egzamin ósmoklasisty, CKE, OKE, wymagania egzaminacyjne, podstawa programowa 2017, lista lektur, przedmioty egzaminacyjne, dodatkowy przedmiot

Już lada moment egzamin ósmoklasisty.

W tym roku szkolnym przypada on 25, 26 i 27 maja.

Egzamin oparty jest o nowe wymagania, które są niższe w stosunku do lat ubiegłych.

Czego mogą spodziewać się ósmoklasiści? Co powtórzyć? Jak wyglądać będą egzaminy w kolejnych latach?

Na to oraz inne pytania poszukujemy odpowiedzi na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Na podstawie informacji podanych na konferencji prasowej  Ministra Edukacji i Nauki w dniu 21 kwietnia. W jej trakcie przedstawione zostały główne założenia dotyczące kluczowych w naszym kraju egzaminów na najbliższe lata.

Podano wytyczne dotyczące organizowania matury, egzaminów zawodowych, jak również egzaminu ósmoklasisty.

Podobnie jak w tym roku szkolnym, w roku 2022 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w maju.

Będzie on przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych z roku 2020r.

Uczniowie rozwiążą mniejszą liczbę zadań w czasie przewidzianym na poszczególne części egzaminu.

Egzamin dotyczył będzie trzech przedmiotów: język polski, matematyka i język obcy nowożytny.

Zrezygnowano z dodatkowego przedmiotu, który miał zagościć na egzaminie w przyszłym roku.

Język polski.

Na egzaminie z języka polskiego uczeń będzie miał do wyboru jeden z dwóch tematów wypracowania. Będzie to opowiadanie lub rozprawka.

  W proponowanych formach wypowiedzi pisemnej ucznia należy odnieść się do jednej obowiązkowej lektury, która spełnia kryteria wypracowania.

Na egzaminie uczniowie rozwiążą ponadto zadania z zakresu: czytania ze zrozumieniem, argumentowania, znajomości i rozumienia utworów literackich, interpretacji tekstów kultury, znajomości zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną.

Lista lektur obowiązkowych w roku 2021r:

  1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna
  2. Aleksander Fredro, Zemsta
  3. Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII
  4. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
  5. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość)
  6. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
  7. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik 8. Juliusz Słowacki, Balladyna

Matematyka.

Na egzaminie z matematyki zrezygnowano z zadań, w których uczeń przeprowadzić musiałby dowody geometryczne.

Pierwiastki i stereometria również będą miały marginalne znaczenie na egzaminie.

Język obcy nowożytny.

Na egzaminie z języka obcego oczekuje się od uczniów średniego poziomu biegłości językowej.

Jest to poziom A2 w skali Europejskiego Systemu  Opisu Kształcenia Językowego.

Zmniejszeniu ulegnie liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna planuje również w 2023 przeprowadzenie egzaminu w maju.

Na egzaminie uczeń rozwiąże zadania wynikające z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z 2017roku. Egzamin za dwa lata również przeprowadzony będzie w zakresie trzech przedmiotów.

Egzamin z przedmiotu dodatkowego wstępnie planowany jest na rok 2024.

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa możliwość całkowitego zrezygnowania z przedmiotu dodatkowego.

Na dzień dzisiejszy takiej deklaracji jeszcze nie ma.

Otwarte również pozostają pytania dotyczące listy lektur obowiązkowych do egzaminu oraz zagadnień z podstawy programowej. Czy lista lektur będzie również skrócona w latach kolejnych?

Jesienią 2021roku planowana jest konferencja dotyczą organizacji egzaminu w latach kolejnych.

Być może dowiemy się więcej na ten temat.

opracowano na podstawie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka, https://www.cke.gov.pl/