Dlaczego edukacja musi się zmienić?

Bo zmienia się świat w którym żyjemy na co dzień.

Ludzie nie potrzebują już suchych faktów oddzielonych w sztuczny sposób od umiejętności.

We współczesnym świecie nikt z nas nie obejdzie się bez kompetencji, a więc mieszaniny wiedzy, umiejętności i postaw, które decydują m.in. o tym, w jaki sposób rozwiązujemy problemy, krytycznie myślimy, wprowadzamy zmiany we własnym życiu?

Kompetencja to unikalne połączenie wiedzy, umiejętności i postaw człowieka. 

Aby w skuteczny sposób uczyć w szkole kompetencji, należałoby wypracować strategię w polskiej szkole, która w praktyczny sposób wspierałaby rozwój kompetencji.

Kształcenie kompetencji nie jest niestety elementem strategii edukacyjnej.

Co to są kompetencje proinnowacyjne?

KOMPETENCJE PROINNOWACYJNE- to kompetencje, które prowadzą do rozwoju kreatywności człowieka.

 • Umiejętność radzenia sobie z porażkami
 • Umiejętność krytycznego myślenia

120 amerykańskich pisarzy wysłało list do prezydenta Baraka Obamy, w którym ostrzegali, że standaryzowane testy niszczą kreatywność młodzieży.

Testowanie dzieci jest niekorzystne dla ich rozwoju. Zabija w nich ciekawość poznawczą do świata. Książki natomiast rozpalają wyobraźnię. Jak zatem przeobrazić edukację przygotowującą do zdawania testów, która bazuje na wiedzy pamięciowej, w edukację wyobraźni dziecka? Przeprowadzono w USA badania, według których wynika, że uczniowie amerykańscy spędzają 28- 32 dni szkoły uczestnicząc w egzaminach.

Co jeszcze wpływa na jakość oświaty?

Kompetentna kadra, a więc dokształcający się nauczyciele, którzy są dobrze przygotowani pod względem merytorycznym i pedagogicznym do pracy z uczniami. Doskonalący się nauczyciele są dźwignią edukacji, ponieważ świat zmienia się każdego dnia.

Kreatywna Akademia to przestrzeń innowacyjnych działań, kreatywnego spojrzenia na edukację, zapraszamy na szkolenia Rad Pedagogicznych.

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI PROINNOWACYJNYCH

W powieści Charlesa Dickensa „Ciężkie czasy” (1854) na uwagę zasługuje postać dyrektora szkoły Thomasa Grandgrinda, który pojmuje edukację jako przekazywanie faktów:

„Wszystko, czego oczekuję od was to fakty. Nie uczcie tych chłopców i dziewczynek niczego więcej, niż tylko faktów. Do życia wystarczą fakty. Sadźcie w ich umysłach tylko fakty i wypleniajcie wszystko inne. Umysły rozumnych zwierząt kształtować można jedynie na podstawie faktów, nic innego się im nie przyda w życiu. Tę zasadę wykorzystuję wychowując moje własne dzieci i na tej zasadzie będę wychowywał uczniów. Niech się Pan trzyma faktów, Sir!”

Edukacja faktów nadal dominuje w polskiej szkole.

Pruski obraz szkoły nadal jest mocno zakorzeniony we większości systemów edukacyjnych Europy i świata.

Historyczne korzenie wszystkich edukacyjnych systemów świata biorą swój początek w Prusach. To model w którym wyobraźnia i kreatywność w ogóle nie była potrzebna.

Panuje on do dziś i chociaż widać w niektórych alternatywnych środowiskach chęć do zmiany, możliwa jest ona w ograniczony zakresie.

Żeby zmienić edukację, należy odnieść się do następujących obszarów:

 • Osobach kształcących się w zawodzie nauczyciela, metody weryfikujące dopuszczanie do zawodu osób odpowiednich/ udzielane wsparcie nauczycielom OŚRODKI WSPARCIA ZAPLECZE FINANSOWE,
 • Metody i kryteria oceniania uczniów,
 • Administracja oświatowa razem z tworzonym prawem oświatowym,
 • Postawy i oczekiwania rodziców wobec systemu edukacji.

KOMPETENCJE PROINNOWACYJNE TO WŁAŚNIE KREATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ich głównym celem jest przygotowanie ludzi do podejmowania ryzyka w obszarach działalności człowieka: ekonomia, obszar społeczny, kulturowy, artystyczny, naukowy.

Tak rozumiane kompetencje pojawiają się w tym roku szkolnym w trzech punktach dotyczących priorytetów edukacyjnych Ministra Edukacji Narodowej.

CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA PRZED NAMI. Co to oznacza? Roboty, automatyzacja procesów coraz odważniej zaznaczają swoje miejsce w rzeczywistości, w której na co dzień żyjemy.

Istnieją zagrożenia: redukcja miejsc pracy w wyniku zastąpienia ludzi przez roboty, prowadzenie samochodu bez kierowcy, nawet praca programistów komputerowych ulegnie automatyzacji

Wzrośnie zapotrzebowanie na osoby kreatywne, potrafiące myśleć krytycznie i koncepcyjnie.

Raport OECD  2013, jasno wskazuje kierunek przyszłościowej edukacji:

 • Umiejętności interpersonalne
 • Kreatywność

 

W Stanach Zjednoczonych aż 21% miejsc pracy związane jest z wykorzystaniem przez pracowników kreatywności.

Bank Światowy również wskazuje że tak zwane SOFT SKILLS to równocześnie najbardziej deficytowe kompetencje poszukiwane u pracowników.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 1. Czym jest przedsiębiorczość?
 2. Rola przedsiębiorczości we współczesnych gospodarkach?
 3. Redystrybucja bogactwa, powstawanie bogactwa,
 4. Przyczyny ubóstwa , dotykające jednostki, ale również Państwa i regiony, kontynenty,
 5. Zdobywanie przez młodzież odpowiednich cech niezbędnych do sukcesu w działalności przedsiębiorczej, m.in. zdolność do zamieniania pomysłów na działania, umiejętność negocjacji, radzenia sobie z porażkami- to umiejętności miękkie,
 6. Umiejętności twarde: tworzenie biznesplanu, analiza rynku.

 

Co w przedszkolu:

Uczenie wytrwałości, umiejętności współpracy, chociaż również przedszkolaki w formie zabawy mogą się uczyć umiejętności tworzenia biznesplanu.

NIE MYLMY POJĘĆ INNOWACJA TO NIE TO SAMO CO KREATYWNOŚĆ

INNOWACJA dotyczy wrażania nowych rozwiązań, które są akceptowalne przez członków społeczności jako użyteczne i adekwatne do aktualnych potrzeb.

Innowacja wymaga wiedzy, np. wprowadzeni ośmioklasowej szkoły podstawowej było innowacją.

Trzy bliskoznaczne pojęcia: INNOWACYJNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Kreatywność to zdolność do tworzenia nowych pomysłów i idei lub też nowych sposobów rozwiązania problemów lub spoglądania na szanse we własnym otoczeniu lub wśród własnych zasobów osobistych.

INNOWACJA– to wdrażanie kreatywnych rozwiązań lub wykorzystanie nowych możliwości. Kreatywność zasila innowację

KREATYWNOŚĆ motywacja+kompetencje kreatywne+ wiedza w danej dziedzinie.

Większość ludzi jest kreatywna w określonych działaniach. Oprócz ludzi renesansu Leonardo da Vinci

Czemu służą kompetencje kreatywne: podnoszeniu jakości życia ludzi, społeczeństw.

Podnoszą dobrobyt ekonomiczny.