jak uczą się uczniowie, edukacja, uczenie się uczniów, widoczne uczenie się uczniów, lekcja wychowawcza na temat uczenia się, neurologiczne podstawy uczenia się, przestrzeń dla uczenia się w szkole, przestrzeń uczenia się

We współczesnej szkole wciąż poszukujemy przestrzeni uczenia się uczniów.

Jawne i niejawne uczenie się jest celem edukacji człowieka.

W sercu edukacji jest człowiek wraz ze swoimi poznawczymi możliwościami.

Rozmawianie w szkole na temat edukacji sprzyja poprawie uczenia się uczniów.

Propozycja lekcji wychowawczej dla klas IV- VIII szkoły podstawowej.

Jak najlepiej uczą się moi uczniowie podczas edukacji zdalnej?

Szanowni nauczyciele, szkoły istnieją po to, by uczniowie mogli się uczyć.

W okresie edukacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pragnę zaprosić nauczycieli wychowawców oraz uczniów do wspólnej ewaluacji procesu uczenia się.

Celem najbliższej lekcji wychowawczej będzie stworzenie obrazu dobrego uczenia się.

Podczas lekcji w szkole uczniowie uczą się z podręcznika, słuchają tłumaczenia nauczyciela, wykonują ćwiczenia, zadania praktyczne, opracowują dokumenty, piszą w zeszytach. Często organizujemy pracę w parach, grupach lub całościowo, tzn. pracujemy równym frontem. To tylko niektóre sytuacje dydaktyczne podczas, w których mamy do czynienia z uczeniem się uczniów.

W których sytuacjach dydaktycznych jest wyraźna szansa na to, że uczniowie skutecznie uczą się?

Nie należy zwracać uwagi na aktywność nauczyciela, ponieważ chodzi przede wszystkim o uczniów i ich aktywne uczenie się.

Zadanie na lekcję wychowawczą:

Każdy uczeń ma za zadanie podać chociaż jedną sytuację lekcyjną, podczas której uczy się najlepiej.

Następnie nauczyciel zbiera wszystkie odpowiedzi, dba o to by się nie powtarzały i spisuje je na wspólnej tablicy. Nauczyciel tworzy ogólną listę dobrego uczenia się i rozsyła ją uczniom.

Następnie wartościujemy wspólnie z uczniami listę dobrego uczenia się. Postarajmy się ją uporządkować od elementów najważniejszych. Można to zrobić prosząc uczniów o przyznanie punktów, przyczepienie minek lub w inny sposób.

Jest to punkt odniesienia do rozmów z uczniami na temat dobrego uczenia się.

Warto również zadać pytanie uczniom o rzeczy mające wpływ na dobre uczenie się uczniów, a których nie widać, np. emocje, uczucia itp.

Uczenie się w szkole.

Jakość uczenia się uczniów w polskich szkołach to najważniejszy cel szkoły. W wielu szkołach zbyt mało jest refleksji, rozmów z uczniami, nauczycielami i rodzicami na temat dobrego uczenia się.

Współcześnie bardzo mocno podkreśla się osiągnięcia neurodydaktyki, a więc nauki o uczeniu się.

Podejmowane przez dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących działania mogą poprawić jakość nauki uczniów w szkole. Dbanie o jakość pracy szkoły, budowanie pozytywnych relacji oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli poprawia uczenie się uczniów.

Szkoła to przestrzeń dla efektywnej dyskusji na temat uczenia się.

Zarówno formalne, jak również nieformalne rozmowy na temat uczenia się są integralną częścią życia szkoły uczącej się. Przynoszą one wiele korzyści.

Dyrektor szkoły może przeprowadzać obserwacje lekcji właśnie pod kątem uczenia się uczniów. Równie ważnym czynnikiem podnoszenia jakości pracy szkoły są lekcje koleżeńskie, warsztaty dla nauczycieli i lekcje wychowawcze z uczniami.

Aktywna rola dyrektora i nauczycieli w budowaniu kultury uczenia się sprzyja kreowaniu wielu okazji dla wartościowego uczenia się uczniów. W zbiurokratyzowanej szkole często uczenie się uczniów pozostaje na peryferiach fortecy podstawy programowej, przez którą ciężko się przebić.

Podstawową kompetencją każdego człowieka jest umiejętność uczenia się.

To ona, w połączeniu z pozostałymi kompetencjami kluczowymi, wyposaża młodego człowieka w zasoby niezbędne dla życia i pracy we współczesnym świecie.

Każda szkoła ma własną kulturę organizacyjną, na którą składają się wielokierunkowe czynniki, takie jak np. historia, położenie, pracujący zespół nauczycieli, rodzice i uczniowie. Każdy nauczyciel prowadzi zajęcia na swój własny sposób, stosując metody, które uważa za skuteczne. Nauczyciele w odmienny sposób kształtują swoje relacje z uczniami.

Indywidualizacja współcześnie rozpatrywana jest nie tylko ze względu na ucznia, ale również nauczyciela.