Do 31 sierpnia dyrektorzy szkół i placówek oświatowych zobowiązani są do przedstawienia Radzie Pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020.

Rada Pedagogiczna planuje sposoby wykorzystania wniosków z nadzoru w szkole w postaci konkretnych działań w nowym roku szkolnym, które są przyjęte uchwałą.

Co zawrzeć w sprawozdaniu z nadzoru, tak aby skutecznie zaplanować pracę szkoły w kluczowych obszarach jej działalności?

Przepisy prawne, związane z organizacją pracy szkół w związku z epidemią, nie uwzględniają zmian w sprawozdawczości dotyczącej realizacji planu nadzoru. Warto jednak uwzględnić warunki w jakich funkcjonowała szkoła w II półroczu/semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Każdy dyrektor powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy plan nadzoru został zrealizowany?

EWALUACJA

Czy cel ewaluacji okazał się trafny wobec licznych i istotnych zmian prawa oświatowego, a w ubiegłym roku kształcenia na odległość. W sprawozdaniu zwróć uwagę na to, które obszary działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły były ewaluowane?

Zespoły ewaluacyjne powołane w roku szkolnym 2019/2020 przygotowały zapewne odpowiednie plany i harmonogramy działań. Za pomocą przygotowanych narzędzi zebrały potrzebne informacje, dokonały analizy i opracowały wyniki. Następnie sformułowane zostały wnioski.

Po zatwierdzeniu wstępnych wniosków sporządzono raporty końcowe, które zostały zaprezentowane radzie pedagogicznej.

Praca zespołów przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dyrektor w ramach monitoringu wspierał nauczycieli w realizacji ewaluacji wewnętrznej.

Wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej należy przedstawić z wykorzystaniem raportu lub zacytować w niniejszym sprawozdaniu. Należy również podać propozycję ich wykorzystania do doskonalenia jakości pracy szkoły.

Ewaluacja prowadzona była również w zespołach nauczycielskich oraz indywidualnie przez niektórych nauczycieli.Zwróć uwagę na ewaluację, która jest częścią codziennej pracy każdego nauczyciela. Jednym z elementów, który powinien być poddawany ewaluacji jest aktywizowanie uczniów podczas lekcji.

KONTROLA

W zakresie kontroli, w zależności od planowych działań w szkole, prowadzono kontrole planowe i doraźna. Warto zaznaczyć, jakie obszary działalności szkoły podlegały kontroli oraz jakie wnioski wypłynęły z działań kontrolnych prowadzonych przez kadrę kierowniczą placówek edukacyjnych.

Poniżej przykładowa tabela prowadzonych działań kontrolnych:

Kontrole wewnętrzne planowe – przestrzeganie przepisów prawa

Prawidłowość i systematyczność wypełniania dziennika lekcyjnego.

 

Prawidłowość realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów na podstawie opinii poradni.

 

 

WSPOMAGANIE

Kolejnym ważnym aspektem w sprawozdaniu z nadzoru jest obszar wspomagania. Warto zwrócić uwagę, które działania przyczyniły się do doskonalenia jakości pracy szkoły?

W zakresie wspomagania uwzględnijmy również bieżące potrzeby, na które reagował dyrektor. Sytuacja zdalnej edukacji spowodowała w wielu szkołach wprowadzenie lekcji online. Chodzi tutaj przede wszystkim o działania szkół związane z organizacją infrastruktury informatycznej, systemów do zdalnej edukacji oraz innych narzędzi TIK, wykorzystywanych dla organizowania lekcji z uczniami przebywającymi w domu.

Przeprowadzona diagnoza pracy szkoły pozwoliła określić obszary pracy szkoły, w których pożądane są zmiany, a w konsekwencji także potrzeby rozwojowe nauczycieli.

Rozpoznane potrzeby pozwolą odpowiednio zaplanować tematy i formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wnioski z ubiegłego roku oraz bieżące potrzeby znalazły odzwierciedlenie w planie nadzoru pedagogicznego na mijający rok szkolny, również w części dotyczącej wspomagania, które zaplanowano w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki oraz zarządzania.

MONITOROWANIE

Czy monitorowanie pracy szkoły prowadzone było zgodnie z planem?

Monitorowaniu podlegały następujące obszary pracy szkoły:

  • realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2019/2020.
  • Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych.

 Wyniki monitorowania przynoszą odpowiedzi na przykładowe pytania:

  • w ilu przypadkach ujawniono nieprawidłowości w organizacji zastępstw?
  • na czym one polegały?
  • jakie są przyczyny niezrealizowania tematu wychowawczego: odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych?
  • w zakresie jakich przedmiotów funkcjonuje już bank scenariuszy lekcji?

Poniżej prezentuję przykładu monitorowania pracy szkoły w zakresie najważniejszych obszarów jej działalności:

Zakres

Przykłady

Dydaktyka

szkolenia i warsztaty nt. programu nauczania, innowacji pedagogicznych,

narady nt. wdrażania i realizacji nowej podstawy programowej (w tym „Kompetencje Kluczowe” i nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w kontekście reformy programowej,

diagnoza efektywności ustalonego przez radę pedagogiczną sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego za poprzedni rok szkolny,

Szkolenie online z platformy edukacyjnej office 365, Teams.

Opieka i wychowanie

warsztaty i szkolenia nt.  zagrożeń cyberprzemocą,

narady nt. zapewnienia poczucia bezpieczeństwa małym dzieciom w 8-letniej szkole podstawowej.

Zarządzanie

Podjęto działania rozwojowe, którym służy opracowanie szkolnej procedury wdrażania innowacji pedagogicznych, diagnoza potrzeb szkoły i potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego oraz  opracowanie planu doskonalenia zawodowego na mijający rok szkolny.

Wnioski z przeprowadzonych działań wspomagających

Wszyscy nauczyciele obowiązani są do:

1. stosowania w codziennej praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności, które zdobyli podczas różnych form szkolenia,

2.  wzajemnej pomocy zawodowej, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Najważniejszą częścią sprawozdania z nadzoru są wnioski i rekomendacje do pracy na następny rok szkolny.

Warto zadbać, aby dotyczyły one czterech obszarów ujętych w planie nadzoru tj. ewaluacji, kontroli, wspomagania i monitorowania.