nowy rok szkolny w czterech krokach, rok szkolny 2021/2022, priorytety men, kierunki polityki oświatowej państwa 2021/2022, prawo oświatowe, kontrola, ewaluacja, wytyczne , COVID 19

Nowy rok szkolny rozpocznie się we wrześniu.

Tym czasem dyrektorzy szkół już podejmują starania, aby wrześniowy strat szkoły był dobrze przygotowany.

W organizacji pracy należy uwzględnić najnowsze wytyczne MEiN, GIS i MZ, zmiany w przepisach prawa oświatowego oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego 2020/2021.

Jak zorganizować rok szkolny 2021/2022?

Akcja-szczepimy się.

MEiN zaleca akcje popularyzujące konieczność szczepień wśród grup, które są uprawnione. Szczepienia przeciwko COVID- 19 wśród nauczycieli, pracowników szkół i uczniów nie są na wysokim poziomie.

Według danych Ministerstwa dotyczą ok. 70% osób związanych z oświatą w naszym kraju.

Tym czasem dane napływające ze świata mogą niepokoić. Kolejne mutacje wirusa i wzrosty zachorowań w wielu europejskich krajach.

Ministerialne wytyczne zmieniają się w niewielkim stopniu. Dotyczą one przede wszystkim dezynfekcji, higieny, wietrzenia pomieszczeń, stosowania maseczek ochronnych i zachowywania dystansu społecznego.

Priorytet- dbanie o kondycję psychiczną uczniów.

W wyniku epidemii ucierpiało zdrowie psychiczne ludzi, w tym grupy szczególnej- uczniów wielu szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zdrowie psychiczne stało się zatem priorytetem w nadchodzącym roku szkolnym.

W kwestii wspierania kondycji psychicznej uczniów pozostawiono autonomię dyrektorom szkół, co do doboru zadań z realizacją tego priorytetu.

Nie ulega wątpliwości, że Program Wychowawczo- Profilaktyczny każdej szkoły uwzględnić musi działania wspierające uczniów w tej sferze rozwoju ich osobowości w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym.

Szkoły mają być doposażone w sprzęt i środki służące do dezynfekcji. Do działań przygotowujących szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w trybie stacjonarnym zaangażowana została Państwowa Agencja Rezerw Materiałowych.

Szkoły otrzymają zgodnie z przysługującym przydziałem, zależnym od liczby uczniów, stacje do dezynfekcji, środki ochrony osobistej ( maseczki jednorazowe, maseczki FFP2/FFP3, rękawiczki, pojemniki z płynem do dezynfekcji o pojemności od 20 ml do 500 ml.)

Priorytety MEiN.

W tym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji i Nauki podało aż siedem różnych priorytetów, które wyznaczają podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa.

Związane są one m.in. z funkcja wychowawczą szkoły, kształtowaniem postaw, edukacji patriotycznej, wzmocnienia jakości edukacji w obszarze działań psychologicznych związanych ze skutkami epidemii dla zdrowia i kondycji psychicznej uczniów.

Działania szkół powinny również skupiać wokół cyberbezpieczeństwa, jak również świadomego wyboru narzędzi cyfrowych do pracy z uczniami.

W sferze zainteresowań jest również edukacja ekologiczna w szkołach, która rozwija odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Prawo oświatowe.

W tym roku szkolnym szczególną uwagę należy zwrócić na projektowane zmiany prawa oświatowego.

Ministerstwo zapowiada wzmocnienie kontroli w szkołach i placówkach oświatowych.

Zakresy kontroli miałyby dotyczyć stanu przestrzegania przepisów prawa w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej  i profilaktycznej. Wiąże się to bezpośrednio z każdą działalnością statutową szkół i wpływa na przebieg procesów kształcenia i wychowania oraz jego efekty.

Uchylono zapisy dotyczące ewaluacji w szkołach zarówno w zakresie ewaluacji zewnętrznej, jak również ewaluacji wewnętrznej.

Zmiana przepisów prawa oświatowego wpływa na kształt Planu Nadzoru Pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.

Zawężając jego kształt do kontroli, wspomagania i monitorowania przebiegu procesów kształcenia w szkole.

Plan ten uwzględnić zatem powinien: tematykę przeprowadzonych kontroli, zakresy wspomagania nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych, plan obserwacji oraz zakresy monitorowania pracy szkoły.