biały, kruk, ocenianie kształtujące w szkole, informacja zwrotna, cele i kryteria sukcesu

Ocenianie kształtujące jest w szkole  białym krukiem.

Z jednej strony nauczyciele w klasach początkowych mają obowiązek oceny opisowej, z drugiej strony w klasach starszych już tak nie jest.

Brak jednolitych zapisów utrudnia działania świadomym nauczycielom i dyrektorom szkół.

Uczeń urzeczywistnia własny proces uczenia się.

Odpowiedzialne kształtowanie tego kluczowego w edukacji procesu prowadzi do budowania wartościowej szkoły.

Uczenie się jest wartością samą w sobie.

W szkole ciągle jeszcze oceny są jedyną determinantą procesu uczenia się.

Motywacja lub demotywacja uczniów wynika z piątki lub jedynki.

Stopnie są głównym postulatem zdobywania kompetencji przez uczniów.

To jednak droga prosto w przepaść.

Jak zatem budować w uczniach poczucie, że to właśnie oni są autorami własnego procesu uczenia się?

Wspomaganie uczniów w tym zakresie leży po stronie zarówno nauczycieli, jak również rodziców.

To jedna z kluczowych płaszczyzn porozumienia.

Dawaj wybór.

Okazuje się, że uczniowie lubią mieć wybór. Opcjonalność dotyczyć może zadań, kryteriów oceniania, sposobu wykonania projektu i wielu innych ważnych dla uczenia się kwestii.

Warto również rozważyć kwestię oceniania uczniów w kontekście dawania wyboru, jaką uczeń chciałby ocenić pracę.

Celem pracy nauczyciela jest budowanie odpowiedzialności w uczniach za ich własny proces uczenia się.

Proces ten musi być oparty na samoocenie i świadomości uczniów w zakresie podejmowanych wyborów.

Sprawiedliwe kryteria oceniania przyczyniają się również do budowania spójnego systemu oceniania w klasie szkolnej, gdzie liczy się przede wszystkim wiedza i umiejętności uczniów.

Ocena kształtująca w procesie budowania świadomego uczenia się uczniów

Ocenianie kształtujące kładzie podwaliny pod świadomy proces uczenia się uczniów.

Cele, kryteria sukcesu, informacja zwrotna stwarzają szansę na budowanie w uczniach profesjonalnych wyborów dotyczących własnego procesu uczenia się.

Informacja zwrotna udzielana przez nauczyciela daje uczniowi możliwość korygowania błędów oraz weryfikowania, czy osiąga wyznaczone cele.

Ocena nie jest stopniem w skali 1-6, nie jest również procentem, ani żadną inną formą podliczenia liczbowego osiągnięć ucznia.

Stopnie nie motywują uczniów do nauki

O wiele wartościowsza jest informacja zwrotna, która definiuje wiedzę i umiejętności ucznia w stosunku do założonego celu uczenia się i kryteriów sukcesu.

 

Zasoby: Artykuł Danuty Sterny dla Studia Podyplomowe Liderów Oświaty