myślenie o szkole, równowaga w szkole, dialog, szkoła, komunikacja w szkole, profil szkoły, misja wizja, wartości w szkole

W jaki sposób budować równowagę w szkole?

Istnieje wiele sposobów, aby w podobny sposób zacząć myśleć o szkole.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice, którzy podążają w jednym kierunku rozwoju, mają jeden cel – dobrą szkołę.

Jaka powinna być dobra szkoła?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba głęboko zastanowić się nad tym, jaka właściwie jest nasza szkoła?

Profil szkoły, żyroskopowe spojrzenie na nią lub też proces tworzenia misji i wizji sprzyjają atmosferze wspólnego myślenia o szkole.

Żyroskopowa szkoła to taka, w której dominują procesy samoregulacji.

Równowaga jest potrzebna zwłaszcza w trudnym okresie postpandemicznym, w którym obecnie znajduje się większość szkół w całej Polsce.

Szkoła rozwija się i działa na wielu płaszczyznach, m.in. dydaktyka, wychowanie, opieka, działalność Samorządu, czy Rady Rodziców.

W każdym z tych obszarów wyróżnić można sfery funkcjonowania uczniów z podziałem na intelektualną, emocjonalną, fizyczną i społeczną.

Pierwszym krokiem jest rozpoznanie obszarów, które mogą sprzyjać procesom samoregulacji w szkole.

Następnie w odpowiedniej atmosferze i przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi pojawia się perspektywa pogłębiania  umiejętności samoregulacyjnych uczniów, rodziców i nauczycieli.

Bez względu na okoliczności szkoła musi być bezpiecznym miejscem, w którym uczniowie uczą się.

Stąd wynika potrzeba budowania szkoły opartej na wartościach, aby w sytuacji kryzysu działała ona jak żyroskop powracający zawsze do stanu równowagi.

Dialog na temat tego, co w szkole niezmienne stwarza szansę na porozumienie.

Oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli warto zawsze analizować w kontekście tego, na co mam wpływ, a czego zmienić się po prostu nie da.

Prawo oświatowe jest przecież niezmienne, ale sposoby realizacji podstawy programowej zależą w głównej mierze od nauczyciela.

Wartości

Stałym i niezmiennym rdzeniem, na których można budować dobrą szkołę są wartości.

Każda szkoła definiuje swoje wartości, które tworzą trzon rozmów o misji i wizji, a w konsekwencji przyczyniają się do rozwoju.

Różne grupy społeczne są gwarancją na to, że wypracowane wartości będą uniwersalne i wspólne dla wszystkich.

Utożsamianie się z wartościami przyjętymi w szkole daje szansę na pełną identyfikację środowiska szkolnego, a w konsekwencji na realizację zamierzonych celów edukacyjnych  i wychowawczych.

Wybór priorytetów

Pytanie o wartości wszystkich podmiotów budujących społeczność szkolną prowadzić może do zaburzonego obrazu oraz zbyt wielu wartości na raz.

Wybór priorytetowych wartości jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ prowadzi do wyboru najważniejszych wartości w szkole.

Refleksja, analiza, a następnie eliminacja zbędnych zapisów jest ważnym procesem w budowaniu tożsamości szkoły.

Czasy pandemii obnażyły szkołę. Nagle okazało się, że porozumienie jest najważniejszą rzeczą gwarantującą ciągłość w edukacji.

Dialog oparty na wspólnych wartościach prowadzi do wspólnego celu.