Ze względu na stan epidemii w naszym kraju do szkół od marca nie uczęszczają uczniowie.

Ministerstwo Edukacji w aktach wykonawczych wprowadziło obowiązek realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W całej Polsce zaczął się i nadal trwa mozolny okres edukacji zdalnej.

Duża swoboda w organizacji pracy szkół podczas epidemii nie oznacza ogólnego rozprężenia.

W kontekście sprawozdawczości końcowo- rocznej oraz obowiązku realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego jest natomiast  dużym wyzwaniem.

Za prawidłową realizację celów i zdań oświatowych jednostek oświaty odpowiedzialność spada na barki dyrektora.

Zajęcia zdalne zorganizowane są w szkołach na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jego późniejszymi zmianami.

We współpracy z nauczycielami, uczniami oraz rodzicami realizowane jest kształcenie uczniów.

W dobie zdalnej edukacji o wiele większe znaczenie niż kiedykolwiek do tej pory ma właśnie współpraca.

Sprawna komunikacja podmiotów edukacyjnych oznacza reagowanie na potrzeby edukacyjne uczniów oraz ich możliwości psychofizyczne.

Pogodzenie interesów wszystkich stron jest wyzwaniem, zwłaszcza w połączeniu z odpowiednim przekazem dotyczącym nauki zdalnej.

Pojawia się wiele próśb, żali oraz nieuzasadnionych skarg na organizację zdalnej edukacji.

Jedni rodzice oczekują przeniesienia tygodniowego planu zajęć w 100% do sieci, inni wręcz przeciwnie.

Przepisy prawa mówią jednoznacznie, że podstawową zasadą bhp podczas organizowanych lekcji online jest naprzemienność aktywności ucznia z użyciem monitora lub bez ich użycia.

W organizowaniu pracy zdalnej oprócz wieku ucznia i etapu edukacyjnego, na którym się znajduje, uwzględnić musimy jego możliwości psychofizyczne oraz zalecenia medyczne dotyczące czasu pracy z urządzeniem elektronicznym.

Zapisy rozporządzenia dyktują jednocześnie szerokie spektrum rozwiązań.

W jednych szkołach przyjęto organizację lekcji online w ilości 4-5 godzin dziennie, w innych wręcz przeciwnie ogranicza się czas pracy przy komputerze do maksymalnie 1-2 godzin dziennie. Skróceniu ulega również czas przeznaczony na organizację lekcji. Nie jest to już typowe 45 minut, ale na przykład tylko półgodziny. Rozwiązań jest wiele, a każde znajduje uzasadnienie przy analizie sytuacji wychowawczo- dydaktycznej uczniów.

Monitorowanie postępów ucznia.

Realizacja podstawy programowej niesie ze sobą również obowiązek monitorowania postępów w nauce ucznia oraz dawania informacji zwrotnej, co uczeń robi dobrze, a nad czym powinien jeszcze popracować.

Sposób monitorowania realizacji podstawy programowej powinien być jasny dla ucznia oraz weryfikowalny dla dyrektora. Przed nami gorący okres klasyfikacji i promocji uczniów. Dużą cześć pracy w tym roku szkolnym uczniowie wykonali w domu.

Podsumowanie i sprawdzenie przez nauczyciela nauki zdalnej uczniów jest podstawą klasyfikacji.

Ważne, żeby uczniowie podejmowali aktywności poddające się ocenie. Otwarte pozostaje pytanie dotyczące samodzielności pracy ucznia? Czy mail, skan pracy ucznia wykonanej w domu lub zdjęcie dają podstawę do rzetelnej oceny ucznia? Skąd pewność, że wykonana praca była samodzielna?

Sposób dokumentowania zadań jednostki to jedno z wyzwań przed którymi stoją dyrektorzy szkół.

Propozycje MEN.

Na stronie Ministerstwa Edukacji w komunikatach pojawiają się propozycje platform, metod i narzędzi, które można wykorzystać podczas edukacji zdalnej uczniów. Nie jest to oczywiście katalog zamknięty.

Niestety duża ilość szkół boryka się z przeróżnymi problemami związanymi ze zdalnym nauczaniem. Do najważniejszych należą ograniczenia sprzętowe, dostęp do Internetu, sytuacja rodzinna uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki przedmiotu.

Dla sukcesu edukacji zdalnej zasadnicze znaczenie mają sposób organizacji kształcenia oraz stopień obciążenia uczniów zadaniami wynikającymi z realizacji podstawy programowej.

Wdrożenie edukacji zdalnej wymaga pokonania wielu trudności. Z jednej strony sztywne przepisy prawa oświatowego, z drugiej strony indywidualne rozwiązania dostosowane do konkretnej placówki oświatowej.