dokumentacja nauczyciela stażysty, awans zawodowy nauczyciela, nauczyciel stażysta, prawo oświatowe, plan rozwoju zawodowego, awans zawodowy

Awans zawodowy nauczycieli zaczyna od przygotowania planu rozwoju zawodowego.

Musisz uwzględnić przepisy prawa oświatowego oraz zaplanować zadania do realizacji, aby z sukcesem zakończyć swój staż.

Pierwszym krokiem na drodze każdego nauczyciela jest uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego.

W jaki sposób napisać zatem plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?

Awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.

Potrzebna dokumentacja.

 1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje nauczyciela stażysty,
 2. Zaświadczenie Dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku,
 3. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela,
 4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
 5. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu,
 6. Karty obserwacji nauczyciela,
 7. Dokumenty potwierdzające doskonalenie zawodowe,
 8. Konspekty, hospitacje, obserwacje zajęć,
 9. Wykaz przepisów prawa oświatowego,
 10. Literatura.

Przykładowe przepisy prawne:

– Karta Nauczyciela,

– Statut Szkoły,

– Szkolny System Oceniania,

– Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

– Program Wychowawczo- profilaktyczny,

– Regulamin Rady Pedagogicznej.

Pierwsza strona planu rozwoju zawodowego:

Imię i nazwisko :

Stanowisko:

Miejsce zatrudnienia:

Data rozpoczęcia stażu:

Planowana data zakończenia stażu:

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:    

 • Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
 • Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
 • Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych.
  i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
 • Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
 • Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
 • Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych oraz poprzez samokształcenie).
 • Rozwijanie metod i form pracy dydaktycznej poprzez organizację konkursów językowych, redagowanie gazetki w języku obcych oraz inną działalność na rzecz uczniów i szkoły.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
1.      Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego. Udział w szkoleniu „ Awans zawodowy nauczyciela stażysty”.   Plan rozwoju zawodowego.
2.      Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy, ustalenie zasad współpracy.    

3.      Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego.

 

Poznanie aktów prawnych regulujących pracę szkoły (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty).   Znajomość podstawowych przepisów.
4.      Zapoznanie się z zasadami BHP. Poznanie przepisów BHP i stosowanie ich w trakcie realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych.   Znajomość podstawowych przepisów BHP.
5.      Poznanie zasad funkcjonowania szkoły oraz obowiązującej dokumentacji.

Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, regulaminami organów szkoły: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego- oraz umiejętność ich wykorzystania w planowaniu swojej pracy.

Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej i własnej ( roczny plan wynikowy, dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen, dokumentacja wychowawcy klasowego).

  Znajomość dokumentów dotyczących prawa wewnątrzszkolnego.
6.      Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach z rodzicami. Według ustalonych terminów. Obecność na zebraniach i Radach Pedagogicznych.
7.      Udział w przygotowywaniu imprez szkolnych i programów artystycznych. Pomoc w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych. Według potrzeb. Scenariusze uroczystości.
8.      Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Gromadzenie dokumentów. Na bieżąco. Dokumentacja.
9.      Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego oraz wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Opis realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.

 

  Wniosek, dokumentacja zgromadzona podczas stażu.
II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której odbywa się staż.
1.      Zapoznanie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Poznanie treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacji, wybór programu nauczania.    
2.      Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez doskonalenie zawodowe. Kursy szkoleniowe, udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniach, warsztatach metodycznych. Okres stażu. Zaświadczenia.
3.      Opracowanie rocznego planu realizacji materiału nauczania języka niemieckiego. Opracowanie planów wynikowych z języka niemieckiego dla klas I- IV szkoły podstawowej, programów zajęć pozalekcyjnych dla klas IV szkoły podstawowej.   Plany wynikowe, programy zajęć pozalekcyjnych.
4.      Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy nauczyciela. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Prowadzenie lekcji przed opiekunem stażu i omawianie prowadzonych zajęć. Spotkania z opiekunem stażu, rozmowy, analiza obserwowanych zajęć, formułowanie wniosków i wskazówek do dalszej pracy. Raz w miesiącu. Notatki z hospitacji i arkusze obserwacji.
5.      Sporządzanie pomocy naukowych. Wykonywanie pomocy naukowych do wykorzystania na lekcjach języka niemieckiego W miarę potrzeb. Przygotowane pomoce naukowe.
6.      Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. Gromadzenie dokumentacji, opracowywanie wniosków. Okres stażu. Scenariusze zajęć, plany wynikowe.
III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
1.      Zapoznanie się z planem wychowawczo- dydaktycznym szkoły. Analiza planu wychowawczo- dydaktycznego.   Znajomość zadań wychowawczych szkoły.
2.      Poszerzenie wiedzy z zakresu potrzeb wychowawczych uczniów. Kontakty z wychowawcami i rodzicami, szkolenia. Na bieżąco. Notatki.
3.      Udział w realizacji zadań wychowawczych szkoły. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Na bieżąco.  
4.      Zapoznanie się z zasadami współpracy z rodzicami. Poznanie zasad i nawiązanie współpracy z rodzicami- pedagogizacja rodziców. W miarę potrzeb. Zapisy w dzienniku, referaty.
5.      Zapoznanie się z sytuacją szkolną uczniów. Analiza dokumentów, opinie, orzeczenia z poradni PP.   Znajomość sytuacji szkolnej uczniów.
6.      Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych. Okres stażu. Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, konspekty.
IV. Umiejętność omawiania własnych i obserwowanych zajęć.
1.      Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwacje i omawianie prowadzonych zajęć przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Raz w miesiącu. Arkusze obserwacji.
2.      Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu. Opracowywanie scenariuszy zajęć. Omawianie lekcji z opiekunem stażu. Korzystanie z wniosków. Raz w miesiącu. Konspekty, arkusze hospitacyjne.
3.      Analiza i samoocena pracy. Analiza pracy i możliwości rozwoju, wnioski do dalszej pracy. Na bieżąco. Wdrażanie wniosków do planu rozwoju.
4.      Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniu lekcji oraz na lekcjach z uczniami. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych konspektów lekcji. Okres stażu. Dyskietka (płyta) z elektronicznym zapisem dokumentacji dotyczącej stażu, konspektami lekcji. Adresy portali internetowych.
5.      Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, analiza i samoocena. Na bieżąco. Kontakty interpersonalne z uczniami i gronem pedagogicznym