garnitur kompetencji, kompetencje XXI wieku, nowoczesna edukacja, edukacja przyszłości, umiejętności uczniów, kompetencje kluczowe, ICT, TIK w edukacji

XXI wiek wymaga od edukacji kształtowania kompetencji szytych na miarę współczesnych wyzwań świata.

Dobrze skrojony garnitur kompetencji dla ucznia jest ważny dla jego przyszłego życia, pracy.

Dlaczego kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole jest ważne?

Jakie kompetencje są ważne?

Nie ulega wątpliwości, że szkoła jest w nieustającej transformacji. Potrzeba edukacyjnej zmiany dała się odczuć szczególnie w okresie zdalnej edukacji.

Zdalna edukacja pokazała silną potrzebę zmian.

Zmiany dotyczą celów edukacyjnych, sposobów edukacji, narzędzi oraz kształtowanych umiejętności.

Nowoczesne podejście do edukacji powoduje zmianę paradygmatu lekcji, skupiając się na wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań do klasy szkolnej.

Nauczyciele muszą poddać głębokiej refleksji proponowane uczniom zadania edukacyjne.

Permanentny rozwój uczniów jest głównym celem edukacji w XXI wieku.

Przekonanie, że kształtujesz wśród swoich uczniów  kompetencje kluczowe wynika z obserwacji, ewaluacji i ulepszania procesu edukacyjnego.

Życie i praca ludzi w XXI wieku wymagają od nich specyficznych umiejętności, które powinna kształtować szkoła.

Kształtowanie tych umiejętności jest współzależne od zadań proponowanych uczniom przez nauczyciela podczas lekcji.

Praca zespołowa wymaga umiejętności dzielenia się współodpowiedzialnością za jej wynik oraz podejmowania merytorycznych decyzji.

Budowanie wiedzy zawiera w sobie interdyscyplinarność, czy operacje analizy, syntezy, ewaluacji.

Samoregulacji towarzyszy planowanie własnej pracy, monitorowanie oraz ulepszanie jej na podstawie informacji zwrotnej.

Rozwiązywanie problemów i innowacje są nieodłącznym elementem uczenia się opartego na eksperymentowaniu i doświadczaniu problemów, które nie mają gotowego rozwiązania.

Sprawna komunikacja to umiejętność prezentowania własnego zdania dla konkretnej grupy odbiorców, które podparte jest rzeczowym wyjaśnieniem, argumentacją.

Wszystko w warunkach wykorzystywania nowoczesnych technologii, jako narzędzia służącego rozwojowi uczniów. Bycie aktywnym twórcą Internetu oraz produktów dla innych odbiorców sieci jest wyzwaniem, a jednocześnie koniecznością XXI wieku.

Budowanie kompetencji uczniów na miarę XXI zależy od  ich potrzeb.

Diagnoza Twoich uczniów pomoże podjąć Ci trafną decyzję, od których umiejętności zacząć?

Dobre zadania edukacyjne to takie, które rozwijają kilka umiejętności XXI wieku, np. budowanie wiedzy, pracę zespołową, samoregulację, czy ICT.

Technologia cyfrowa jest nierozerwalną częścią naszego życia. Dobrze byłoby, gdyby równie jej zastosowanie w edukacji było świadome i celowe.

Współczesny uczeń musi mieć możliwości rozwijania kompetencji informatycznych, aby mógł sprawnie poruszać się w globalnym środowisku.

Dzięki wykorzystaniu ICT uczniowie budują wiedzę, współpracują w zespole, komunikują się ze sobą.

Sama obecność urządzeń cyfrowych nie przyczyni się do kształtowania kompetencji cyfrowych uczniów. Odpowiednio zaprojektowane zadania dla uczniów, w których aktywnie wykorzystują dostępne narzędzia TIK są kluczowe w tym procesie.

Istnieje wiele różnych narzędzi TIK, które spełniają wielorakie funkcje w kształtowaniu umiejętności na miarę XXI wieku, np.

  • OneDrive, OneNote, Skype, Yammer, PowerPoint, Office Mix wykorzystujemy do komunikowania, organizowania pracy zespołowej, współdzielenia odpowiedzialności, podejmowania wspólnych decyzji z innymi członkami zespołu.
  • Sway, Chekhov Story, Outlook, PowerPoint, OneNote, Skype, Publisher, Whatsapp, Movie Maker wykorzystać można dla budowania kompetencji komunikacyjnych uczniów, z uwzględnieniem komunikacji rozszerzonej i multimodalnej. W tych programach publikować można treści dla szerokiej publiczności.
  • Bing, M8!Mind- Map, Exel, Movie Maker, Sway, Office Maker, Skype, Publisher, Photo Gallery wykorzystujemy dla budowania wiedzy uczniów.
  • OneNote, Word, Office 365, OneDrive, Exel, Yammer znajdą zastosowanie dla wzmocnienia mechanizmów samoregulacji uczniów. Dzięki tym narzędziom uczniowie efektywnie zorganizują własną naukę zwłaszcza w projektach trwających przez dłuższy czas. Ulepszą również swoją pracę dzięki informacji zwrotnej od nauczyciele i kolegów z klasy.

Od pomysłowości nauczyciela zależy kreatywne wykorzystanie narzędzi TIK podczas lekcji. Możliwości te są nieograniczone.

na podstawie: https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office