Koniec roku szkolnego nasuwa wiele refleksji związanych z przerwaną w wyniku pandemii edukacją uczniów w bieżącym roku szkolnym.

W czerwcu we wszystkich szkołach w Polsce będą odbywać się klasyfikacyjne posiedzenia rad pedagogicznych.

Podsumować musimy nie tylko 3,5 miesięczny okres edukacji zdalnej, ale cały rok szkolny.

Biała księga edukacji powinna mieć wymiar praktyczny.

Ze względu na topniejące obostrzenia sanitarne dyrektorzy niektórych szkół zdecydują się z pewnością na stacjonarne posiedzenia rady z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa sanitarnego pracowników szkół.

Podsumować trzeba nie tylko efekty pracy szkoły w okresie zdalnej edukacji, ale cały rok szkolny.

Pytań oraz kwestii wymagających wyjaśnienia jest dużo.

Czy należy zmodyfikować plan nadzoru pedagogicznego? Kiedy? A może raczej skupić się na dodatkowej sprawozdawczości ze szczególnym zwróceniem uwagi na okres kształcenia na odległość?

W jaki sposób została zmodyfikowana edukacja w polskich szkołach w związku z edukacją zdalną?

Dyrektor każdej placówki edukacyjnej powinien być w posiadaniu informacji dotyczących realizacji podstawy programowej. Realizacja podstawy programowej to podstawowy obowiązek nauczycieli, ale również uczniów.

Policzyć należy nie tylko zrealizowane godziny z poszczególnych przedmiotów szkolnych, ale również zasadna będzie analiza bieżących ocen uczniów.

Przebieg współpracy z rodzicami, częstotliwość kontaktów, kanały komunikacji oraz ewaluacja pracy w związku z propozycjami uczniów i rodziców stanowią ważną analizę jakości pracy szkoły.

Wyniki nadzoru pedagogicznego.

Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole analizowane są w czterech obszarach:

  • Ewaluacja
  • Kontrola
  • Wspomaganie
  • Monitorowanie

Dodatkowym źródłem wiedzy dla dyrektora szkoły będą wyniki klasyfikacji końcowo- rocznej uczniów oraz egzaminów zewnętrznych, a więc w przypadku szkoły podstawowej egzaminu ósmoklasisty.

„Dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań”.

Przepisy prawa oświatowego jednoznacznie wskazują obowiązek monitorowania realizacji zadań oświatowych jednostki.

W jaki sposób dokumentować zadania jednostki, aby proces edukacji zdalnej przebiegał prawidłowo?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na realizację zadań oświatowych szkoły zawartych w planie nadzory pedagogicznego. Czy wszystko udało się zrealizować? Jeśli nie udało się,to warto zaznaczyć, które obszary działań zostaną przeniesione na następny rok szkolny?

Ogólne podsumowanie.

Rok szkolny 2019/2020 nieuchronnie zbliża się ku końcowi. Ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego nasuwają się same. Przeanalizuj je w rozmowie z wicedyrektorem i nauczycielami podczas zebrań zespołów pracujących w szkole.

Szczególną uwagę zwróć na sieciową działalność szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

W sierpniu Radę Pedagogiczną czeka również analiza wniosków z nadzoru pelagicznego oraz dyskusja dotycząca ich wykorzystania w kolejnym roku szkolnym, której ukoronowaniem będzie podjęcie uchwały.

Partycypacja nauczycieli w tym procesie jest bardzo ważna, gdyż zwiększa szansę na to, że dokument zostanie zrealizowany w praktycznych działaniach uczniów i nauczycieli.

Doskonalenie pracy szkoły.

Podstawowym celem analizowania pracy szkoły w roku szkolnym jest jej rozwój. Ewaluacja sprzyja działalności pro rozwojowej uczniów i nauczycieli.

Cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły należy przeanalizować oraz zastanowić się, co sprzyja uczeniu się uczniów?