Praca w szkole jest wymagająca nie tylko dla dyrektora szkole, ale również dla nauczyciela.

Podstawa programowa, program wychowawczy, regulamin, Statut oraz oczywiście nauczycielskie BHP.

Spraw o których musi pamiętać nauczyciel jest wiele, ponieważ zdrowie i bezpieczeństwo dzieci to priorytet.

BHP w szkole czego powinien pilnować nauczyciel w klasie i na korytarzach szkolnych?

Jesteś nauczycielem, wychowawcą, opiekunem w szkole, przedszkolu warto zwrócić zatem uwagę na te niezbędne parametry jakościowe klasy szkolnej.

Po każdej lekcji na przerwie poproś uczniów o wyjście na korytarz i wywietrz pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Nigdy nie pozostawiaj dzieci i młodzieży bez nadzoru nauczyciela. Rzetelnie wypełniaj również przypisane Tobie dyżury podczas przerw. Zwróć uwagę na zatłoczone klatki schodowe, uczniowskie toalety, ale również na stołówkę szkolną.

Świetnym pomysłem jest umożliwienie przebywania uczniów podczas przerw na świeżym powietrzu.

Po dzwonku wchodź zawsze pierwszy do klasy. Jeśli jakieś urządzenie lub sprzęt stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci masz prawo nie rozpocząć zajęć. W takim wypadku należy poszukać innej Sali. Pamiętaj, że w przypadku zagrożenia niezwłocznie przerwij lekcję i wyprowadź z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły lub placówki.

Każdy nauczyciel i pracownik szkoły powinien odbyć szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Jeśli Twoi uczniowie pomagają Ci w pracach na rzecz szkoły i środowiska musisz pamiętać aby zapewnić im odpowiedni nadzór i zaopatrzyć w niezbędne środki ochrony. Prace mogą mieć miejsce po zaopatrzeniu uczniów w odpowiednie do wykonywanych prac w urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej. Jeśli Twoje zajęcia odbywają się w laboratoriach i pracowniach, zapoznaj uczniów z z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym.

Jeśli uczeń legł wypadkowi zorganizuj dla niego opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając pierwszej pomocy. Podejmij  czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku. Rzetelnie wypełniaj swoje obowiązki w pracach zespołu powypadkowego. Dopilnuj przeszkolenia w zakresie bhp.

Dyrektorze u nauczycielu pamiętaj o zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji szkolnej. Warto zatroszczyć się o dodatkowy segregator, w którym zgromadzisz m.in.

 1. Protokoły z przeglądów stanu bezpieczeństwa.
 2. Harmonogram dyżurów.
 3. Regulamin dyżurów nauczycielskich.
 4. Protokoły kontroli dyżurów.
 5. Kontrola punktualności rozpoczynania zajęć.
 6. Plan ewaluacji, oznaczenie dróg ewakuacyjnych, gaśnic.
 7. Instrukcje obsługi maszyn, urządzeń.
 8. Próbne alarmy – protokoły, wyniki obserwacji.
 9. Kontrola wpisów w dziennikach lekcyjnych – lekcje wychowawcze o zasadach bhp.
 10. Zasady odbierania dziecka z przedszkola – dokument wewnętrzny.
 11. Monitorowanie współpracy szkoły/placówki ze służbami porządkowymi ( policja, straż pożarna).
 12. Regulamin wycieczek szkolnych.
 13. Przeprowadzanie szkoleń z bhp.
 14. Przeszkolenie wszystkich pracowników z zasad udzielania pierwszej pomocy.
 15. Plan lekcji.

Planuj z namysłem przestrzeń szkolną. Zbyt wysokie, niestabilne meble, szafy, w dodatku nieprzykręcone do ściany stanowić mogą zagrożenie. Pomyśl, że na najwyższych półkach i tak nikt nic nie układa. Być może nie potrzebujesz aż tylu szafek do upychania ich przeterminowanymi pracami dzieci. Wystarczą niskie ergonomiczne komody bez kantów, które łatwo utrzymać w czystości.