informacja zwrotna w procesie uczenia się, informacja zwrotna, cele uczenia się, kryteria sukcesu, zadanie edukacyjne, uczenie się, proces uczenia się

Cele i kryteria sukcesu są podstawą wdrażania oceniania kształtującego w szkole.

Ważne są również zadania edukacyjne, które powodują głębokie uczenie się uczniów.

Informacja zwrotna ma istotny wpływ na proces uczenia się.

Uczenie się uczniów podczas lekcji to proces, który musi być monitorowany, dzięki czemu nauczyciel jest stale zorientowany w tym, co uczniowie już wiedzą i potrafią.

Informacja zwrotna w procesie uczeni się przybliża nas do ucznia.

Dbanie o dobrostan uczniów poprzez udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych wpływa na poprawę efektów uczenia się.

Wspieranie uczniów podczas lekcji jest najważniejszym zadaniem dla nauczyciela. Jest to proces, któremu zawsze towarzyszy informacja zwrotna.

Jakość informacji zwrotnej udzielanej uczniowi, buduje podstawę zaufania i wiary w sukces uczniowski.

Informacja zwrotna musi być ściśle powiązana z celami i kryteriami sukcesu. Jest ona pewnego rodzaju umową między nauczycielem a uczniem, dzięki której uczeń wie, co powinien się nauczyć i ile jeszcze mu brakuje do pokonania luki.

Nauczycielu, czy pomagasz swoim uczniów pokonać trudności w uczeniu się?

Samodzielna praca uczniów nad zadaniem edukacyjnym stwarza szansę na zdobycie nowych umiejętności.

Rolą nauczyciela jest prowadzenie uczniów podczas procesu uczenia się poprzez m.in. podsumowanie pracy uczniów, umiejętne wykorzystanie błędów uczniowskich, jako obszaru do rozwoju w procesie uczenia się.

Kiedy uczniowie popełniają błąd warto wykorzystać ten moment do ich rozwoju. Możliwe jest to tylko i wyłącznie dzięki efektywnej informacji zwrotnej, która jest związana również z kreśleniem potrzeb uczniów.

Efektywna informacja zwrotna jasno precyzuje, co uczeń już umie, a nad czym musi jeszcze popracować.

Z czego składa się informacja zwrotna?

Po pierwsze z wyszczególnienia i docenienia dobrych elementów w pracy wykonanej przez ucznia (++).

Następnie nauczyciel określa, co wymaga poprawienia lub uzupełnienia (-).

Warto również zaznaczyć wskazówki, dzięki którym uczeń osiągnie sukces oraz pogłębić swoje umiejętności.

Informacja zwrotna jest dialogiem, sztuka komunikacji między nauczycielem i uczniem w drodze do sukcesu edukacyjnego ucznia.

Proces budowania wiedzy i umiejętności uczniowskich opiera się właśnie na efektywnej informacji zwrotnej udzielonej przez nauczyciela dla ucznia, w celu doskonalenia jego procesu uczenia się.

Opiera się ona na zaufaniu, prawie do popełniania błędów, motywacji oraz zaangażowaniu obu stron. Relacje między nauczycielem i uczniem są podstawą do wprowadzania informacji zwrotnej.

Wskazówki nauczyciela, które są elementem informacji zwrotnej są kluczowe w procesie uczenia się uczniów.

Nie każdą pracę uczniów oceniamy w sposób kształtujący. Testy, kartkówki, które polegają na odtwarzaniu wiedzy uczniów nie koniecznie dadzą się ocenić w sposób kształtujący.

Nie praktykujemy raczej łączenia jednocześnie oceny sumującej i oceny kształtującej. Dzięki informacji zwrotnej uczeń ma szansę jeszcze coś poprawić, wykształcić nowe umiejętności.

Sposoby na podawanie informacji zwrotnej

Istnieje wiele metod i sposób na podawanie informacji zwrotnej, m.in. komentarz do pracy ucznia, karteczka z informacją zwrotną wklejanie do zeszytu, tabela z kryteriami, kolory do różnych fragmentów informacji zwrotnej, komentarze elektroniczne, dwie gwiazdy i jedno życzenia, ocena koleżeńska, samoocena itp.

Informacja zwrotna związana jest z procesem uczenia się. W zależności od aktywności ucznia ocenianie są różne formy pracy uczniów z wykorzystaniem oceny kształtującej. Prace domowe, kartkówki, wypracowania i bieżąca praca uczniów nad zadaniami na lekcji są w sposób kształtujący.

 

Opracowano na podstawie: Materiały do Kursu CRS1.