15 maja zostały opublikowane wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, matur oraz pozostałych zewnętrznych egzaminów przewidzianych na czerwiec 2020 r.

Opasły dokument składa się z sześciu części i zawiera szczegółowe wskazówki dla dyrektora, nauczycieli i uczniów.

Część wytycznych musi być wdrożona obligatoryjnie do palcówki, pozostałe w zależności od analizy potrzeb dotyczących konkretnej szkoły.

Dokument powstały przy współpracy Ministerstwa Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego zawiera sześć sekcji.

  1. Sekcja pierwsza: wytyczne podstawowe, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminu.
  2. Sekcja druga: środki ochrony osobistej, które obowiązują zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzania egzaminu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zakrywania ust i nosa.
  3. Sekcja trzecia: środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, wygląd sal egzaminacyjnych.
  4. Sekcja czwarta, to możliwe modyfikacje w przeprowadzeniu egzaminu.
  5. Sekcja piata, tu znalazły się szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas przeprowadzenia egzaminu z poszczególnych przedmiotów.
  6. Sekcja szósta, procedura postępowania w przypadku powzięcia informacji o możliwości zarażenia zdającego lub członka zespołu.

 

Obowiązkowe wytyczne

Sekcja 1

Przede wszystkim w egzaminie bierze udział jako zdający lub członek komisji wyłącznie osoba zdrowa, która nie ma żadnych oznak infekcji wirusowej. W egzaminach nie biorą udziału osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

W egzaminie nie może uczestniczyć rodzić, chyba że zdający wymaga jego asystowania ze względu np. na niepełnosprawność.

Na terenie szkoły powinni przebywać tylko osoby bezpośrednio związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu, zdający, nauczyciele, obsługa, medyk itp.

Zaleca się również, aby w dniu egzaminu na terenie szkoły nie odbywały się zajęcia edukacyjne innych klas. W tej sprawie potrzebne będzie zarządzenie dyrektora szkoły o przesunięciu lub ustaleniu dni wolnych od zajęć edukacyjnych właśnie w terminach egzaminów.

Zdający powinni dysponować własnymi przyborami, linijka, kalkulator, długopis. Przybory zapewnione przez szkołę należy zdezynfekować lub zabezpieczyć przybory jednorazowe.

Zdający powinni mieć butelkę wody mineralnej.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zabezpiecza dodatkowych członków zespołów, na wypad sytuacji, w której trzeba kogoś zastąpić.

Sekcja 2

Najważniejszy jest obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających i członków komisji oraz 1,5 metrowy odstęp. Obowiązek ten wymagany jest aż do momentu zajęcia miejsc przez zdających lub komisję egzaminacyjną.

Zakrycie ust obowiązuje w przypadku kontaktu z członkiem komisji, podczas wyjścia do toalety, w czasie przerw między egzaminami.

Zostały również opracowane szczegółowe środki ostrożności powzięte na wypadek, gdyby zdający lub komisja nie mogli z przyczyn zdrowotnych zakrywać ust i nosa maseczką. Taką informację należy przekazać dyrektorowi szkoły do dnia 29 maja 2020r.

Sekcja 3

Jak zorganizować przestrzeń w szkole na czas egzaminów?

Przed  wejściem do szkoły należy wywieść niezbędne informacje dotyczące zarażenia korona wirusem, objawów towarzyszących wraz z numerami alarmowymi do najbliższej stacji sanitarno- epidemiologicznej oraz służb medycznych.

Przy wejściu umieszczamy płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnej dezynfekcji przez osoby wchodzące na teren szkoły.

Płyn powinien być dostępny w każdej sali egzaminacyjnej wraz z informacją, jak prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję rąk.

Nie wprowadzono ograniczeń dotyczących liczby zdających, a jedynie nakaz 1,5 odstępów między zdającymi uczniami.

Nowe wytyczne w niektórych szkołach wiążą się ze zwiększeniem ilości sal, w których egzamin będzie

się odbywał, a co za tym idzie zwiększeniem liczby zespołów nadzorujących.

Sekcja 4

Zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu.

W zależności od decyzji OKE zmiany te będą musiały być wykazane w systemie SIOEO lub naniesione do protokołów przebiegu egzaminu oraz uwzględnione w protokole zbiorczym.

Dodatkowo w tym roku szkolnym wymagane jest sporządzenie planu z każdej sali egzaminacyjnej na której zapewniamy odstępy zapewnione pomiędzy zdającymi. Plany te należy przesłać do OKE jako załącznik do protokołu zbiorczego.

Na bieżąco należy dezynfekować klamki, toalety, krzesła, stoliki, wietrzyć pomieszczenia, zapewnić odpowiednie zabezpieczenie rzeczy osobistych uczniów.

Dodatkową wytyczną jest przygotowanie izolatorium, w którym można umieścić osobę z objawami zarażenia do momentu przyjazdu odpowiednich służb.

Sekcja 5

To szczegółowe rozwiązania dotyczące organizacji egzaminów z udziałem nauczyciela wspomagającego lub przeprowadzenia egzaminu w domu.

W tej części znalazły się również egzaminy praktyczne dla techników.

Sekcja 6

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia.

Przede wszystkim powzięcie takiej informacji skutkuje odizolowaniem osoby z podejrzeniem zarażenia w wyznaczonym do tego miejscu.

Następnie przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE oraz sytuację tą odnotowuje się w protokole zbiorczym oraz protokole danej sali.

W przypadku ucznia należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić rodziców.

Proponowane formy organizowania egzaminów zewnętrznych w sytuacji zagrożenia zarażenia koronawirusem wymagać będzie wprowadzenia zmian administracyjnych i technicznych.

Rozróżniono również kwestie, które należy przekazać zdającym na kilka dni przed egzaminem oraz te kwestie, które przekazujemy na bieżąco w dniu egzaminu, kiedy zdający zajmą swoje miejsca.

Egzamin ósmoklasisty w tym roku odbędzie się w dniach 16- 18 czerwca, a matury już 8 czerwca. Czasu jest naprawdę niewiele.

 

Źródło: 

file:///C:/Users/Agnieszka/Downloads/WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzamin%C3%B3w.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: E8, EG, EM, EPKwZ, EZ