Organizacja czasu w szkole jest bardzo ważnym elementem wpływającym na jej funkcjonowanie.

Każde działanie edukacyjne podejmowane przez dyrektora, nauczycieli i uczniów mieści się w kategorii czasowej.

Czas należy do kategorii zasobów, które zawsze są w cenie.

Człowiek od zawsze konkuruje z czasem.

Ma to miejsce również w edukacji.

Rok szkolny zamknięty jest w ściśle określonej przestrzeni, lekcja trwa 45 minut, tydzień szkolny jest podzielony na dni.

Są to tylko najbardziej charakterystyczne przedziały czasowe wyodrębnione w organizacji czasu w szkole.

Czas jest zasobem równie ważnym jak inne zasoby, m.in. ludzie i ich kwalifikacje, środki materialne i finansowe.

W kategoriach ekonomicznych czas jest ważny ze względu na realizację i osiąganie dobrych rezultatów.

Sprawna praca zespołowa, która przynosi określone korzyści w krótkim czasie, jest wysoko oceniana. W przeciwieństwie do pracy nieefektywnej, rozpatrywanej często w kategoriach marnotrawstwa.

Czas szkolny ma określoną strukturę.

Struktura ta narzucona jest szeregiem zadań, które szkoła jako placówka oświatowa musi wykonać.

W szkole realizowana jest podstawa programowa, programy nauczania w określonym czasie, tak zwanym etapie edukacyjnym.

Dodatkowo mierzony jest czas pracy nauczycieli, czas semestralny w postaci tygodni nauki uczniów, czy kadencja dyrektora szkoły.

Cykle kształcenia obejmują edukację przedszkolną, wczesnoszkolną, drugi, czy trzeci etap edukacyjny.

Czas jest ściśle powiązany z celem.

Pracochłonne i skomplikowane procesy edukacyjne prowadzą do zamierzonych efektów w perspektywie indywidualnego rozwoju uczniów.

Wszystko jest kwestią planowania.

Plany pracy, nauczania to uporządkowane struktury czasowe, wraz ze wskazaniem na ich intensywność- jedna, dwie godziny tygodniowo.

Działania szkolne podzielić możemy również w odniesieniu do zamysłów krótkoterminowych i długoterminowych.

Działania dyrektora i nauczycieli w ujęciu krótkoterminowym dotyczyć mogą na przykład planowania obserwacji zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

Długoterminowe działania to w głównej mierze strategia rozwojowa szkoły i łączą się one ściśle z kadencją dyrektora szkoły.

Poniżej przykłady działań szkolnych z uwzględnieniem podziału na działania krótkoterminowe i działania długoterminowe.

PLANY KRÓTKOTERMINOWE:

 1. PLAN ROCZNY DOTYCZĄCY OBSERWACJI NAUCZYCIELI
 2. PLAN KONTROLI WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW
 3. ROCZNY PLAN FINANSOWY
 4. HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W DANYM ROKU
 5. PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ
 6. MIESIĘCZNE PLANY DLA POSZCZEGÓLNYCH NAUCZYCIELI W TYM DYŻURY SZKOLNE

PLANY DŁUGOTERMINOWE:

 1. PLAN ROZWOJU SZKOŁY
 2. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
 3. PLAN WŁASNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO
 4. PLAN MODERNIZACJI ZASOBÓW RZECZOWYCH
 5. PLAN ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SZKOLNEJ

Tygodniowy rozkład zajęć.

Dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego  przez organ prowadzący i kuratorium oświaty ustala tygodniowy rozkład zajęć.

Tygodniowy rozkład zajęć tworzy się dla każdej szkoły w oparciu o zasady BHP.

Tygodniowy rozkład zajęć określa  rozkład zajęć stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych dla uczniów w danym roku szkolnym.

Tygodniowy rozkład zajęć jest strukturą czasową, dzięki której osiągnięte są cele związane z rytmicznością, systematycznością oraz płynnością przebiegu procesów dydaktyczno- wychowawczych w szkole.

Lekcja trwa zazwyczaj 45 minut.

Można ją uznać za podstawową najmniejszą jednostkę czasu szkolnego. To w tym czasie przebiegają wszystkie najistotniejsze w szkole procesy edukacyjne. 

Dobre wykorzystanie czasu na lekcji wiąże się z osiąganiem określonych celów edukacyjnych, związanych z rozwojem uczniów.

Czas dobrze zagospodarowany podczas lekcji jest efektywny.

Coraz częściej pojawia się jednak postulat odejścia od planowych 45 minutowych zajęć na rzecz od dawna stosowanej w klasach I- III praktyki, która polega na dostosowaniu czasu zajęć i przerw do aktywności uczniów.