budowanie wiedzy, na czym polega budowanie wiedzy uczniów, edukacja w XXI wieku, edukacja przyszłości

Współczesne rozumienie pojęcia budowanie wiedzy zawiera w sobie pierwiastki krytycznego myślenia i rozumowania.

Odchodzi ono jednocześnie od klasycznego uczenia się na pamięć.

Nauczyciele powinni budować w uczniach taką wiedzę, którą da się praktycznie zastosować.

Wykorzystywanie wiedzy w nowych kontekstach jest wyznacznikiem nowoczesnej edukacji.

W jaki sposób nauczyciele budują wiedzę uczniów w zadaniach edukacyjnych?

Obecnie wiele elementów tradycyjnej lekcji skupia się na przekazywaniu wiedzy przez nauczyciela w formie wykładu, prezentacji podczas trwania lekcji przy użyciu metody podawczej.

Pasywny przekaz oraz przyjmowanie wiedzy w takiej postaci, w jakiej nauczyciel ją przekazuje, to podstawowe założenia rozumienia pojęcia przekazywania wiedzy uczniom.

Współcześnie jednak taki model jest niewystarczający.

Świat przeładowany jest informacjami.

Miliony zdjęć, postów, maili to rzeczywistość, w której żyjemy.

W tym ujęciu wiedza jest dynamiczna i ciągle się zmienia.

Uczniowie muszą się nauczyć wykorzystywać, aktywnie przetwarzać informacje, które do nich docierają, aby budować swój system wiedzy w umyśle.

Nie wystarczy już tylko i wyłącznie zapamiętywanie informacji, a następnie ich odtwarzanie. Współcześnie uczeń musi być nawigatorem swojej wiedzy.

Co to jest? Ile jest? To pytania zbyt płytkie dla budowania struktur wiedzy uczniów w umyśle.

Na czym polega głębokie podejście do budowania wiedzy uczniów?

Dzięki rozwojowi nowoczesnej technologii ludzie w XXI wieku posiadają nieograniczony dostęp do wiedzy.

Znajomość faktów, a właściwie wielorakie możliwości ich poszukiwania, nie są problemem dla uczniów. Możliwe jest to poprzez serfowanie Internetu.

O wiele ważniejsze wydaje się budowanie wśród uczniów umiejętności aktywnego wykorzystania wiedzy w nowych kontekstach.

Głębokie uczenie się zakłada analizę, interpretację, syntezę i ewaluację wiedzy.

To jest gwarantem zrozumienia wiedzy oraz zastosowania jej w nowych kontekstach.

Łączenie ze sobą faktów zamiast skupiania się na pojedynczych aspektach możliwe jest dzięki podejściu interdyscyplinarnemu do nauki.

Budowanie wiedzy jest jednym z kluczowych elementów edukacji XXI wieku skupionej na uczniu.

Podmiotowe nauczanie daje możliwość zadawania pytań,  dyskusji, dzielenia się opiniami, pomysłami.

Nauczyciel staje się współautorem, współkonstruktorem wiedzy ucznia.

Podstawowe elementy budowania wiedzy, które są również elementami prezentowania przetworzonej przez uczniów wiedzy:

  • Interpretowanie
  • Analizowanie
  • Synteza
  • Ewaluowanie

Dobre zadania edukacyjne, oprócz wyżej wymienionych procesów, wymagają od uczniów wykorzystania nowo zdobytej wiedzy w nieznanych kontekstach, również interdyscyplinarnych.

Umiejętność budowania wiedzy wiąże się nierozerwalnie z krytycznym myśleniem.

Interpretacja dotyczy umiejętności związanych z wyciąganiem wniosków, które wykraczają poza definicję.

Analiza oznacza umiejętność identyfikowania mniejszych części większej całości oraz uwzględniania relacji między nimi.

Synteza oznacza umiejętność identyfikowania powiązań, punktów wspólnych między kilkoma pojęciami, definicjami.

Ewaluacja to ocena, interpretowanie wiarygodności.

Dawanie możliwości uczniom na budowanie wiedzy, które wykracza poza odtwarzanie gotowych informacji jest ważną umiejętnością edukacji XXI wieku.

Wiedza jest interdyscyplinarna.

Drzewo decyzyjne.

Spróbujmy zawrzeć najważniejsze elementy budowania wiedzy w formie drzewa decyzyjnego.

  1. Czy zadanie edukacyjne wymaga budowania wiedzy?
  2. Czy budowanie wiedzy jest głównym elementem zadania?
  3. Czy uczniowie muszą wykorzystać zdobytą wiedzę w nowym kontekście?
  4. Czy zadanie edukacyjne jest multidyscyplinarne?

Jeśli zadanie edukacyjne wymaga od uczniów budowania wiedzy, oznaczamy je jako jedynkę. Budowanie wiedzy odbywa się poprzez interpretację, analizowanie, syntezę i ewaluację.

Interdyscyplinarne zadania edukacyjne zakładają integrację wielu dziedzin nauki.

Nowoczesne budowanie wiedzy jest zadaniem wieloetapowym, które wymaga uwzględnienia fundamentalnych elementów, umiejętności syntezowania, interpretowania, wykorzystania wiedzy w nowym kontekście, interdyscyplinarności.

na podstawie: https://education.microsoft.com/pl-pl