Od 25 maja do szkół powrócą najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej.

Ministerstwo informuje, że podstawę programową realizować będzie można zarówno online, tak jak do tej pory, ale również w szkole, podczas zajęć opiekuńczo wychowawczych z elementami dydaktyki.

Jak praktycznie połączyć pracę zdalną i stacjonarną w szkole?

Jak funkcjonować będzie szkoła od 25 maja?

W pierwszej kolejności propozycja powrotu tyczy się dzieci rodziców pracujących. To podstawowe kryterium naboru uczniów do mało licznych dwunastoosobowych grup uczniów.

Szczegółowy sposób sprawowania opieki nad dziećmi to zadanie dla dyrektora jednostki.

Czy szkoły są w stanie spełnić wymagania Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN?

Wiąże się to z szybką zmianą warunków technicznych i organizacyjnych oraz dodatkowymi nakładami finansowymi. Co prawda do pomocy szkołom zobligowane zostały Organy Prowadzące. W praktyce może być jednak różnie.

W pierwszej kolejności pod lupę idzie podstawa programowa. Nauczyciele we współpracy z dyrektorem szkoły rozplanują pozostałe treści do końca roku szkolnego. W ten sposób możliwa będzie weryfikacja w jakiej ilości potrzebna jest realizacja zajęć z podstawy programowej w szkole.

Ponadto na dyrektorze szkoły leży obowiązek organizacji konsultacji w szkole dla uczniów klas VIII.

Mają one jednak charakter dobrowolny.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji oraz Głównego Inspektora Sanitarnego pojawiły się wytyczne dotyczące organizacji zajęć z podziałem na:

  • Przedszkola
  • Edukację wczesnoszkolną
  • Konsultację
  • Organizację zajęć rewalidacyjnych w szkole
  • Egzaminy

Najważniejsze ustalenia

W grupie uczniów klas I – III nie może przebywać więcej niż 12 osób.

Do pracy oddelegowany jest jeden nauczyciel.  Przebywanie dzieci w szkole należy zorganizować w jednej sali.

Wytyczne mówią również, że przestrzeń organizujemy tak, aby na jednego ucznia/ nauczyciela przypadało 4m2. Dyrektor powinien zorganizować salę o powierzchni nie mniejszej niż 48 metrów kwadratowych.

Salę dla uczniów przygotowujemy w sposób sterylny i łatwy do dezynfekcji. Usuwamy z niej zabawki i sprzęty, które posiadają powierzchnię trudną do dezynfekcji.

Odległość między stolikami wynosić powinna min. 1,5 metra. W jednej ławce może usiąść tylko jeden uczeń.

Uczeń posiada własne przybory szkolne i podręczniki, nie dozwolone jest wymienianie się przyborami z innymi uczniami.

Organizuje się również przerwy dla uczniów, zabawę na świeżym powietrzu oraz na sali gimnastycznej, jednak po każdych zajęciach sala powinna być zdezynfekowana wraz z używanym sprzętem.

Zaleca się odpowiednią przestrzeń w szatni dla pozostawienia ubrań wierzchnich przez uczniów oraz nie organizowanie spacerów po najbliższej okolicy.

Pobyt rodziców w placówce ogranicza się do minimum oraz wprowadza się obowiązek zakrywania ust i nosa wraz z wymaganym dystansem społecznym- 2 metry.

Szkoła dysponować powinna termometrem bezdotykowym, w celu sprawdzania objawów ucznia.

Higiena pomieszczeń

Przy wejściu głównym umieszczamy numery alarmowe do stacji sanitarno- epidemiologicznej oraz na pogotowie.

W szkole organizujemy izolatorium, aby można było przeprowadzić tam osobę z symptomami zarażenia Covid 19.

Przy wejściu umieszczamy płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją dezynfekcji. Każda osoba wchodząca na teren szkoły powinna najpierw zdezynfekować ręce.

Rekomenduje się codzienne dezynfekowanie sal, toalet, korytarza oraz ich wietrzenie przed wejściem dzieci do pomieszczenia.

Spożywanie posiłków

Zorganizowanie żywienia dla uczniów podlega ścisłej procedurze dezynfekcji i higieny.

Pracownicy kuchni zachować muszą dystans między stanowiskami pracy.

 Wydawane posiłki powinny być higienicznie przygotowane. Nie rekomenduj się podawania posiłków surowych.

Konsultacje

Od 25 maja z możliwości konsultacji organizowanych na terenie szkoły będą mogli skorzystać uczniowie klas VIII, a od 1 czerwca również pozostali uczniowie.

Pierwszą zasadniczą sprawą jest przygotowanie harmonogramu konsultacji indywidualnych i grupowych przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów.

Czerwiec to również czas zwrotu podręczników szkolnych oraz lektur do biblioteki. Nauczyciel biblioteki musi przygotować miejsce składowania książek oraz opracować procedurę ich zwrotu do biblioteki szkolnej.

Rewalidacja w szkole

Organizacja zajęć w szkole dla dzieci z orzeczeniami budzi największe wątpliwości. Zaleca się powzięcie środków bezpieczeństwa takich samych jak w przypadku klas I- III, konsultacji.

Niestety środki bezpieczeństwa nie będą mogły być w przestrzegane w pełni, ze względu na charakter niepełnosprawności ucznia lub jego dysfunkcje.