jak komunikować cele uczenia się, uczenie się, cele uczenia się, kryteria sukcesu, prezentowanie materiału, ocenianie kształtujące, uczenie się kształtujące, edukacja, szkoła, lekcja, klasa, uczniowie, nauczyciel

Jak skutecznie komunikować cele uczenia się?

To pytanie, na które próbują odpowiedzieć efektywni nauczyciele.

Trzy podstawowe elementy tzn. cele uczenia się, kryteria sukcesu i prezentacja zrozumienia materiału stanowią o sukcesie każdej lekcji.

Sposób komunikowania tych istotnych czynników wpływa za zrozumienie istotnych zagadnień oraz osiągane przez uczniów wyniki.

Cele uczenia się wyznaczają kierunek, w którym podąża uczeń.

Cele i kryteria są busolą w procesie edukacyjnym, który jest organizowany przez nauczyciela z namysłem i rozwagą.

Jak skutecznie informować uczniów o celach uczenia się?

Prezentacja celów lekcji jest sztuką. Nie zawsze chodzi o to, by tylko zapisać je na tablicy, czy opowiedzieć na początku lekcji.

Prezentacja celów uczenia się wykorzystuje zróżnicowane strategie, m.in. nawiązywanie do tego co uczniowie wiedzą i umieją, czy zwrócenie uwagi na procesy rozumowania. W tym ujęciu pojawią się m.in. wnioskowanie, argumentowane, powiązania, związki.

Cele angażują uczniów.

Dobra lekcja to taka, na której uczeń ocenia jakość zdobytej przez siebie wiedzy i umiejętności, w odniesieniu do „nacobezu”.

Samosterowność uczniów w procesie uczenia się staje się możliwa do osiągnięcia, właśnie dzięki celom uczenia się i odpowiedniego prezentowania materiału.

Przekaż cele w ręce uczniów. Kierowanie się w procesie uczenia się tą podstawową zasadą stanowi skuteczną metodę organizowania lekcji.

Uczenie uczniów powinno być przede wszystkim aktywne. To wymaga od nauczyciela planowania nie wielu różnorodnych aktywności, ale takich, które pogłębiają ich wiedzę, dają możliwość samooceny, a przez to stają się namacalnymi dowodami uczenia się.

Rola prezentacji zrozumienia materiału w aktywnym uczeniu się uczniów.

Doświadczenia edukacyjne uczniów podczas lekcji decydują o ich edukacyjnym sukcesie.

Prezentacja materiału dostarcza uczniom wiedzy i umiejętności i jest decydująca w osiągnięciu celów uczenia się.

Jeśli każdy uczeń będzie miał przeświadczenie, że osiągnie cel pod warunkiem, że wykona konkretne zadanie, to prezentacja materiału ma sens.

Podczas procesu uczenia się nauczyciel obserwuje powiększające się kompetencje uczniów.

Staranne zaplanowanie doświadczeń edukacyjnych uczniów podczas lekcji ma istotne znaczenie w cyklu uczenia się kształtującego.

Stopień trudności.

Prezentacja zrozumienia materiału powinna iść o krok dalej w stosunku do tego, co uczniowie już umieją.

Lekcje stanowią elementy dłuższych cykli edukacyjnych, które mają cele długoterminowe. Rosnący stopień trudności podczas realizowania tematów cząstkowych, przybliża uczniów do celu całości. Edukacja to realizacja określonych ścieżek kształcenia.

Kryteria sukcesu.

Kryteria sukcesu wynikają z celów uczenia się i są idealnie do nich skrojone.

Dobrze sprecyzowane kryteria sukcesu dają jasną odpowiedź na pytanie: „Skąd będę wiedział/a, że to potrafię”.

Są one niezbędne uczniom w procesie uczenia się, gdyż pomagają monitorować i oceniać ich proces uczenia się.

Kryteria sukcesu stanowią integralną całość z celami uczenia się oraz prezentacją zrozumienia materiału.

Potrafię wykonać przykładowe zadanie, potrafię udowodnić, że, to tylko przykłady prezentowania użytecznych dla uczniów kryteriów sukcesu.

Kryteria sukcesu odnoszą się do faktów, wiedzy, pojęć, konkretnych umiejętności uczniów, wyjaśnienia złożonych procesów, umiejętności krytycznego myślenia, czy logicznego rozumowania.

Formułowanie celów i kryteriów sukcesu kluczowe jest odpowiednie ich przedstawienie- w języku ucznia.

Strategie skutecznego komunikowania celów uczenia się.

Schemat czterech kroków.

W tej strategii wykorzystujemy zdania prezentujące cel uczenia się oraz kryteria sukcesu.

Zdania, które służą uczeniu się:

  • Uczymy się…
  • Pokażemy, że potrafimy to zrobić poprzez…
  • Aby dowiedzieć się, że jesteśmy na jednej drodze będziemy się kierować…
  • Uczymy się tego, aby…

Wyjaśnij uczniom cel uczenia się.

Wyjaśnienie celu uczenia się uczniom językiem prostym i zrozumiałym, a ponadto dostosowanym do ich etapu kształcenia.

Opisz sposób prezentowania materiału.

To moment w którym opiszesz swoim uczniom sposób prezentowania treści i umiejętności lekcji, tak żeby osiągnąć cel uczenia się.

Na przykład obejrzymy film, z którego wypiszecie słownictwo potrzebne do przygotowania ciasta świątecznego.

Nacobezu.

Na co będę zwracał uwagę podczas lekcji? Ponownie obejrzymy film. Po0dczas oglądania zwrócimy uwagę na….

Aby uczniowie mogli sami weryfikować, czy są na dobrej drodze do osiągnięcia celu muszą mieć okazję do weryfikacji wiedzy i umiejętności.

Nadaj sens każdej lekcji.

Użyteczność treści u umiejętności jest jedną z najważniejszych motywacji uczniowskich w procesie uczenia się. Uczymy się chętniej, jeśli wiemy, że to nam będzie do czegoś potrzebne.

Schemat „potrafię”.

W tym sposobie prezentowania celów uczenia się i kryteriów sukcesu kluczową rolę odgrywają umiejętności, treści, sposoby rozumowania, które uczniowie będą potrafili wykonać po osiągnięciu celu uczenia się.

Zazwyczaj schemat ten zawiera się w dwóch krokach działania. Nauczyciel prezentuje uczniom cel uczenia się, a następnie opisuje sposób prezentacji materiału. To konkretne czynności, które będą wykonywać uczniowie podczas lekcji zdecydują o ich sukcesie edukacyjnym.

Warto zachęcać uczniów do wyrażania celów uczenia się i kryteriów sukcesu własnymi słowami.

W ten sposób pogłębiamy rozumienie celów uczenia się i uświadamiamy uczniom drogę, którą muszą pokonać do ich osiągnięcia.

Zadania domowe.

Zadania domowe nie są sposobem prezentacji materiału. Ich głównym celem jest ćwiczenie umiejętności, przypominanie wiedzy , na podstawie tego, co uczniowie nauczyli się już na lekcji.

Uczeń jest odbiorcą procesu edukacyjnego w klasie szkolnej. Cele uczenia się, kryteria sukcesu i sposoby prezentowania materiału muszą być skupione na adresacie edukacji.

 

Na podstawie: Conne M. Moss, Susan M. Brookhard” „Cele uczenia się. Jak pomoc uczniom zrozumieć każdą lekcję”