Jak zmotywować uczniów do nauki, motywacja, zaangażowanie, udział w lekcji, gry edukacyjne, emocje w edukacji, uczenie się, proces uczenia się, szkoła, lekcja, tempo lekcji

W świecie zdominowanym przez Internet i media społecznościowe coraz częściej nauczyciele borykają się z problemem zmotywowania uczniów do nauki.

Uczenie się wymaga zaangażowania uczniów w ten proces.

Nauczyciele powinni pamiętać o kilku zasadach organizując lekcje w klasie szkolnej.

Gry edukacyjne.

Wykorzystanie gier w edukacji sprzyja procesowi zaangażowania uczniów, a tym samym większej motywacji  do nauki.

Gry edukacyjne, które skupiają uwagę uczniów na treści zajęć są wartościową formą służącą uczeniu się uczniów.

Gry służą przede wszystkim podtrzymywaniu uwagi uczniów. Zawierają one elementy brakujących informacji, a tym samym w naturalny sposób aktywizują mózg do ich uzupełniania.

Warto wykorzystać je na etapie przeglądu omówionych treści na ucznia lub powtarzania materiału.

4 schematy wartościowej gry edukacyjnej.

Zadaj pytanie.

Ta prosta gra oparta jest o zasady teleturnieju Vabank. W tabeli ukryte są słowa klucze do danego tematu. Uczeń odkrywa je jego zadaniem jest ułożyć pytanie do słowa. Nauczyciel uznaje prawidłowość ułożonego przez ucznia pytania. Pytanie musi zawierać elementy świadczące o zrozumieniu przez ucznia zagadnienia.

Nazwij kategorię.

Gra edukacyjna na schemacie piramidy. Zadaniem ucznia jest wymienienie pasujących do schematu słów/ kategorii, których opisy znajdują się na planszy.

Powiedz to w minutę.

To gra edukacyjna, w której uczniowie otrzymują listę wyrazów np. ssak, płaz, gad, ryba, owad. Przedstawiciel drużyny opisuje po kolei kategorie wyrazowe z listy, a pozostali członkowie zgadują co to jest.

Waśń klasowa.

Gra edukacyjna polegająca na odpowiadaniu na pytania przez dwie drużyny utworzone w klasie. Jeśli członek danej grupy nie odpowie na pytanie, to przechodzi ono na drużynę przeciwną. Wygrywa drużyna, która zgromadzi większą ilość punktów.

Rywalizacja w duchu zabawy przynosi wysokie korzyści edukacyjne dla uczniów. Wzmaga lekkie napięcie emocjonalne, co mobilizuje mózg do wysiłku intelektualnego.

Wykorzystanie w procesie edukacyjnym gier i zagadek wpływa pozytywnie na motywację uczniów. Należy jednak zwrócić uwagę, aby rywalizacja miała umiarkowany charakter i nie wiązała się z poważnymi konsekwencjami przegranej.

Tempo lekcji.

Pytania i odpowiedzi uczniów powodują, że muszą mieć oni cały czas skupioną uwagę.

Istnieją cztery ważne aspekty zadawania pytań.

Po pierwsze liczy się czas oczekiwania po pytaniu zadanym przez nauczyciela.

Należy dać uczniów przynajmniej 3 sekundy czasu na zebranie myśli. Uczniowie muszą mieć również możliwość pauzy w odpowiedzi. Często nauczyciele odbierają przerwę w odpowiedzi ucznia jako brak wiedzy.

W trakcie podawania nowego materiału uczniowie muszą mieć czas na przetworzenie nowych informacji.

Karty odpowiedzi.

Wprowadzenie kart odpowiedzi daje możliwość udziału wszystkich uczniów w zajęciach. Uczniowie mogą zapisywać odpowiedzi na tabliczkach sucho ścieralnych lub na zwykłych papierowych kartkach. Nauczyciel zadaje pytanie a uczniowie odpowiadają samodzielnie lub w parach zapisując odpowiedzi na tabliczkach.

Należy się skupić nad tym, by pytania były opracowane tak, żeby odpowiedź mieściła się na małej kartce. Idealnie sprawdzą się tutaj pytania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, jak również wypełnianie luk.

Odpowiedź grupowa.

Metoda ta jest bardzo skutecznym sposobem angażowania w lekcję całej klasy. /niektóre fragmenty lekcji można utrwalać wspólnie z całym zespołem klasowym poprzez m.in. powtarzanie fragmentów definicji lub powtarzanie kluczowych dla zrozumienia tematu fraz, zdań, pojęć.

Łańcuszek odpowiedzi.

W tej technice chodzi o układanie odpowiedzi uczniów w jedne spójny ciąg. Po zadaniu pytania przez nauczyciela odpowiada uczeń, a pozostali uzupełniają jego odpowiedź tak, by była pełna. Odpowiedzi uczniów układamy hierarchicznie.

Aktywność fizyczna uczniów.

Ruch wspomaga procesy uczenia się. Ruch na lekcji może mieć wieloraki wymiar. Wartościowe są zarówno ćwiczenia rozciągające, obrazujące pewne pojęcia językowe, czy też praca w grupie polegająca na przemieszczaniu się w klasie.

Organizacja lekcji.

Struktura jest bardzo ważna. Zarówno organizacja lekcji pod względem metodyki, ja również sposoby na dynamikę lekcji są ważnymi elementami dla procesu uczenia się w klasie szkolnej.

Zaangażowanie nauczyciela.

Entuzjazm w przekazywaniu treści nauczania jest bardzo ważny, gdyż emocje wpływają na uczenie się. 

Równie ważne jest włączanie uczniów we wspólną dyskusję na tematy związane z omawianym materiałem. Zajęcie stanowiska w twórczej argumentacji wpływa na trwałe zapamiętywanie. Taki sam efekty można uzyskać poprzez odniesienie omawianych treści do osobistych doświadczeń uczniów.

zasoby: R. J. Marzano „Sztuka i teoria skutecznego uczenia się.”