Jak zdalna edukacja wygląda z perspektywy ucznia i rodzica?

Zdalna edukacja z perspektywy rodzica, ucznia i nauczyciela może mieć różne oblicza.

Trudno jest zgrać interesy podmiotów edukacji tak, aby wszyscy byli zadowoleni. Kompromis wymaga ustępstw.

Ustępstwa są zależne od świadomości.

Zdefiniujmy zatem główne problemy zanim stopią się liche skrzydła z wosku.

Ikarowy lot zdalnej edukacji trwa.

Dyrektorzy, nauczycie wychodząc na przeciw oczekiwaniom uczniów podejmują kolejne działania w ramach organizowania na wszystkie możliwe sposoby kształcenia na odległość.

Potrzeb, oczekiwań, próśb i zapytań ze strony uczniów, rodziców i nauczycieli jest naprawdę wiele.

Pracujący rodzic, dziecko w domu pozostawione samo sobie, nuda, marazm to niestety codzienność, której wielu rodziców i uczniów muszą wyjść naprzeciw.

Zmęczenie zdalnym nauczaniem to wynik braku chodzenia do szkoły i związanym z tym rytmem dnia. Uczniowie tęsknią za bezpośrednimi kontaktami z nauczycielami i rówieśnikami. Izolacja nie służy nikomu.

Jak pogodzić interesy podmiotów edukacyjnych, aby mieć poczucie, że to co robimy ma sens?

Wśród najczęściej pojawiających się problemów dotyczących kształcenia na odległość wymienić należy zbyt dużą ilość zadawanych zadań na pojedynczy dzień pracy, dodatkowe prace domowe, które również obciążają uczniów oraz brak lub zbyt małą ilość organizowanych lekcji online.

Problemy związane z ilością nauki warto przeanalizować z perspektywy klasy i uczących się w niej uczniów. Zadawany materiał w perspektywie uczniów o wysokim potencjale intelektualnym będzie odpowiedni, dla uczniów z trudnościami w uczeniu się stanowić może ikarowy lot.

Dostosujmy treści indywidualnie przyjmując perspektywę konkretnego ucznia. 

Motywacja

Sposób prowadzenia kształcenia na odległość wpływa na motywację uczniów i rodziców do pracy.

Problem motywowania uczniów do samodzielnej pracy wyłania się wśród najważniejszych elementów edukacji dziecka w domu.

Realizacja odważnych zamierzeń edukacyjnych nauczycieli bez uwzględnienia potrzeb, możliwości intelektualnych oraz organizacyjnych uczniów spotkać się może z niepowodzeniem.

Warto wziąć pod uwagę takie elementy jak wielodzietność rodziny, sprzęt, którym dysponuje, czas, który rodzic jest w stanie poświęcić dziecku, czy jego możliwości psychoedukacyjne.

Motywacja uczniów do pracy zależna jest od wielu zmiennych, które skumulowane ograniczyć mogą w znacznym stopniu efektywność uczenia się uczniów.

Konkretne wskazówki

Uczniowie oraz ich rodziców oczekują konkretnych wskazówek do pracy.

Podanie źródeł wiedzy wraz z instruktarzem, filmem, doprecyzowanie terminów, drogi nadsyłania informacji zwrotnej (mail, sms, dziennik elektroniczny), regularny kontakt z nauczycielami, regularne pochwały i zachęty do podejmowania wysiłku okazują się obligatoryjnymi przystankami w locie zdalnej edukacji do upragnionego celu.

Brak powyższych elementów powoduje u uczniów spadek motywacji do pracy oraz poczucie, że nauczyciel nie czuwa nad pracą ucznia, nie jest nią zainteresowany.

Organizacja nauki domowej porządkuje proces uczenia się uczniów. To miernik sukcesu edukacyjnego.

Lekcje online są potrzebne

Bezpośrednia interakcja z nauczycielem możliwa jest do zrealizowania za pomocą różnych form i narzędzi komunikacyjnych.

Maile, telefony, messenger, ale najbardziej oczekiwaną formą współpracy są lekcje online.

Lekcje te powinny przebiegać według stałego harmonogramu co najmniej 1 spotkanie tygodniowo z każdego przedmiotu w ramach realizacji podstawy programowej.

Zajęcia online z użyciem kamer wideo lub tylko mikrofonu służyć powinny przede wszystkim weryfikacji wiedzy uczniów, weryfikacji stopnia opanowania materiału przez uczniów, prezentacji nowych zagadnień przez nauczyciela, a przede wszystkim budowaniu relacji nauczyciela i uczniów poprzez możliwość spotkania w przestrzeni wirtualnej klasy.

Według uczniów łatwiej jest im powiedzieć o problemach, które mają podczas przyswajania nowych treści, niż napisać o nich w mailach, wiadomościach sms, czy na czacie.

Rzeczywistość zdalnego nauczania nie jest prosta.

Codziennie logujący się online za dziecko rodzić, ten sam rodzic nadzoruje w domu wykonywanie prac domowych, a następnie wysyła pracę do nauczyciela. Rodzić, który często idzie do pracy, naraża swoje zdrowie, wykonuje szereg obowiązków domowych.

Warto z refleksją z ewaluować podejście wszystkich do zdalnej edukacji uczniów.

Postawmy przede wszystkim na wzajemne wsparcie i zrozumienie.

Rozmawiajmy i próbujmy znaleźć służące wszystkim rozwiązania.

Inaczej zdalna edukacja będzie tylko krótkotrwałym ikarowym lotem i rozbije się w złudnych pragnieniach dążenia do ideału.