perspektywa ucznia, widoczne uczenie się, atmosfera w klasie szkolnej, edukacja wartości, szkoła, lekcja, uczenie się, cele lekcji, kryteria sukcesu, wiara w sukces ucznia,

Perspektywa ucznia podczas lekcji wyznacza sposób patrzenia nauczyciela.

Efekty pracy nauczyciela na lekcji są odzwierciedleniem procesu uczenia się uczniów.

Dobra lekcja to taka, podczas której uczniowie uczą się.

Co uczeń robił na lekcji? Co mówił? Na jakie pytania odpowiadał?

Odpowiedzi na powyższe pytania zbudują podstawę sześcianu wartościowej lekcji.

W procesie uczenia liczy się uczeń.

Nauczyciel sam nie zawsze jest w stanie zauważyć wartościowe momenty podczas prowadzonych przez siebie zajęć.

Prowadzony jednak przez ucznia zwraca uwagę m.in. na postępy, monitorowanie kolejnych kroków w drodze do sukcesu, czy punkty krytyczne, na które powinien zwrócić uwagę.

Wartości i cele lekcji.

Atmosfera uczenia się wpływa na osiągnięcia uczniów. Zaufanie, szacunek, wiara we własne możliwości to tylko niektóre czynniki, które wzmacniają uczniów.

Droga do wyznaczonego celu jest trudna, pełna wybojów i niebezpiecznych momentów podczas których uczeń może stracić motywację lub się pogubić.

Nauczycielu zaproś swoich uczniów do uczenia się.

Niech indywidualne doświadczenie uczenia się podczas każdej lekcji buduje radość, zaangażowanie i satysfakcję z budowanej wiedzy.

Często nauczyciele koncentrują się zbytnio na brakach, niedociągnięciach i tym, czego uczniowie nie potrafią wykonać. 

Innym przykładem niezamierzonej demotywacji jest zbytni konserwatyzm, trzymanie się procedur, brak możliwości na spontaniczne działanie na lekcji. Etykietowanie uczniów i stereotypy myślenia nauczycieli skutecznie blokują naturalną chęć do zdobywania wiedzy.

Jak działać, aby lekcja była jawnym zaproszeniem do procesu uczenia się?

Jasne formułowanie celów i kryteriów sukcesu, jak również wiara w sukces każdego ucznia decydują o jej powodzeniu. Optymizm i zaangażowanie nauczyciela wpływa na wysoką motywację uczniów do pracy.

Lekcja oparta na zaproszeniu do rozwoju.

Wartości takie jak m.in. zaufanie, szacunek, optymizm stają w centrum. To wokół tych wartości nauczyciel podejmuje świadomy zamiar uczenia w klasie szkolnej.

Życzliwy nauczyciel buduje pozytywne relacje w klasie uczniowskiej. Relacje są podstawową jednostką procesu uczenia się. Miarą dobrej edukacji jest wzajemny stosunek uczniów i nauczyciela.

Jakie przykłady życzliwości nauczycielskiej pamiętasz ze swojej szkoły?

Zaufanie i wiara w sukces ucznia są dla nich podporą w trudnych momentach zwątpienia we własne siły.

Edukacja to ciągła rozmowa z uczniem oparta na wartościowych relacjach w klasie szkolnej i poza nią.

Empatyczni nauczyciele pozwalają uczniom się uczyć. Ci nauczyciele towarzyszą uczniom i patrzą na proces uczenia się ich oczami.

Perspektywa ucznia jest kluczowa dla zrozumienia procesu uczenia się i kształtowania lekcji zgodnie z rytmem ucznia.

Dla ucznia świadomość, że nauczyciel go rozumie odgrywa ogromne znaczenie.

Postępy uczniów zależą od zrozumienia, w którym momencie dojścia do szczytu znajduje się uczeń.

Sukces edukacji jest wypadkową wartościowych relacji w klasie szkolnej.

J. Hattie ” Widoczne uczenie się nauczycieli”.