elementy efektywnych środowisk edukacyjnych, uczenie się, cele uczenia się, informacja zwrotna, sposób prezentacji materiału, zaangażowanie uczniów, uczenie w szkole, kultura organizacyjna szkoły

Kultura organizacyjna szkoły oparta na uczeniu się uczniów jest niedoścignionym ideałem.

Jednakże systematyczna praca nad jej budowaniem może doprowadzić do pożądanych zmian w szkole.

Na jakie elementy efektywnych środowisk edukacyjnych warto zwrócić uwagę przy jej tworzeniu?

Wyobraź sobie, że uczenie się w szkole jest słońcem wokół którego krążą planety celów, metod, informacji zwrotnej…

Obserwacja jest podstawowym narzędziem stosowanym w edukacji.

Nauczyciele obserwują uczniów podczas lekcji, co daje im podstawę do tworzenia wartościowych lekcji opartych na celach uczenia się.

Obserwacja uczenia się uczniów i nauczania w szkole nie jest przymiotem tylko i wyłącznie dyrektorów szkół.

Środowisko uczenia się.

Cenne wskazówki do planowania uczenia się w szkole, które daje obserwowanie uczniów, można wykorzystywać do doskonalenia procesu uczenia się.

Szkoła to miejsce uczenia się uczniów, które trzeba doskonalić, w celu budowania sprzyjających warunków do nauki uczniów.

Przyjazne środowisko uczenia się budują ludzie.

Język wyznacza horyzonty edukacji skoncentrowanej na uczniu. Ważne są również dowody na to, że uczniowie się uczą.

O skutecznej edukacji w klasie szkolnej świadczą nie tylko uporządkowane materiały i przyjaźnie zaprojektowana klasa szkolna. Uczenie się wiąże się z prezentacją celów uczenia się oraz takiego sposobu prezentacji materiału, który angażuje uczniów.

Warto postawić na budowanie w szkole spójnego środowiska uczenia się uczniów.

Wspólne cele pracy nauczycieli w szkole i wspólne działania oraz prezentacja ich efektów stanowią drogę trudną, ale jednocześnie możliwą.

Uczenie się.

Proces uczenia się uczniów stanowi wciąż niedościgniony ideał. Proces ten oparty jest nie tylko na celach uczenia się, metodach i strategiach stosowanych przez nauczyciela, ale również na wartościowych zadaniach, w które angażują się uczniowie.

W uczeniu się liczy się przede wszystkim działanie uczniów oraz jego efekty.

Rola nauczyciela w uczeniu się uczniów jest fundamentem zmian w szkole.

To nauczyciel organizują proces uczenia się, odpowiednio dobierając metody, strategie, sposoby prezentacji materiału. To nauczyciele motywują bądź demotywują uczniów do wysiłku intelektualnego. To nauczyciele projektują wartościowe zadania dla uczniów.

Nauczyciel będąc obok ucznia podczas lekcji w klasie mają dostęp do unikatowej wiedzy o nich samych. Doświadczenia edukacyjne nauczycieli w klasie mogą służyć jako realne wskaźniki dobrej edukacji uczniów.

Punktem zwrotnym jest przede wszystkim przyjęcie postawy uczącej się, która wymaga zrozumienia, że dla procesu uczenia się najważniejsze są cele ora kryteria sukcesu.

Elementy efektywnego środowiska uczenia się.

  • Cele uczenia się, które nie są mylone z celami dydaktycznymi,
  • Kryteria sukcesu, jasne dla wszystkich uczniów na każdej lekcji,
  • Dobra prezentacja zrozumienia materiału,
  • Rozwojowa informacja zwrotna,

Efektywne środowisko uczenia się oparte jest na świadomych nauczyciela i uczniach. Świadomość ta dotyczy procesu uczenia się, który zawiera elementy efektywnego środowiska.

Zależności pomiędzy celami uczenia się, dowodami uczenia się uczniów stanowią podłoże pod dobre oceny uczniów, które odzwierciedlają ich wiedzę i umiejętności.

Włączenie rodziców.

Kultura organizacyjna szkoły uczącej się oparta jest również o dobrą współpracę z rodzicami.

Informowanie rodziców o celach uczenia się na przykład na bieżący tydzień, stanowi dobrą praktykę.

Dom rodzinny ucznia może wspierać szkołę w jej działaniach.

Wiedza rodziców na temat uczenia się dziecka w szkole sprzyja budowaniu współpracy nie tylko między nauczycielami, a szkołą, ale przede wszystkim miedzy dzieckiem i rodzicem.

Kultura organizacyjna oparta na wspólnych celach, sprzyjanych uczeniu się oraz nastawionych na kształtowanie samosterownych młodych charakterów budowana jest sukcesywnie.

Jednak w efekcie prowadzi do trwałych rezultatów i jest przede wszystkim przyjazna dla ucznia.

 

Na podstawie: Conne M. Moss, Susan M. Brookhard” „Cele uczenia się. Jak pomoc uczniom zrozumieć każdą lekcję”