W dzisiejszym artykule chciałabym odpowiedzieć na dość często padające pytania dotyczące kompetencji językowej dziecka.

W jaki sposób kreować kształcenie językowe dziecka w szkole i w domu?  Jak stworzyć mu lepsze szanse na wyrównanie językowych deficytów? Jak kreować rzeczywistość szkolną, aby przywrócić językowi naturalny rozwój, kształcić wyobraźnię u dziecka.

Zmieniająca się jakość i przestrzeń kształcenia i wychowania zmusza nasz rodziców, pedagogów, nauczycieli i wychowawców w szkole do poszukiwania rozwiązań. Kreatywnych sposobów na rozwój MOWY!

Kształtujemy nie tylko mowę i języka, ale również rozwijamy komunikację oraz umiejętności społeczne dzieci. Porozumiewanie się z dorosłymi oraz sprawne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, na przykład w zabawie to niezwykle trudne umiejętności, które wymagają języka. 

Dzieci, które idą do klasy pierwszej powinny mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym. Pod ogromnym znaczeniem jest również płynność mówienia dziecka oraz dostosowywanie tonu do sytuacji. 

Oprócz umiejętności poprawnego mówienia dziecko powinno uważnie słuchać, zadawać trafne pytania dotyczące faktów, zjawisk, których nie rozumie oraz formułować indywidualne, dłuższe wypowiedzi na dany temat. 

Zwracam uwagę na zrozumiałość wypowiedzi dziecka oraz jasne komunikowanie swoich stanów i potrzeb.

W metodyce nauczania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego pojawia się pojęcie tak zwanej GOTOWOŚCI SZKOLNEJ. Gotowość ta dotyczy również kompetencji językowej w zakresie znajomości liter, głoskowania, czy podziału na sylaby. 

Wszystkie działania nas rodziców, ale również nauczycieli mają jeden cel konstytutywny:

WIELOSTRONNE ROZWIJANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ.

Moim osobistym marzeniem jest świadome przygotowanie moich dzieci do używania języka jako narzędzia poznania, ale przede wszystkim narzędzia komunikacji w otaczającym świecie. Myślę, że jest to również cel i pragnienie wszystkich rodziców. 

Sprawne posługiwanie się językiem to jeden z warunków aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu dorosłego społeczeństwa. Era społeczeństwa informatycznego narzuca niejako zadanie dal współczesnych nauczycieli, pedagogów czy logopedów rozwoju językowego dziecka we wszystkich aspektach.

 Obserwujemy od wielu lat postępujące obniżanie się poziomu sprawności językowej nie tylko u dzieci, ale również wśród dorosłych. Badanie OECD z 1996r.  wskazują na konieczność podjęcia odpowiednich kroków. Musimy wyposażać dzieci w podstawową wiedzę i umiejętności językowe i komunikacyjne potrzebne potem w szkole.

Dzieci, które  nie dysponują odpowiednimi kompetencjami w zakresie poziomu rozwoju mowy będą skazane na różnego rodzaju niepowodzenia szkolne, obniżające poczucie wartości i wpływające negatywnie na dalszy rozwój.

Prawidłowy rozwój mowy dziecka we wszystkich jej aspektach jest gwarantem wszechstronnego rozwoju osobowości każdego człowieka.

 

Język to główne źródło informacji dla dzieci uczących się sposobu widzenia świata.  Dlatego szczególna troska o prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka powinna być priorytetem pracy na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. To gwarancja rozwoju osobowości dziecka.

Dzięki umiejętności rozumienia mowy poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest wstanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.

 

Odpowiedni poziom kompetencji językowej i komunikacyjnej jest podstawowym miernikiem sukcesu szkolnego.Orientacja dziecka na kod rozbudowany lub ograniczony ma znaczenie z punktu widzenia osiągnięć szkolnych dziecka.

W szkolnej rzeczywistości jakość mowy, którą posługuje się dziecko jest wysoko oceniany.

Kod rozbudowany oznacza  wysoki poziom kompetencji językowej i komunikacyjnej dziecka.  Mierzony on jest  m.in. takimi wskaźnikami jak zasób słów, logika wypowiedzi, umiejętność opisywania stanów emocjonalnych.

Stąd postulat nieustannej pracy ze strony nauczyciela nad wzbogacaniem mowy dziecka poprzez kształtowanie m.in. umiejętności budowy tekstów narracyjnych oraz poprawy mowy z punktu widzenia artykulacyjnego.

Język należy przecież do podstawowych narzędzi pracy umysłowej, myślenia, stanowi on również fundament porozumiewania się międzyludzkiego, a więc życia społecznego!

Szczególną uwagę należy zwrócić na ćwiczenia ortofoniczne w zakresie kształtowania poprawności artykulacyjnej, jak również ćwiczenia składniowe, w celu poszerzania umiejętności budowania poprawnych zdań, szczególnie zdań złożonych. Należy również systematycznie wzbogać zasób leksykalny poprzez ćwiczenia słownikowe.  Budującym wydaje się być również coraz większa świadomość społeczna dotycząca poprawnego języka dziecka.

Istotnie, na uwagę zasługuje fakt, iż poprawne czytanie i pisanie są uzależnione od właściwej realizacji każdej głoski.

I tu pojawia się seria LOGOFUN, która w kreatywny i ciekawy sposób rozwija język twojego dziecka we wszystkich aspektach! Serdecznie polecam! Nie zwlekaj napisz do mnie w panelu kontaktowym! 

Przyszłość Twojego dziecka jest najważniejsza!