plan pracy szkoły, prawo oświatowe, kierunki polityki oświatowej państwa, kalendarz roku szkolnego, funkcja dydaktyczna wychowawcza i opiekuńcza szkoły, szkoła, edukacja

Zbliża się nowy rok szkolny, a wraz z nim konieczność planowania wielu aspektów funkcjonowania szkoły.

Szkoła realizuje swoje zadania związane z funkcją dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą w oparci o Plan Pracy Szkoły.

Jego konstrukcja określona jest w przepisach prawa oświatowego.

Co zawiera ten strategiczny dokument? Jak go przygotować?

Jakie przepisy prawne regulują opracowanie Planu Pracy Szkoły?

Plan Pracy Szkoły stanowi obok Planu Nadzoru Pedagogicznego ważny dokument ujmujący działania placówki oświatowej wynikające z przepisów prawa.

Konieczność jego konstruowania zapisana jest w prawie oświatowym i dotyczy art. 70 ust. 1 pkt 1 i art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

Rada Pedagogiczna zatwierdza Plan Pracy Szkoły wraz z opinią w zakresie tygodniowego rozkładu zajęć.

Co należy uwzględnić przy opracowaniu Planu Pracy Szkoły?

Plan Pracy Szkoły uwzględnia podstawowe zadania w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki, a także wskazuje osoby odpowiedzialne za wykonanie tych zadań oraz terminy ich realizacji.

W ramach Planu Pracy Szkoły planuje się wykonanie konkretnych zadań, które wynikają ze statutowej działalności szkoły i muszą być zrealizowane w bieżącym roku szkolnym.

Działania do realizacji rozłożone są równomiernie w ciągu całego roku szkolnego i uwzględniają wszystkie obszaru funkcjonowania placówki edukacyjnej.

Należy również skorelować treści Programu Wychowawczo- Profilaktycznego i Planu Nadzoru Pedagogicznego z Planem Pracy Szkoły, aby dążyć do synergii edukacyjnej.

Jednolite oddziaływania wpływają na spójność oddziaływań i przyczyniają się do stabilizowania procesów uczenia się w szkole, które idą w parze z wychowaniem i opieką.

W ramach Planu Pracy Szkoły kreuje się również zadania wynikające z przyjętych na dany rok szkolny kierunków polityki oświatowej państwa, wniosków z nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty, czy wskazań organu prowadzącego szkołę.

Dodatkowo częścią Planu Pracy Szkoły jest kalendarz roku szkolnego oraz wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Kalendarz roku szkolnego ogłaszany jest zawsze prze Ministerstwo Edukacji i Nauki, natomiast dni wolne od zajęć dydaktycznych opiniowane są prze Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców w danej szkole.

Konstrukcja Planu Pracy Szkoły

W zależności od preferencji można w różny sposób skonstruować plan pracy szkoły.

Jedną z opcji jest konstruowanie planu z podziałem na poszczególne miesiące w roku szkolnym i zadania do realizacji w tych miesiącach.

Inna perspektywa wyłania się po przyjęciu, że podział planu wynika z różnych funkcji szkoły. Plan Pracy Szkoły dzielimy wówczas na trzy podstawowe funkcje: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i planujemy stosowe działania do realizacji w bieżącym roku szkolnym.

Poprawa Pracy Szkoły

Głównym celem funkcjonalnego Planu Pracy Szkoły jest poprawa jakości oddziaływań edukacyjnych we wszystkich ważnych dla edukacji aspektach.

Praktyczny wymiar dokumenty wynika z analizy, diagnozy pracy szkoły i prowadzi w konsekwencji do jego realnej pomocy w funkcjonowaniu szkoły.

 

Podstawa prawna: