Dyrektorze włóż kask.

Kwestia bezpieczeństwa uczniów w szkole to jedna z najważniejszych spraw związanych z organizacją pracy szkoły.

Dyrektor szkoły oraz pracujący nauczyciele oraz obsługa podjąć muszą szereg działań. 

Ważna jest współpraca, wzajemna odpowiedzialność oraz zaangażowanie wszystkich dla zapewnienia właściwej opieki nad uczniami.

Spraw jest dużo spróbuję je uporządkować.

Obowiązki dyrektora szkoły oraz nauczycieli wynikają z wnikliwej interpretacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31. sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zawarte są w nim podstawowe obowiązki dyrektora szkoły, nauczycieli i pracowników związane z monitorowaniem, kontrolowaniem stanu BHP w szkole.

Uczniom należy zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce zarówno podczas zajęć organizowanych w placówce a także poza obiektami należącymi do jednostki.

Myśl nowego rozporządzenia obowiązkowe jest założenie rejestru wyjść grupowych oraz wydanie zarządzenia o jego wprowadzeniu. Nauczycieli winni dokonywać regularnych wpisów wyjść uczniowskich poza teren szkoły z podaniem lokalizacji wyjścia.

Przynajmniej raz w roku szkolnym komisja do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy dokonać powinna rutynowej kontroli szkoły oraz obiektów należących do niej pod kontem bezpieczeństwa.

Plan pracy uczniów- tygodniowy rozkład zajęć planujemy równomiernie obciążając uczniów zajęciami w poszczególne dni tygodnia. Starajmy się również różnicować zajęcia uczniów, a wiec przeplatać lekcje, które raz wymagają myślenia, a innym razem aktywności fizycznej, śpiewu. Zajęcia wymagające wysiłku intelektualnego realizowane powinny być od 1 do 6 godziny lekcyjnej.

Co jest kwestią niezwykle interesującą zwłaszcza przy planowaniu pracy szkoły dwu zmianowej. Staramy się również nie łączyć zajęć z tego samego przedmiotu w bloki, z zaznaczeniem, że możliwe jest to np. dla lekcji w-f, ponieważ specyfika, metodyka tego przedmiotu stanowi inaczej.

Długość przerw między lekcjami możemy ustalać po zasięgnięciu opinii rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Dyrektorze jeśli planujesz skrócenie przerw na przykład w związku odwozami dzieci, to nie zapomnij o tych ważnych sprawach. Wedle nowego rozporządzenia przerwa nie może trwać krócej niż 10 min.

Pamiętaj również o zorganizowaniu stołówki szkolnej lub wyznaczonego miejsca gdzie dzieci spożywać mogły będą posiłki.

Uczniowie powinni mieć również możliwość pozostawienia w szafkach książek i przyborów szkolnych na terenie szkoły. Nieodzowne będą w tym zakresie szafki.

Zastanów się również w jakim zakresie i w jaki sposób zapewniasz dostęp do wody pitnej?

Ewakuacja to przede wszystkim widoczny dla każdego ucznia plan ewakuacji, właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.

Teren szkoły i placówki powinien być ogrodzony oraz nie posiadać oznak trwałego uszkodzenia zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci.

Do podniesienia poziomu bezpieczeństwa przyczyni się również właściwe oświetlenie, odpowiedniej nawierzchni drogi, przejścia i boiska.

Dyrektorze zabezpiecz otwory kanalizacyjne, studzienki oraz inne niebezpieczne zagłębienia. Sprawdź szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły. Upewnij się czy są one odpowiednio zabezpieczone przed bezpośrednim wejściem na jezdnię.

Szkołą wewnątrz powinna być właściwie oświetlona, wentylowana oraz ogrzewana.

Ergonomia sprzętów szkolnych badana będzie na pewno podczas wizyty SANEPID-u.

Oznakuj miejsca oraz zabezpiecz je przed swobodnym dostępem osób nieupoważnionych.

Newralgiczne miejsce w szkole to klatki schodowe zwróć uwagę na poręczne, balustrady. „Otwartą przestrzeń między biegami schodów zabezpiecza się siatką oraz w inny skuteczny sposób”.

Dyrektorze masz również prawo do:

  • Zawieszenia zajęć jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o 21.00 w dwóch kolejnych dniach wynosi -15 stopi C lub jest niższa.
  • W pomieszczeniach szkolnych jest temperatura niższa niż 18 stopni C- powiadamiamy Organ Prowadzący i Kuratorium Oświaty.

Gdzie powinny znajdować się apteczki szkolne?

Z całą pewnością w pokoju nauczycielskim, laboratoriach, pracowniach, pokoju nauczycieli w- f, kuchni. Apteczki zawierają środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy oraz instrukcję udzielenia pierwszej pomocy.

Bezpieczne zajęcia wy chowania fizycznego to przede wszystkim dbałość o mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia uczniów.

Sprawdzaj również ilość opiekunów nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach organizowanych na terenie szkoły i poza nią.  W myśl zapisu, że „ przy ustalaniu liczby opiekunów należy uwzględnić: wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawności osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunków w jakich będą się one odbywać”.

 Wszyscy pracownicy szkoły posiadać powinni szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Wypadki

 Jeśli uczeń uległ wypadkowi zawiadamiamy:

  • rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego;
  • organu prowadzącego szkołę lub placówkę;
  • pracownika służby bhp;
  • społecznego inspektora pracy;
  • radę rodziców.

Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

Powołujemy również członków zespołu powypadkowego do zbadania okoliczności wypadku jakiemu uległ uczeń.

Podpisujemy protokół powypadkowy.

Prowadzimy rejestr wypadków.

Ewaluujemy zdarzenie, na przykład poprzez omówienie z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustalenie środków niezbędne do zapobiegania.