awans zawodowy dyrektora szkoły, ścieżka dyrektorska, rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego, sprawozdanie, charakterystyka kierowanej placówki, wymagania, dokumentacja dotycząca awansu zawodowego, i

Nauczyciel mianowany może zostać dyrektorem szkoły.

Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje w trakcie trwania stażu na nauczyciela dyplomowanego lub realizuje staż z tak zwanej „ścieżki dyrektorskiej”.

Należy pamiętać, że w obydwu przypadkach muszą minąć ściśle określone przedziały czasowe, aby zgodnie z przepisami prawa móc złożyć wniosek o wszczęcie postepowania kwalifikacyjnego w Kuratorium Oświaty.

Przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, w tym awansu zawodowego dyrektora szkoły reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Określa ono nie tylko terminy, zakresy dokumentacji, ale przede wszystkim precyzuje wymagania niezbędne do uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Do wymagań niezbędnych dla uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego zalicza się:

  1.  umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;
  2.  umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;
  3. poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

Dodatkowo rozporządzenie reguluje spełnienie dwóch z pośród 4 wymagań, z zastrzeżeniem, że dyrektor szkoły w ramach realizacji stażu z tzw. „ścieżki dyrektorskiej” jest zobowiązany do realizacji jednego wymagania.

Poniżej prezentuję zestaw czterech wymagań na podstawie rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli:

  1.  opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  2.  wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
  3.  uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,
  4.  opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany przedłożyć sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy, które zawiera charakterystykę i rozwój kierowanej przez siebie placówki edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki.

Lista niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wnioski o wszczęcie postepowania:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem;

2) kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, poświadczoną przez pracodawcę za zgodność z oryginałem;

3) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;

4) opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;

5) kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem – jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c;

6) sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez dyrektora szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki;

7) kopię karty oceny pracy (co najmniej bardzo dobra ocena pracy) z ostatnich 3 lat pracy, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;