Zbliża się zakończenie roku szkolne, a wraz z nim czas podsumowań, wyciągania wniosków i formułowania rekomendacji.

Nauczyciele rozliczyć się muszą nie tylko z realizacji podstawy programowej i ocenić efekty kształcenia uczniów, ale również realizację zadań wychowawczych, przebieg własnego rozwoju zawodowego oraz organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole.

Każda szkoła wykonuje zadania statutowe zgodnie z przepisami prawa.

W związku z zakończeniem pracy dydaktyczno- wychowawczej w szkołach organizowane są dwa ważne posiedzenia rady pedagogicznej: klasyfikacyjne oraz plenarne, na którym zazwyczaj dyrektor przedstawia sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

Po wystawieniu ocen końcowo- rocznych z zachowaniem terminów określonych przepisami prawa, w szkołach odbywają się zebrania rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej i końcowo- rocznej uczniów.

Po przedstawieniu przez wychowawców klas wyników klasyfikacji uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocen z zachowania, następuje podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów za bieżący rok szkolny.

Następnie organizowane są zebrania analityczno- podsumowujące pracę szkoły.

Podczas tego zebrania rady pedagogicznej wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotu oraz nauczyciele specjaliści przygotowują sprawozdania ze swojej  pracy.

Poniżej wykaz sprawozdań podsumowujących pracę szkoły:

  • Sprawozdanie z realizacji działań wychowawczych.
  • Sprawozdanie z planu pracy zespołu nauczycieli oddziału.
  • Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej w ujęciu ilościowym i jakościowym.
  • Sprawozdanie z planu pracy nauczycieli przedmiotu.
  • Sprawozdanie zespołu do spraw ewaluacji w szkole.
  • Sprawozdanie z realizacji programu kół zainteresowań funkcjonujących w szkole.
  • Ocena efektów kształcenia określonych w podstawie programowej.
  • Realizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole z kontekście analizy sprawozdań wychowawczych, efektów udzielanej pomocy, realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego, stanu bezpieczeństwa w szkole, czy przestrzegania praw dziecka w szkole.
  • Sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki, świetlicy szkolnej.
  • Sprawozdania nauczycieli specjalistów, m.in. nauczycieli wspomagających, logopedy, psychologa lub innego terapeuty.

 

Podstawą zakończenia roku szkolnego jest nie tylko klasyfikacja i promocja uczniów, ale również omówienia i zaplanowanie działań na nowy rok szkolny.

Zadaniem nauczycieli jest rozliczenie się z dokumentacji przebiegu nauczania, a zadaniem dyrektora szkoły jest zaplanowanie nowego roku szkolnego w kontekście wniosków  i rekomendacji do pracy.

Kształcenie na odległość.

Za nami ponad trzy miesiące pracy zdalnej uczniów i nauczycieli. Zasadne będzie przedłożenie sprawozdań nauczycieli z przebiegu tej formy kształcenia uczniów.

Przede wszystkim przeanalizować należy formy i metody pracy zdalnej nauczycieli, częstotliwość kontaktów z rodzicami i uczniami, czy stopień realizacji podstawy programowej.

Realizacja działań związanych ze zdalnym nauczaniem miała różną dynamikę w zależności od nauczanego przedmiotu oraz roli nauczyciela. Każdy nauczyciel ma jednak swoje spostrzeżenia i wnioski z pracy zdalnej.

 Warto przeanalizować uwagi nauczycieli oraz wdrożyć dobre praktyki do codzienności edukacyjnej szkoły.

Ostatnim punktem podsumowań działań w szkole będzie krótka analiza i ocena współpracy z organem prowadzącym, w tym przeprowadzone remonty, inwestycje, pozyskane fundusze projektowe.

Współpraca z organem prowadzącym to również nieustanna poprawa bezpieczeństwa w szkole, warunków nauki uczniów oraz finansowanie bieżących zadań szkoły.

Realizacja zadań statutowych placówki edukacyjnej w tym programów nauczania to konieczność zakupu odpowiednich pomocy naukowych, sprzętu oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole.