W związku z nagłą zmianą w przebiegu roku szkolnego 2019/2020 dyrektorzy szkół powinni pochylić się nad planem nadzoru na bieżący rok szkolny.

Ewaluacja pracy szkoły jest nieunikniona.

Jak poddać krytycznej analizie ten podstawowy dokument i skutecznie zaplanować realizację zadań do końca roku szkolnego w warunkach edukacji zdalnej?

W planie nadzoru dyrektora szkoły, jak mówi rozporządzenie, znajdują się kierunki polityki oświatowej określane we wrześniu przez MEN.

Przypomnijmy je jeszcze raz:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Po pierwsze profilaktyka ze szczególnym zwróceniem uwagi na lekcje wychowania fizycznego w szkole.

W kontekście zdalnej edukacji ten priorytet może ulec całkowitej ewaluacji. Należy zastanowić się w jaki sposób skutecznie realizować cele edukacji sportowej uczniów przez Internet?

Czy skupić się na edukacji zdrowotnej, a może wręcz przeciwnie, nacisk położyć na odpowiednią ilość aktywności fizycznej uczniów w domu? Warto omówić tą kwestię z nauczycielami w-f w szkole oraz wspólnie określić cele zdrowotne edukacji sportowej w domu.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

W kontekście profilaktyki warto zwrócić uwagę na efektywne realizowanie zadań z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w sposób zdalny.

Co można zrobić w tym ważnym dla uczniów i ich rodziców zakresie?Być może uda się uruchomić telefon zaufania lub specjalnego maila?

Oprócz pomocy specjalistycznej, którą uda się uruchomić, ważne jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli w realizację zadań wychowawczo- profilaktycznych. Nacisk położony na lekcje wychowawcze może okazać się o wiele bardziej potrzebny dla uczniów niż przyswajanie wiedzy.

Współpraca z rodzicami nabiera szczególnego znaczenia w dobie zdalnej edukacji.

Spróbujmy zorganizować konferencję dla rodziców naszej szkoły, aby budować poczucie współpracy oraz bezpieczeństwa. To trudny czas dla edukacji, dlatego nasze zaangażowanie wpłynie na motywację.

Zdrowie psychiczne naszych uczniów to priorytet.

W dobie zdalnej edukacji podczas pobytu w domu dzieci i młodzież bardziej narażeni są na uzależnienie od mediów oraz niebezpieczeństwa z zakresu cyberprzestępst w sieci.

Totutoring zdalny oparty na indywidualnej relacji z uczniem to podstawowa rola nauczyciela w zdalnej edukacji. Bycie w kontakcie z uczniami i rodzicami to odstawowy czynnik chroniący przed zagrożeniami w sieci.

Jak to zorganizować?

Przede wszystkim stwórzmy prosty harmonogram w którym odpowiemy na trzy zasadnicze pytania: kto? Kiedy? Co?

Przed wychowawcami ogromne wyzwanie tj. organizacja edukacji zdalnej, a właściwie poszukiwanie przestrzeni na indywidualny kontakt z każdym uczniem.

Więcej na temat wychowawczych i profilaktycznych działań szkoły dowiesz się z poradnika dla rodziców

Wsparcie dla nauczycieli.

Wspomaganie nauczycieli w pracy to jeden z bardzo ważnym elementów codziennej pracy szkoły. Przeanalizujmy zaplanowane formy wsparcia i dostosujmy je tak, żeby jak najefektywniej wspomóc nauczycieli w zdalnym nauczaniu. 

Nie obejdzie się bez diagnozy potrzeb, określeniu kierunków pracy oraz zaplanowaniu form zdalnego wspomagania nauczycieli.

Monitorowanie.

Warto zadbać o ujednoliconą formę tygodniowych rozkładów pracy zdalnej dla poszczególnych klas. Bieżący monitoring ułatwi sprawne planowanie oraz zapobiegnie nadmiernemu przeciążeniu uczniów zadaniami.