cele uczenia się, cele dydaktyczne, kryteria sukcesu, ocenianie kształtujące, perspektywy edukacyjne, uczenie się uczniów, lekcja, nauczyciel, przebieg lekcji

Czy na temat celów uczenia się można napisać grubą książkę? 

Uczyniły to dwie amerykańskie autorki Conne.M. Moss i Susan M. Brookhrad w swojej edukacyjnej publikacji „Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję.”

Współczesna perspektywa edukacyjna stawia cele uczenia się w centrum zainteresowania uczniów i nauczycieli.

Cele oceniania stanowią pierwszą strategię oceniania kształtującego.

Od ich konstelacji zależy przebieg lekcji oraz jej sukces.

Codzienne wsparcie uczniów w uczeniu się czerpie swoje źródło w celach lekcji.

Szkoła to miejsce, gdzie uczniowie się uczą.

Zarówno odpowiednio zaprojektowane otoczenie pracy, jak również organizacja lekcji mają znaczący wpływ na ten indywidualny umysłowy proces każdego z nich.

Dzięki potrzebie edukacji życie każdego człowieka może zmienić się na lepsze.

Rozwój i doskonalenie są częścią naszej codzienności, w której szkoła odgrywa ogromną rolę. Indywidualna mapa poznawcza każdego człowieka w zetknięciu z nowymi informacjami czyni poznanie możliwym.

Cele edukacyjne.

Cele uczenia się odgrywają znaczącą rolę w całokształcie procesu edukacyjnego w klasie szkolnej.

Znajomość celów edukacyjnych zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli jest podstawowym nośnikiem skutecznej edukacji.

W trakcie bieżącej lekcji uczniowie uczą się.

Właściwe określenie celów uczenia się, a następnie ich zrozumienie przez uczniów prowadzi do rozwoju uczniów.

W konstelacji kolejnych elementów procesu uczenia się w klasie szkolnej, cele edukacyjne są na samym początku. Określenie kolejnych kroków, jakie uczniowie wykonują na drodze do osiągnięcia tych celów, przybliża ich do sukcesu edukacyjnego.

Podczas omawiania kolejnych zagadnień podstawy programowej łatwo rozpoznać, że poszczególne tematy łączą się ze sobą w działy i stanowią spójną całość.

Cele edukacyjne to połączenie procesu uczenia się uczniów z poprzednich lekcji, ale również tych przyszłych.

Cele uczenia się dotyczą zarówno uczniów jak i nauczycieli. Biernie zaprezentowane przez nauczyciela, nie mają przełożenia na wiedzę i umiejętności uczniów, gdyż uczniowie zwyczajnie ich nie rozumieją.

Jak sprawić, by uczniowie zrozumieli cele lekcji?

Aktywne zaangażowanie, przetwarzanie celów, czy wychodzenie od tego co uczniowie już wiedzą może stanowić skuteczną bazę dla zrozumienia. Cele opracowujemy wspólnie z uczniami, poprzez pytania lub twórczą dyskusję.

Efektywni nauczyciele współtworzą cele nauczania wspólnie z uczniami.

Cele uczenia się a cele dydaktyczne.

Pomiędzy celami uczenia się uczniów, a celami dydaktycznymi jest diametralna różnica. Cele dydaktyczne to cele nauczyciela, często niezrozumiałe dla uczniów, wynikające z rozkładu poszczególnych treści nauczania z danego przedmiotu.

Cele dydaktyczne nie służą  uczniom. Mają za zadanie łączyć bloki tematyczne oraz ujednolicać wyniki w klasie.

Cele uczenia się są bliskie uczniom, ponieważ są napisane ich językiem. Opisują one porcję materiału, umiejętności, które uczeń po zakończonej lekcji będzie posiadał.

Cele uczenia się odnoszą się do rzeczywistych kroków podejmowanych przez nauczyciela i uczniów podczas lekcji.

Cele uczenia się są podstawą współczesnej dydaktyki. Świadomość nauczycieli i uczniów w tym zakresie, stwarza podwaliny edukacji ukierunkowanej na ucznia, a nie na realizowany program nauczania.

Na podstawie: Conne M. Moss, Susan M. Brookhard” „Cele uczenia się. Jak pomoc uczniom zrozumieć każdą lekcję”