bezpieczeństwo, bezpieczeństwo w szkole, bhp w placówkach oświatowych, edukacja, szkoła, przedszkole, obowiązki dyrektora szkoły

Szkoła to instytucja, w której szczególną wagę przypisuje się kwestiom związanym z bezpieczeństwem uczniów.

Obowiązki w tym zakresie wynikają nie tylko z przepisów prawa, ale przede wszystkim z realizacji powinności wynikającej ze sprawowaniem opieki nad dziećmi.

Jakie przepisy prawne obligują dyrektorów szkół do podjęcia zadań w zakresie bezpieczeństwa?

Poniżej lista podstawowych przepisów prawnych związanych z BHP:

  • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy,
  • Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracyi wiele innych przepisów szczegółowych z zakresu bhp oraz wewnętrznych zarządzeń  w tym związane z Covid 19.

Podstawowe obowiązki dyrektora szkoły w zakresie bezpieczeństwa:

  • Znajomość przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa.
  • Chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
  • Zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami szkoły,
  • Reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosować środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania prac.

W związku ze wznowieniem pracy stacjonarnej w placówkach oświatowych w dniu 12 sierpnia 2020 wydane zostało rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

Wprowadza ono nowe zapisy dotyczące organizowania pracy szkół i innych placówek oświatowych w okresie epidemii. 

Poniżej prezentuję kluczowe w tym zakresie zapisy wynikające z rozporządzenia:

Rozporządzenie MEN z 12.08.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020, poz. 1386) – od 14.08.2020r. zmienia rozporządzenie z 31.12.2002 r.

-„Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci i uczniów”.

-„Zgoda i opinia, o których mowa wyżej, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób”.

-„Zawieszenie zajęć o których mowa wyżej, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć”.

-„O zawieszeniu zajęć, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący”.

Na mocy zapisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dyrektor placówki oświatowej dba o kompletność dokumentacji w zakresie BHP, szkolenia pracowników, aktualne wyniki badań lekarskich.

Pod ogromnym znaczeniem są czynności dotyczące przeglądów budynku i obiektów należących do szkoły. Warto również zwrócić uwagę na wypadkowość w szkole oraz odpowiednią dokumentację z tym związaną. Dodatkowo ważne jest przeprowadzenie okresowe przeglądów urządzeń technicznych. Dbanie o zakupywanie sprzętów z odpowiednimi atestami.

Co roku przeprowadźmy próbną ewakuację.  Instrukcje przeciwpożarowe, plan ewakuacji, oznakowanie dróg ewakuacyjnych to obowiązkowe punkty kontrolne dla dyrektorów szkół. Co roku sprawdźmy również stan sprzętu przeciwpożarowego w szkole.

Planowanie i realizacja dyżurów śródlekcyjnych przez nauczycieli leżą w kwestii kompetentnej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej. W obowiązkach nauczycieli jest również dbanie o bezpieczeństwo podczas pobytów uczniów poza budynkiem szkoły, na wycieczkach i wyjazdach.