16 czerwca 2020 rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty.

W tym roku szkolnym ze względu na epidemię Covid 19 zostały one przełożone z kwietnia na czerwiec.

Pomimo, iż liczba zakażony spada bardzo powoli, uczniowie klas ósmych przystąpią do egzaminu z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

W tym roku szkolnym oprócz dodatkowego obowiązku sporządzania planu sal egzaminacyjnych, uczniów czeka kilka istotnych zmian.

Czasu na przygotowanie egzaminu było niewiele.

Informacja o sposobie i organizacji przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty ukazała się 20 maja, jeszcze późniejszą datę posiada publikacja Wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego uczniów podczas egzaminów.

Dyrektor Szkoły, jako Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, do 12 czerwca miał obowiązek na nowo określić lub zweryfikować składy komisji egzaminacyjnych.

Potwierdzenie gotowości do pracy od każdej powołanej osoby warto potwierdzić podpisem na specjalnym druku CKE tzw. formularzu powołania zespołów nadzorujących.

Zespoły nadzorujące przebieg egzaminu nie później niż w dniu danego egzaminu powinny być przeszkolone w zakresie organizacji i przebiegu egzaminu.

W tym roku szkolnym według Wytycznych GIS każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Uczniowie zdający egzamin nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Warto zadbać, aby na specjalnie przygotowanym stoliku leżały jednorazowe długopisy i linijki zapasowe dla uczniów.

 

Co na egzamin?

Poniżej cztery obowiązkowe rzeczy, które powinien uczeń zabrać na egzamin.

Obowiązek sporządzania planu sali egzaminacyjnej.

Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego w szkołach narzucają na PZE obowiązek sporządzania planów sali egzaminacyjnej. Sporządzanie planu sali nie dotyczy sytuacji, kiedy w sali jest tylko zdający lub egzamin ósmoklasisty odbywa się w domu zdającego.

Plan sali egzaminacyjnej jest załącznikiem do protokołu zbiorczego, a jego kopia przechowywana jest w dokumentacji szkolnej z przebiegu egzaminu.

W dniu poprzedzającym egzamin.

Po pierwsze upewnij się, że kody kreskowe odebrane z Punktu Odbioru Prac są poprawne.

Po drugie przygotuj numerki na stoliki oraz losy. Pamiętaj, że w tym roku szkolnym przewodniczący zespołu nadzorującego lub jego członek wylosują w obecności zdającego los z numerem stolika.

Po trzecie przygotuj sal i sprzęt do odtwarzania płyt.

Usuń z sali pomoce dydaktyczne, rozstaw stoliki, przygotuj zegar i pustą tablicę do zapisania czasu egzaminu.

Przygotuj miejsca dla członków komisji oraz obserwatorów zgodnie z planem sali egzaminacyjnej.

Na drzwiach sali egzaminacyjnej umieść listę zdających.

Upewnij się, że odtwarzacze płyt CD są sprawne i odpowiednio zaprogramowane. Przygotuj zapasowe baterie. Warto również przeprowadzić próbę odtwarzania nagrania.

W dniu egzaminu.

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego- dyrektor lub uprawniona przez niego osoba odbiera o wyznaczonej godzinie przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi. Powinien również w obecności kuriera sprawdzić jej kompletność

Następnie dyrektor sprawdza stan przygotowania sal do egzaminu ósmoklasisty.

Około pół godziny przed egzaminem dyrektor otwiera materiały egzaminacyjne w obecności Przewodniczących zespołów egzaminacyjnych oraz przedstawicieli uczniów.

Co należy przekazać?

  1. Arkusze egzaminacyjne, w tym na język polski dodatkowy arkusz rezerwowy dla osoby, której zadaniem jest odczytanie tekstu.
  2. Wykazy uczniów zdających w danej sali egzaminacyjnej.
  3. Formularze protokołu przebiegu egzaminu w danej sali egzaminacyjnej.
  4. Naklejki z kodami kreskowymi.
  5. Płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego, z zastrzeżeniem, że otwarcie płyty następuje w sali egzaminacyjnej.
  6. Koperty zwrotne foliowe lub zastępcze papierowe.

 

Ze względu na istniejące wymogi sanitarne w tym roku szkolnym organiczna się do minimum poruszanie się członków komisji po sali.

Zaleca się jednocześnie obserwowanie zdających w pozycji stojącej.

Warto również uświadomić uczniom, że mogą opuścić salę egzaminacyjną nie wcześniej niż na 15 minut przed wyznaczonym czasem zakończenia egzaminu.

Procedura przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty jest szczegółowa. Zawiera wiele wytycznych, dat, godzin, obligatoryjnych punktów.

Szczegółowa analiza i wcześniejsze omówienie z nauczycielami zaoszczędzi wszystkim niepotrzebnego stresu w dniu egzaminu.