niepokoje zmiany, zmiana, zmiana w edukacji, analiza SWOT, cele zmiany, plan działania, edukacja, szkoła, ludzie

Zmiana budzi wiele pytań i rodzi emocje.

Związane jest to ze podważeniem dotychczasowego status quo organizacji, której dotyczy.

Stąd warto zwrócić uwagę na elementy kluczowe dla przeprowadzenia zmiany, dzięki którym niepokój się zmniejszy, a emocje będą napędzały działania.

Cele, dobrze przeprowadzona analiza SWOT pomogą przeprowadzić zmianę.

Cele nadają kształt drodze do gwiazd.

Cele określają również rolę ludzi, która jest  najważniejsza.

Dobrze skonstruowane cele stanowią wyzwanie, z drugiej strony są osiągalne.

Zbyt ambitne cele odstraszają, stąd warto zastanowić się nad mierzalnym ujęciem efektów realizacji wyznaczonych celów, który mieści się w przedziałach.

Warto również zadać pytanie, czy każda zmiana w szkole nie jest skokiem na Bangi w nieznaną przepaść?

Dyrektor, liderzy zmiany oraz wszyscy zaangażowani w jej przeprowadzenie muszą wykazać się odwagą, wiarę, w to że zmiana jest słuszna.

Aby zmiana miała szansę na sukces, warto przeprowadzić diagnozę.

Analiza SWOT pozwoli ocenić mocne i słabe strony placówki, zdiagnozować szanse i zagrożenia.

Całościowe spojrzenie na wszystko dokładnie precyzuje cele i zadania do realizacji podczas wdrożenia zmiany.

Działanie małymi krokami.

Analiza SWOT dotyczyć powinna nie całościowej zmiany, ale jej obszarów.

Globalne spojrzenie, zawęża widnokrąg i nie pozwala dostrzec istotnych aspektów zmiany.

Jak przeprowadzić analizę SWOT?

Przede wszystkim wybierz obszar, który  chcesz poddać analizie.

Następnie zdefiniuj elementy w tym obszarze, które mogą mieć znaczenie dla przeprowadzenia zmiany.

Ostatnim krokiem jest weryfikacja, tych elementów w ramach podziału na mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.

Zmiana jest dynamiczna.

Każda przeprowadzona w szkole zmiana musi być elastyczna i musi dać się modyfikować.

To ludzie w szkole napędzają zmianę. Jeśli jest ona sztucznie wykreowana i statyczna skazana jest na klęskę.

Jakie korzyści przyniesie przeprowadzenie zmiany dla ludzi?

Pamiętaj również o zagrożeniach, które przychodzą z Nienacka, w najmniej oczekiwanym momencie.

Zagrożenia są wpisane w proces przeprowadzania zmiany w szkole i nie należy ich lekceważyć.

Dobrze przeprowadzona analiza SWOT tworzy podwaliny pod plan działania.

Dwa obszary analizy SWOT są ważne:

  • Definiowanie mocnych i słabych stron,
  • Definiowanie szans i zagrożeń.

Kiedy już raz wstąpimy na drogę zmiany, musimy być świadomi, że ten proces nigdy się nie kończy.

Droga zmiany jest drogą permanentnego rozwoju, związanego z odpowiedzią na pytanie, jak możemy stać się jeszcze lepsi?

Zarządzanie zmianą jest sztuką zapominania, uczenia się na nowo, obierania skrajnych perspektyw związanych z szerokim patrzeniem na rzeczywistość szkolną.