Wokół kształcenia na odległość uczniów wiele pytań oraz kontrowersji.

Ta wymuszona na polskiej szkole forma nauki uczniów jest jednak koniecznością w czasach, kiedy ludzkie życie jest zagrożone.

Wzajemne zrozumienie, elastyczne podejście oraz wsparcie nauczycieli, uczniów i rodziców to jedyna droga, aby poradzić sobie z potrzebą chwili.

Pomóżmy sobie nawzajem. Nauka na odległość w pytaniach i odpowiedziach to moja propozycja na dziś.

Jakie metody, formy pracy i narzędzia wykorzystać powinien nauczycie, aby zorganizować pracę zdalną?

Zaleca się, aby nauczyciele stosowali wizualizacje, animacje, lekcje dostępne w sieci oraz wykorzystywali znane  narzędzia cyfrowe do realizowania podstawy programowej. Metody aktywizujące, które motywują uczniów do działania są preferowane w edukacji zdalnej.

Zaleca się również stosowanie metody projektu edukacyjnego o charakterze interdyscyplinarnym. Możliwa jest wtedy integracja wiedzy uczniów z wielu dziedzin w twórczych kontekstach.

Zalecana jest również, aby praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela w formie zadań, ćwiczeń, indywidualnej pracy badawczej z możliwością zadawania pytań nauczycielowi. Zadaniem nauczyciela jest ukierunkowanie uczniów w formie dodatkowej instrukcji do opracowywanych treści, czuwanie nad realizacją zadania przez wszystkie osoby w klasie na miarę ich indywidualnych możliwości, wspieranie radą oraz pomaganie w trudnych momentach.

Ważne, aby uczeń mógł zadać w wyznaczonym czasie pytanie nauczycielowi i poprosić o dodatkowe wyjaśnienia.  Zadaniem nauczyciela jest również ocena efektu pracy ucznia, udzielenie konstruktywnych wskazówek do pracy, jak również udzielenie odpowiedniej informacji zwrotnej.

Warto dostosować metody pracy uczniów do etapu edukacyjnego. Co innego sprawdzi się w przedszkolu, w klasach I- III, a co innego na drugim i kolejnych etapach edukacyjnych.

Warto zadbać o to, aby praca ucznia naprzemiennie poprzeplatana była pracą przy monitorze oraz z wykorzystaniem innych metod pracy, np. praca z tekstem, wywiad, pomiary wykonywane w domu, doświadczenia itp.

Na czym polega współpraca z rodzicami podczas nauki zdalnej z uczniami?

W celu efektywnego realizowania edukacji zdalnej niezbędna jest współpraca z rodzicami. Dotyczy ona przede wszystkim organizacji stanowiska do nauki uczniów, które jest dobrze oświetlone z dostępem do Internetu.  Przed rozpoczęciem nauki zwróć sprawdź, czy masz sprawny komputer oraz inny sprzęt techniczny wykorzystywany do pracy zdalnej.

Kolejny zakres to organizacja czasu pracy ucznia zgodna z harmonogramem zdalnego nauczania dla klasy z uwzględnieniem przerw na odpoczynek, posiłek i regenerację sił. Praca zdalna uczniów dostosowana powinna być do tygodniowego rozkładu zajęć uczniów.

Organizacja dnia dla dziecka w domu sprzyja poczuciu sensu oraz efektywnie kształtuje osobowość młodego człowieka.

Współpraca z rodzicami dotyczy również motywowania uczniów do samodzielnej pracy w domu oraz sumiennego wykonywania zadań. Czas na naukę, obowiązki domowe, jest równie ważny jak czas na relaks, czy aktywność fizyczną.

Dzielenie się doświadczeniami, możliwość zadawania pytań, otwartość i wzajemne wsparcie to droga do sukcesu oraz efektywnie zorganizowanego procesu kształcenia na odległość uczniów.

Zarówno dla nauczycieli, jak również dla rodziców jest to sytuacja nowa, która wymaga wiele cierpliwości i zrozumienia po każdej stronie. Ważne, aby oba podejścia, zarówno ze strony rodziców, jak i nauczycieli były elastyczne, dopuszczały różne formy kontaktu nauczyciela z uczniami, bądź rodzicami, oparte były na szczerych relacjach.

Rolą rodzica jest przede wszystkim wspieranie dziecka w uczeniu się w warunkach domowych. Współpraca i stały kontakt ze szkoła w zakresie zdalnego nauczania są fundamentem edukacji na odległość.

Jak zmotywować uczniów do samodzielnej nauki w domu? W jaki sposób zachęcić uczniów do nauki na odległość?

Pobudzenie motywacji wewnętrznej dotyczyć powinno formułowania celów, sumiennej realizacji zadań oraz efektów pracy własnej w domu. Po stronie nauczyciela leży konstruowanie motywującej informacji zwrotnej dla ucznia, dotyczącej jego nauki oraz czynionych postępów.

Ważne są również lekcje wychowawcze na temat emocji oraz brania odpowiedzialności za własną naukę.

Nauczyciel udziela również wartościowych wskazówek dotyczących źródeł informacji, z których korzystać mogą uczniowie oraz udziela odpowiedzi na zadane przez uczniów pytania.

Możliwość konsultacji ucznia z nauczycielem stwarza możliwość motywującej drogi do rozwoju ucznia.

Czas nauki na odległość to nie tylko wykonywanie zadań w domu przez uczniów. To również czas na rozwijanie pasji, zainteresowań, film, czy interesującą książkę.

W ferworze wykonywania zadań podczas nauki zdalnej, nie zapominajmy o odpoczynku.

Pielęgnujmy relacje. Po prostu bądźmy razem. Wspierajmy się i motywujmy.

Przypominajmy dziecku o obowiązkach, nagradzajmy jego systematyczność i zaangażowanie.

Na czym polega indywidualizacja pracy z uczniem?

Pracując zdalnie nauczyciele winni pamiętać o dostosowaniu form, metod pracy oraz realizowanych zadań do możliwości psychofizycznych uczniów.

Uwzględnić należy zarówno obniżone możliwości edukacyjne uczniów, jak również uczniów zdolnych. Dodatkowe wyjaśnienia, a także indywidualny sposób oceniania prac uczniów z trudnościami, zapewni możliwość efektywnej pracy dla wszystkich uczniów w tym zakresie.

Uczniowie zdolni występować również mogą w roli animatorów nauki dla pozostałych uczniów w klasie.

Wpływa to niewątpliwie na motywację uczniów do pracy. Prowadzenie zdalne niektórych części lekcji, czy też opracowywanie dla wszystkich fragmentów lekcji jest jednym ze sposobów indywidualizowania pracy dla uczniów zdolnych.

Czy jest coś szczególnie ważnego w organizacji kształcenia zdalnego uczniów?

Nauczanie zdalne wymaga od uczniów niewątpliwie dużej samodzielności oraz przejęcia odpowiedzialności za własny proces uczenia się.

Ważne, aby zarówno nauczyciele, jak i uczniowie i  ich rodzice wykazali się zrozumieniem, elastycznością oraz wspierali siebie nawzajem. 

Należy również pamiętać o zaspokojeniu wszystkich potrzeb ucznia nie tylko intelektualnych, ale przede wszystkim emocjonalnych.

Uczmy zatem dzieci prawidłowo wykorzystać i zorganizować swój czas na naukę, odpoczynek, pożywienie i czas wolny.