konsekwencje w wychowaniu uczniów w klasie szkolnej, zasady i procedury, nagrody i kary, wychowanie uczniów, dyscyplina w klasie, klasa szkolna, zasady współpracy uczniów, współpraca z rodzicami

Reguły i procedury regulują funkcjonowanie uczniów w klasie szkolnej.

Powinniśmy określić je na początku roku szkolnego i przypominać w trakcie jego trwania.

Pozytywne i negatywne konsekwencje to następstwo przestrzegania bądź nie przestrzegania zasad współpracy w szkole.

Konsekwencje odgrywają dużą rolę w procesie wychowawczym podejmowanym przez nauczycieli w szkole.

Uczenie się zależy od wielu czynników m.in. zasad i procedur obowiązujących w klasie, celów nauczania, ale również od ustanowionych konsekwencji.

Konsekwencje służą do kontrolowania poziomu przestrzegania zasad przez uczniów.

W jaki sposób monitorować ich przestrzeganie?

Tak jak w przypadku reguł i procedur można poprosić uczniów o określenie kanonu konsekwencji.

Warto również przechylić szalę w kierunku zauważania pozytywnych zachowań w klasie szkolnej.

Atmosfera nauki budowana jest właśnie dzięki zauważaniu i podkreślaniu pozytywnych przejawów uczenia się i zachowania uczniów.

Jedną z form pracy wychowawczej mogłyby być cotygodniowe spotkania z uczniami w celu podejmowania wspólnej dyskusji na temat wydarzeń minionego tygodnia.

Zarówno stosowanie kar jak i nagród reguluje zachowanie uczniów w klasie szkolnej.

Należy jednak pamiętać o dążeniu do równowagi między tymi przeciwstawnymi konsekwencjami postępowania uczniów.

Zagadnienie konsekwencji jest współcześnie poddawane szerokiej polemice. W kontekście nowoczesnego podejścia do edukacji, w tym oceniania kształtującego, czy świętowania sukcesów uczniów może wydawać się niespójne.

Dyskusji poddawane są zarówno nagrody jak i kary jako wpływające na obniżenie motywacji i pogorszenie tym samym procesu uczenia się.

Konsekwencje należy więc traktować jako zauważenie zachowania uczniów.

Jak się bowiem okazuje, metoda stosowania nagród i kar jako regulatorów zachowania w klasie szkolnej zależy od sposobu prezentowania oraz kanonu tych nagród i kar.

Umiejętności nauczyciela w tym zakresie są kluczowe dla pozytywnego i negatywnego wzmacniania uczniów.

Marzano wskazuje na różne warianty konsekwencji stosowane przez nauczyciela:

 • Stopnie,
 • Pochwały ustne,
 • Publiczne zaprezentowanie najlepszych prac uczniowskich,
 • Symbole np. gwizdki, uśmieszki itp.,
 • Przywileje,
 • Nagrody materialne.

Bycie na bieżąco.

Marzano skupia się również na tak zwanym czasowym reagowaniu nauczyciela na chowanie uczniów. Ważne, aby nauczyciel w porę zareagował na incydenty i przejawy złego zachowania. W momencie kiedy uczniowie przejmują kontrolę może już być zdecydowanie za późno.

Warto również stosować metody z odpowiedzialnością oraz włączać rodziców w proces budowania zasad współżycia klasowego.

Strategie nagradzania uczniów przestrzegających zasady klasowe:

 • Używajmy słownych i pozasłownych pochwał,
 • Często przyłapuj uczniów na dobrym zachowaniu,
 • Sprecyzuj standardy pożądanych zachowań dotyczących przychodzenia na czas na lekcję, odrabiania prac domowych, wyrażania się w sposób akceptowalny społecznie,
 • Włącz rodziców w proces budowania standardów życia w klasie szkolnej,
 • Bądź na bieżąco,

Zrównoważane podejście do problemu budowania zasad współżycia klasowego wymaga od nauczyciela zaangażowania. Praca wychowawcza jest nieustającą drogą, na której spotkać możemy wiele przeciwności.

 

Literatura: R. J. Marzano ” Sztuka i teoria skutecznego nauczania”.