Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty, maturalny i egzaminy zawodowe?

19 maja 2020 zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej na temat przeprowadzenia egzaminów w roku szkolnym 2019/2020.

Sprecyzowano w nim wszystkie ważne kwestie, związane z organizacją i przeprowadzeniem czerwcowych egzaminów.

Czy da się jednak wszystko zaplanować?

Jedną z najbardziej rzucających się w oczy zmian jest brak egzaminu ustnego na maturze.

Dyrektor jako przewodniczący zespołu nadzorującego powoła członków zespołów nadzorujących przebieg egzaminu. W skład komisji czuwającej nad przebiegiem egzaminu wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli.

Jeden z nich musi być zatrudniony w szkole, w której przebiega egzamin, a drugi musi być z poza szkoły.

Jeżeli w jednej sali egzamin pisze powyżej 30 uczniów, liczbę członków zwiększamy o jeden na kolejnych 25 uczniów.

W rozporządzeniu na nowo zdefiniowano czynności dyrektora szkoły, nauczycieli nadzorujących, czy okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Wśród nich na uwagę zasługują m.in. zasady szkolenia egzaminatorów, powoływania składu komisji, terminy związane z odwołaniem, wglądem do prac, jak również nowe terminy wydawania świadectw.

Na podstawie  nowego rozporządzenia został uzupełniony Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej m.in. o godziny rozpoczęcia egzaminu oraz możliwość zmian w składzie komisji egzaminacyjnych.

Pozostałe czynności, dokonane przed datą publikacji rozporządzenia, pozostają w mocy prawa.

Nowe zadania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Nie później niż trzy dni przed egzaminem dyrektor jako przewodniczący komisji egzaminacyjnej potwierdza powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg egzaminów w salach egzaminacyjnych.

Obowiązkowe jest również szkolenie członków zespołu egzaminacyjnego, które może być przeprowadzone z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.

W formie zdalnej planuje się również szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych przeprowadzone przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Ze względu na wymogi sanitarno- epidemiologiczne, przede wszystkim wymagane odstępy między ławkami podczas trwania egzaminu, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjne może dopuścić inny sposób pakowania wypełnionych przez uczniów materiałów egzaminacyjnych.

Nie będą musiały to być bezpieczne koperty zwrotne, ale zwykłe koperty odpowiednio opisane przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

Dyrektor ma również możliwość powołania do składu zespołów nadzorujących przebieg egzaminu osób nie będących nauczycielami szkoły, np. osób z ramienia organu prowadzącego lub innych osób posiadających wykształcenie pedagogiczne.