edukacja zdalna poradnik dla rodzica, zawieszenie zajęć, zawieszenie pracy szkoły od 9 listopada do 29 listopada, kształcenie na odległość, edukacja zdalna

Od 9 listopada 2020 we wszystkich szkołach podstawowych i średnich uczniowie będą realizować obowiązek szkolny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

O czym muszą wiedzieć rodzice, żeby efektywnie współorganizować proces kształcenia swoich dzieci?

Kwestie kluczowe skupiają się wokół organizacji zajęć, ale również konsultacji dla uczniów.

W związku z czasowym ograniczeniem jednostek funkcjonowania oświaty edukacja odbywa się na odległość.

Na mocy aktualnego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w dniach od 9 listopada do 29 listopada.

Uczniowie realizują obowiązek szkolny w trybie zdalnym według tygodniowego rozkładu zajęć lub po jego modyfikacji po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące realizowanych przez uczniów zajęć uwzględniać powinny następujące ważne kwestie:

  • Równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  • Różnicowanie zajęć w każdym dniu,
  • Możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego podejmowanego w ciągu dnia,
  • Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
  • Łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia.

We współpracy z radą pedagogiczną należy ustalić sposób potwierdzenia uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.

Każdy rodzic i uczeń powinien mieć możliwość konsultacji z nauczycielem przedmiotu. Nauczyciele winni zatem przedstawić uczniom założenia dotyczące sposobu oraz terminu przeprowadzania konsultacji.

Rada Pedagogiczna ustala również sposoby monitorowania postępów uczniów w nauce wraz ze sposobami do weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Zadbać należy również o terminowe informowanie uczniów i rodziców postępach w nauce, w tym o uzyskanych przez ucznia ocenach.

Lekcje online.

W jesiennej odsłonie edukacji zdalnej nie może zabraknąć lekcji video. Za pomocą m.in. aplikacji Temas, Google meet, czy zoom nauczyciele w większości szkół na terenie całego kraju umożliwiają uczniom spotkania w sieci w celu realizacji podstawy programowej.

Uczeń posiadać musi mikrofon i kamerę, aby efektywnie uczestniczyć w lekcji video organizowanej przez nauczyciela. Szkoły zapewniają możliwość wypożyczenia sprzętu do edukacji zdalnej.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji zajęć w trybie zdalnym nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do przekazania rodzicom i uczniom.

Organizacja świetlicy w szkole.

W czasie zawieszenia zajęć możliwa jest organizacja świetlicy szkolnej w sposób stacjonarny.

Szkoła będzie mogła zorganizować działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej.

W związku z koniecznością zaplanowania takiej opieki dyrektor szkoły przyjmuje informacje od zainteresowanych rodziców uczniów.

Konsultacje dla klas ósmych.

Dla uczniów klasy VIII organizuje się w szkole konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów egzaminacyjnych zgodnie z harmonogramem konsultacji przedstawionym przez nauczyciela przedmiotu objętego egzaminem w sposób zdalny.

Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych na terenie szkoły po ustaleniu z nauczycielem przedmiotu konkretnej godziny konsultacji z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Uczniowie korzystający z zajęć na terenie szkoły zostali na czas drogi do szkoły i domu wyłączeni z zakazu samodzielnego wychodzenia w godzinach: 8-16. Stąd wynika również konieczność przyprowadzania uczniów do szkoły na konsultacje.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.