ocenienie  i frekwencja uczniów w edukacji zdalnej, edukacja zdalna, regulamin edukacji zdalnej, ocenienie, frekwencja, dostęp do infrastruktówry informatycznej, oprogramowaie, internet, kształcenie na odległość

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół uczniowie realizują edukację z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Regulacje w zakresie ocenienia i frekwencji uczniów stanowią podstawę regulaminu edukacji zdalnej.

W jaki sposób można uregulować te ważne aspekty edukacji?

  1. Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach.

Obecność ucznia na zajęciach jest potwierdzana w dzienniku elektronicznym, a usprawiedliwianie nieobecności odbywa się zgodnie z zapisami w Statucie szkoły. Nauczyciele będą sprawdzali frekwencję uczniów na zajęciach podczas każdego spotkania online. Wszyscy uczniowie mają dostęp do infrastruktury niezbędnej do realizacji edukacji zdalnej. Jeżeli uczeń nie może się zalogować na lekcję z przyczyn od siebie niezależnych, np. awaria sprzętu, brak Internetu to informuje o tym fakcie nauczyciela poprzez sms lub telefon. Nauczyciele zamieszczają materiały z lekcji w formie notatek i zadań w dzienniku elektronicznym, jak również w zespole z danego przedmiotu w aplikacji MS Teams. Uczeń ma obowiązek samodzielnie opracować materiał, w razie pytań korzysta z możliwości konsultacji z nauczycielem przy najbliższej okazji. Jeżeli nauczyciele zaobserwują notoryczne spóźnianie się ucznia na zajęcia lub jego kilka nieobecności pod rząd i nie mają informacji zwrotnej od rodziców na temat powodu nieobecności ucznia, powiadamiają o tym fakcie wychowawcę, pedagoga, dyrekcję szkoły. Należy zawsze wyjaśniać powody nieobecności uczniów na zajęciach zdalnych.

Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach regulują zapisy Statutu szkoły. Obowiązują one również podczas organizacji kształcenia na odległość. Wychowawcy klasy są zobowiązani do monitorowania na bieżąco frekwencji uczniów na zajęciach zdalnych zgodnie z obowiązującymi zapisami Statutu szkolnego. W sytuacji nieobecności uczniów na tych zajęciach zawiadamiają rodziców opiekunów prawnych oraz ustalają powód tych nieobecności.

  1. Konsultacje podczas kształcenia na odległość.

Każdy nauczyciel organizuje konsultacje dla uczniów i rodziców w ramach nauczanego przez siebie przedmiotu. Informacje o formie i terminach tych konsultacji nauczyciele przekazują uczniom oraz ich rodzicom. Wspólnie z radą pedagogiczną ustalono, że konsultacje będą odbywać się każdorazowo po każdej lekcji online indywidualnie dla każdego ucznia. Jeśli zaistnieje potrzeba zorganizowania dodatkowych konsultacji dla uczniów, nauczyciele indywidualnie ustalą termin z uczniem lub rodzicem i przeprowadzą takie konsultacje. Dodatkowo poinformowano uczniów oraz rodziców uczniów o możliwości przeprowadzenia konsultacji z uczniami przez e- dziennik Vulcan w każdej sytuacji dydaktycznej i wychowawczej, kiedy uczniowie i nauczyciele będą potrzebowali wsparcia nauczycieli uczących.

  1. Sposób monitorowania postępów uczniów.

Uczniowie wykonują zadane prace i przesyłają je do nauczyciela w sposób uzgodniony na zajęciach lekcyjnych wspólnie z nauczycielem. Nauczyciele oceniają prace uczniów zgodnie z zasadami zawartymi w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. Wszystkie oceny wystawione przez nauczyciela są wpisywane do dziennika elektronicznego i stanowią źródło informacji dla rodziców/ opiekunów prawnych oraz samych uczniów oraz uzyskanych ocenach. Każdy nauczyciel odnosi się w sprawozdaniach rocznych i półrocznych do oceny efektywności prowadzonych przez siebie zajęć oraz sposobów monitorowania postępów uczniów. W szkole monitoruje się postępy uczniów w nauce w sposób terminowy, regularny. Termin oraz forma takiej informacji na temat ocen ucznia uszczegółowiona jest w Statucie Szkoły. Roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów oraz sposób ich wystawiana znajdują odzwierciedlenie w zapisach statutowych. Zapisy prawne dotyczące ocen z poszczególnych przedmiotów dotyczą również oceny ze sprawowania ucznia.

  1. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów.

Nauczyciele są zobowiązani do systematycznego śledzenia postępów uczniów w nauce. Forma tej kontroli została dostosowana do warunków kształcenia na odległość oraz do specyfiki nauczanego przedmiotu. Zasady oceniania uczniów zawiera Statut szkoły, w którym określono m.in. minimalną liczbę ocen, liczbę sprawdzianów, sposób informowania uczniów o sprawdzianach oraz innych formach weryfikowania wiedzy uczniów. Informację o planowanych sprawdzianach uczniowie otrzymują z wyprzedzeniem poprzez dziennik elektroniczny oraz poprzez ustną informację nauczyciela na lekcji. Sprawdzanie wiedzy uczniów odbywa się w aplikacji Teams poprzez np. ustne odpytywanie uczniów obecnych na zajęciach lub prace przesyłane przez uczniów. Nauczyciele przygotowują również sprawdziany wiedzy uczniów w Froms lub innych sprawdzonych formach, którzy uczniowie znają. Uzyskane przez uczniów oceny są wpisywane do dziennika elektronicznego zgodnie z zapisami statutowymi dotyczącymi oceniania wewnątrzszkolnego.

  1. Sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

Uczniowie i rodzice są informowani na bieżąco o postępach ucznia w nauce poprzez dziennik elektroniczny, na konsultacjach i zebraniach z rodzicami organizowanych przez nauczycieli i wychowawców. Informacje zwrotne, które dotyczą monitorowania postępów uczniów oraz informujące rodziców i uczniów o postępach uczniów w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach są umieszczane na bieżąco w dzienniku elektronicznym, do którego dostęp posiadają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

  1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.

W okresie trwania kształcenia na odległość zgodnie z zapisami Statutu formę i warunki organizacji egzaminu klasyfikacyjnego ustala się w drodze zarządzenia dyrektora szkoły. Każdy uczeń, który nie został sklasyfikowany np. ze względu na nieobecności w szkole ma prawo przystąpić do egzamin klasyfikacyjnego z przedmiotu. Egzamin poprawkowy w myśl przepisów oświatowych ustala się nie więcej niż z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  Przepisy Ustawy o systemie oświaty jasno formułują również w artykule 44 możliwość odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej ucznia. Odwołanie to jednak dotyczy tylko przypadku kiedy podczas ustalania oceny nie zachowane zostały przepisy statutowe dotyczące trybu jej ustalania. Proces klasyfikowania uczniów kończy się podjęciem prze Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów w danym roku szkolnym.

  1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiedzy i umiejętności uczniów.

– jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie 1 miesiąca, na spotkaniu z rodzicami w szkole, przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek) w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny;

-sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się w części pisemnej i w części ustnej z każdego z przedmiotów, dla których uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 3 – 7 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców;

– Dyrektor Szkoły w ciągu kolejnych 3 dni roboczych informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć obowiązkowych i dodatkowych,

– sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych,

– z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdego przedmiotu z zajęć obowiązkowych i dodatkowych), który zwiera:

– imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające;

– termin tych czynności;

– zadania sprawdzające;

– wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę;

– podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające;

– pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających znajduje się w dokumentacji szkoły.