W kwietniu każdy dyrektor szkoły i przedszkola ma czas na dopięcia arkusza organizacji pracy na ostatni guzik.

Sytuacja związana ze stanem epidemiologicznym oraz edukacją na odległość  utrudnia to zadanie.

Wszystkie placówki oświatowe są zmuszone pracować w trybie zdalnym, co wymusza zmianę warunków organizacyjnych nie tylko nauki uczniów, ale również pracy ważnych organów szkoły, w tym rady pedagogicznej.

Jak poradzić sobie z dopełnieniem obowiązków dyrektorskich związanych z arkuszem w tym mozolnym czasie?

Nowy arkusz organizacyjny.

Zbliżają się nieuchronnie terminy związane z organizacją pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Przygotowanie niezbędnych dokumentów, m.in. projektu arkusza organizacji pracy, opinii rady pedagogicznej, czy też opinii związków zawodowych wymaga dostosowania się do wymogów bezpieczeństwa sanitarnego w kraju dotkniętym epidemią koronawirusa.

O czym należy pamiętać planując organizację nowego roku szkolnego?

Przyjrzyjmy się temu dokładnie.

Do dnia 21 kwietnia 2020 roku dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli mają obowiązek przekazać projekt arkusza organizacji pracy na następny rok szkolny.

Przedłożona do tego czasu dokumentacja zawierać powinna następujące dokumenty:

  • Projekt Arkusza Organizacji Szkoły na rok 2020/2021.
  • Szkolne plany nauczania dla poszczególnych klas.
  • Wykaz numerów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Wykaz nauczycieli zatrudnionych w placówce wraz z ich kwalifikacjami wraz z przydziałem czynności.

 

Powyższa elementarna dokumentacja tworzona jest na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Planując arkusz uwzględnić należy godziny do dyspozycji dyrektora zgodnie z przeznaczeniem tych godzin. Zgodnie z prawem godziny te mogą być przeznaczone na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest kompatybilną częścią arkusza.

Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno- wychowawcze, logopedyczne oraz inne zajęcia specjalistyczne planujemy zgodnie z treścią poszczególnych orzeczeń uczniów. Pamiętać należy również, że nauczyciele prowadzący te zajęcia posiadać powinni odpowiednie kwalifikacje.

Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny dotyczy kwestii merytorycznych, a więc zgodności arkusza z przepisami prawa i jest wydawana przez Kuratora Oświaty w terminie 10 dniu od daty wpłynięcia arkusza organizacji szkoły/ przedszkola do kuratorium.

Planując arkusz zwróć uwagę na podział na grupy.

Kwestia da dotyczy w szczególności: języków obcych, wychowania fizycznego, informatyki i zajęć komputerowych. Podział na grupy jest obowiązkowy.

Ważne terminy.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju organy prowadzące szkołę nie później niż do dnia 6 maja 2020 przekazują organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny egzemplarz organizacji pracy szkoły w wersji elektronicznej.

Nie później niż do dnia organ prowadzący przekazuje do Kuratorium Oświaty zatwierdzony arkusz organizacji szkoły.

W przypadku wprowadzenia po tym czasie jakichkolwiek zmian, terminy dotyczą dat 30 września. Z kolei Kuratorium zwraca aneksowane arkusze organizacji pracy szkoły/ przedszkola do 15 października.

Może się zdarzyć również, że przedłożony arkusz posiada błędy. W takim przypadku organ sprawujący nadzór merytoryczny wydaje zalecenia i wzywa do poprawienia arkusza w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń. W tym czasie organ prowadzący od decyzji kuratora może złożyć odwołanie. Ma jednak na to tylko 7 dni.

Jak otrzymać opinię Rady Pedagogicznej?

Nowe przepisy oświatowe związane z kształceniem uczniów na odległość, m.in. rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, dopuszczają możliwość zdalnych posiedzeń rady pedagogicznej.

Dobrym rozwiązaniem wydaje się powzięcie opinii rady w sprawie arkusza organizacji pracy na następny rok szkolny w formie obiegowej. Dziennik elektroniczny, służbowemu poczty nauczycieli z powodzeniem mogą służyć wewnętrznemu obiegowi dokumentów.

 Każdy nauczyciel otrzymując przydział godzin i obowiązków wynikający z planowanego arkusza może w sposób pisemny wyrazić swoją opinię pod tym dokumentem przesłanym przez dyrektora szkoły.

W podobny sposób uzyskać możemy również opinię związków zawodowych.

 

Podstawa prawna:

Art. 51 ust. 1 pkt 12, art. 110 ust. 1,2,3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148 z późn. zm.), §17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 r. poz. 502).