń słuchu, wzroku, mowy, niepełnosprawności ruchowej lub zaburzeń natury komunikacyjnej.

Celem edukacji jest rozwój wszystkich uczniów.

Stąd wynika potrzeba dostosowywania warunków realizacji podstawy programowej do indywidualnych możliwości każdego ucznia.

Uczniowie posiadający trudności poznawczo- percepcyjne, dysleksję, dysgrafię, trudności w funkcjonowaniu społecznym powinni mieć zapewnione równe szanse edukacyjne.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna uwzględnia diagnozę, wielospecjalistyczne poradnictwo, dostęp do zajęć umożliwiających wyrównanie deficytów rozwojowych.

Diagnoza oparta na wywiadzie środowiskowym, wynikach badań specjalistycznych, jak również potrzebami dziecka jest podstawą planowania zajęć.

Rzetelna diagnoza i programowanie terapii skrojonej do indywidualnych możliwości ucznia gwarantuje jej skuteczność.

Nauczyciele w tej materii odwoływać się muszą do :

  • Zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • Informacji na podstawie wywiadu z rodzicami/ opiekunami prawnymi,
  • Wyników badań specjalistycznych oraz opinii specjalistów.

Rola rodziców

Rodzić odpowiedzialny jest w takim samym stopniu za dziecko, jak szkoła. Uczestniczy on na wszystkich etapach planowania drogi edukacyjnej swojego dziecka.

Dlatego ważna jest rzetelna informacja kierowana do rodzica ucznia, która informuje go w pełni na temat jego możliwości, osiągnięć szkolnych oraz skuteczności procesu kształcenia.

Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów nakładają na szkołę obowiązek ciągłego udoskonalania bazy dydaktycznej, procesu kształcenia nauczycieli oraz nieustającego monitorowania postępów ucznia.

Osiągnąć sukces na miarę możliwości

Efektywna edukacja to nic innego jak edukacja, w której uczeń robi postępy.

Nauczyciele rozpoznają mocne strony dziecka, jak również te słabe. Potencjał edukacyjny posiada każde dziecko i to na nim należy budować proces kształcenia.

Dobór treści i metod decyduje o sukcesie edukacyjnym na miarę możliwości ucznia.

Szkoła tworzy warunki dla efektywnej edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do tego niezbędna jest wiedza merytoryczna nauczycieli. W klasie szkolnej dziecko z deficytami narażone jest na szereg negatywnych bodźców. Uczeń z zespołem Aspargera powinien przebywać w przestrzeni, która jest dla niego stała i przewidywalna. Uczeń z ADHD potrzebuje natomiast wyciszenia.

Nauczyciel tworzy nie tylko warunki zewnętrzne, ale uwzględnia specyfikę jego funkcjonowania dotycząca chociażby doboru metod komunikowania się, udzielania dodatkowych wyjaśnień, pytań naprowadzających, przeczytania polecenia.

Dostosowania dotyczyć mogą m.in. dystansu ucznia od nauczyciela, wydłużenia czasu pracy, dzielenia materiału na mniejsze partie, obrazowaniem, stosowania metod polisensorycznych, ograniczania liczby bodźców, stosowania zróżnicowanych kart pracy.

Jakie zajęcia dla uczniów ze SPE?

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizuje się rózne zajęcia m.in.

  • Korekcyjno- kompensacyjne,
  • Logopedyczne,
  • Socjoterapeutyczne,
  • Rewalidacyjne,
  • Terapię SI,
  • Trening umiejętności społecznych,

Dobór zajęć dla ucznia zależny jest od jego potrzeb.

Edukacja oparta na motywacji jest podstawą sukcesu edukacyjnego dziecka.

Stwarzanie szans na kreatywność, samodzielne działanie dziecka buduje motywację wewnętrzną do pracy. Stąd ważne jest zastosowanie metod aktywizujących oraz docenianie wysiłku dziecka.

Na motywację wpływa również praca w grupach, gdzie uczeń ze SPE zajmuje określoną rolę.

Praca w grupie oparta jest również o założenia emocjonalno- społecznego rozwoju ucznia, dlatego musi być należycie zorganizowana.

W grupie uczniów musi panować atmosfera zaufania i partnerstwa. Uczeń musi mieć tam określone miejsce niezbędne dla sukcesu całej grupy.

Proces kształcenia ucznia ze SPE spełnia rolę terapeutyczną i edukacyjną, przyczyniając się do rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Program pracy z takimi uczniami zawiera nie tylko dostosowania podstawy programowej do indywidualnych możliwości dziecka, ale również przyczynia się do wzmacniania zaburzonych funkcji, kompensowania braków jak również eliminowania problemów emocjonalno- społecznych.

Wiedza o dziecku jest uzupełniania w miarę jego edukacji. Warto zwrócić uwagę na pracę na mocnych stronach ucznia, która przyczynia się do motywacji do nauki.