Zbliża się okres pisania sprawozdań oraz składania wniosków o nadanie kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.

W maju przypadają terminy związane z zakończeniem stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Po burzliwych nowelizacjach rozporządzenia w sprawie awansu oraz zmianach, które nie doszły do skutku awans zawodowy nauczycieli wrócił do punktu wyjścia.

To znaczy do stanu sprzed 26 lipca 2019 roku, kiedy wszedł w życie artykuł 9 ustawy z 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.

Najważniejsza zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 2019 r.

Po pierwsze skróceniu uległ staż na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy.

Po drugie przywrócono „stary skład” komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego. Po trzecie przywrócono również ocenę dorobku zawodowego nauczycieli zamiast oceny pracy.

Po czwarte skrócono okresy przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

Skróceniu uległa również dyrektorska ścieżka awansu zawodowego.

Nauczyciel kontraktowy.

Awans nauczyciela stażysta trwa 9 miesięcy. Od pierwszego września 2019 roku nauczyciele stażyści mogą odbyć staż na nauczyciela kontraktowego na starych zasadach. Skróci się nie tylko czas trwania stażu, ale również został przywrócony skład komisji egzaminacyjnej  oraz ocena dorobku zawodowego.

Obowiązkowe każdy nauczyciel stażysta musi przejść postępowanie kwalifikacyjne, podczas którego przeprowadzona zostanie rozmowa z nauczycielem na temat jego pracy zawodowej w odniesieniu do wymagań narzuconych rozporządzeniem i KN.

W składzie komisji spodziewać się można dyrektora lub wicedyrektora jako przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, przewodniczącego zespołu nauczycieli przedmiotu, a w przypadku braku powołania zespołu w szkole- nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego zatrudnionego w szkole oraz opiekuna stażu.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za powołanie komisji kwalifikacyjnej. Nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku, w którym uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Warunkiem niezbędnym do nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest m.in. posiadanie przez niego wymaganych kwalifikacji.

Awansu zawodowego nie może zatem odbywać osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela określonego przedmiotu lub nauczyciela specjalisty na podstawie zgody Kuratora Oświaty.

W przypadku nauczycieli bez stosownych kwalifikacji nie ma bowiem zastosowania rozdział 3a Karty Nauczyciela „Awans zawodowy nauczycieli”.

W ustawowo określonych terminach dyrektorzy szkół muszą dokonać oceny dorobku zawodowego nauczycieli oraz przeprowadzić postępowania kwalifikacyjne dotyczące awansu.

Analizując pracę nauczycieli w kontekście awansu zawodowego warto zwrócić uwagę na terminy związane z awansem oraz oceną dorobku zawodowego.

Zasadna będzie również analiza dotycząca złożonego przez nauczycieli wniosku oraz decyzja dotycząca postępowania kwalifikacyjnego.

Odpowiednia dokumentacja obowiązuje również nauczycieli, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego oraz dyplomowanego.

Oprócz kopii dokumentów związanych z realizacją stażu, m.in. kopii dyplomów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych kluczowe jest zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz dacie rozpoczęcia i zakończenia stażu  wraz z wyjaśnieni ewentualnych przyczyn wydłużenia okresu stażu.