Odwaga w codziennej praktyce dyrektorskiej, dyrektor szkoły, zarządzanie szkołą, przywództwo edukacyjnej, decyzje dyrektorskiej, odwaga dyrektora szkoły

Żeby pełnić funkcję dyrektora szkoły, trzeba być odważnym, podkreśla w swoim artykule pt. „Codzienna odwaga dyrektora szkoły” Danuta Sterna.

Wyzwania, przed którymi stoi dyrektor współczesnej szkoły, wymagają od kierujących nimi odporności psychicznej. 

Wielość i złożoność problemów, podejmowanie decyzji wymaga odwagi.

Nadzór merytoryczny jawi się troską o wyniki nauczania. Organ prowadzący, który ciągle przycina i tak topniejące w wyniku niżu demograficznego fundusze. Rodzice pragnący wysokiej jakości edukacji dla swoich dzieci. Nauczyciele, których przytłacza rosnąca biurokracja oraz brak prestiżu zawodu.

Na końcu tej partytury stoi dziecko ze swoimi potrzebami szacunku, zaufania i akceptacji.

Dyrektor musi podejmować wyzwania.

Doskonalenie jest nie tylko pustym zapisem prawa oświatowego, jest obowiązkiem każdego dyrektora, nauczyciela, ucznia.

Codzienne podejmowanie właściwych decyzji wymaga konsekwencji, pewności siebie, hartu ducha.

Dyrektorzy szkół każdy dzień planują z ufnością, aby podejmować właśnie dobre dla ludzi decyzje. W skrajnych warunkach funkcjonowania szkoły to niełatwa ufność, gdyż codzienna praktyka usiana jest wieloma wykluczającymi się zadaniami. Przykładem może być na przykład dylemat do rozstrzygnięcia, w jaki sposób zorganizować dodatkowe godziny dla ucznia potrzebującego opieki podczas wszystkich lekcji? Etat nauczyciela wspomagającego wynosi 20 godzin, a podstawa programowa przekracza tą liczbę, nie liczę godzin dodatkowych.

Codzienna odwaga dyrektora to, jak pisze Danuta Sterna, „trwała determinacja do podejmowania trudnych decyzji.”

Nie trać z oczu obranego celu, którym jest dobro ucznia.

4 rodzaje odwagi dyrektora szkoły według Danuty Sterny:

  • Odwaga moralna,
  • Odwaga intelektualna,
  • Odwaga wytrwała,
  • Odwaga empatyczna.

Wytrwale i sprawiedliwie dąż do rozwoju każdego ucznia w szacunku do jego poglądów poprzez podejmowanie wyzwań w kierunku zmian na lepsze, nawet jeśli doświadczysz na tej trudnej drodze porażek i niepowodzeń.

Tak zdefiniowana odwaga nie jest tylko odwagą dyrektora, ale odwagą rodzica, nauczyciela i każdego ucznia w szkole.

Odwaga moralna wyraża bliskie nam wartości i przekonania, które jesteśmy w stanie bronić będąc w mniejszości, ponieważ w nie wierzymy. To one prowadzą nas przez życie. Jeśli dyrektorzy szkół będą mieć moralną odwagę zmiany w szkole, która ma na celu dobro uczniów, to zmieni się jakość nauczania.

W szkołach wiele jest przejawów dyskryminacji, m.in. wszechobecna przemoc rówieśnicza, gorsze traktowanie niektórych uczniów. Obrona trudnych poglądów staje się wyzwaniem w niesprawiedliwym świecie.

Dyrektor cechować się musi również odwagą intelektualną, aby konstruktywne wnioski z badań edukacyjnych służyły szkole do zmiany niekorzystnych dla rozwoju uczniów praktyk na lepsze. Szkoły uchodzą za środowiska skostniałe, z tego względu potrzeba jest świeżej myśli, która otworzy je na przyszłość.

Zmiana sposobu oceniania, zmiana w zakresie podejścia do sprawdzianów, testów są krokami milowymi w budowaniu nowoczesnej edukacji i zaczynają się w momencie prezentacji nowych koncepcji pedagogicznych gronu pedagogicznemu.

Odwaga wytrwała dotyczy klarowności wizji dyrektora szkoły. Dyrektor musi być „uparty” nawet w momentach ataku na siebie, musi bronić swoich przekonań, które wynikają z wiary w spójność swojej koncepcji, w rozwój szkoły według przyjętych założeń.

Dyrektorzy, którzy są skupieni na celu oraz kontrolują swoje emocje, osiągają wysokie standardy rozwoju kierowanych przez siebie szkół.

Odwaga empatyczna jest na wagę złota, gdyż umiejętność wczuwania się w stany emocjonalne innych osób otwiera nas na wzajemne zrozumienie. Świat posiada wiele perspektyw, a umiejętność obserwowania, słuchania, smakowania to jedne z podstawowych zmysłów dających nam pełną informację o otaczającej rzeczywistości.

Zgodnie z założeniami twórcy pojęcia inteligencji emocjonalnej Daniela Golemana  przywódcy muszą posiadać trzy rodzaje empatii: poznawczą, emocjonalną oraz umiejętność wyrażania troski o innych.

W szkole, w której dyrektor posiada dużo odwagi emocjonalnej zarówno nauczyciele, jak i uczniowie czują się bezpiecznie, ponieważ czują, że mają wsparcie.

 

Na podstawie artykułu Danuty Sterny „Codzienna odwaga dyrektora szkoły”.