Plan Pracy Szkoły to dokument zatwierdzany i tworzony przez Radę Pedagogiczną.

W artykule 70 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 roku znajdują się zapisy w kwestii opracowania i zatwierdzenia tego ważnego dokumentu.

Jaki jest sens opracowania i wdrożenia tego strategicznego dokumentu?

Jakie zadania powinien uwzględniać oraz dlaczego jest ważny?

W przepisach prawa oświatowego nie zostały sprecyzowane terminy dotyczące opracowania Planu Pracy Szkoły.

Każdy dyrektor placówki edukacyjnej powinien zdawać sobie sprawę, że jest to ważny dokument strategicznego zarządzania szkołą/ przedszkolem.

Jego rolą jest programowanie rozwoju placówki.

Stąd wynika spójność zapisów w nim zawartych z koncepcją rozwoju oraz planem nadzoru na bieżący rok szkolny.

Powinny się znaleźć w nim cele i zadania dydaktyczne, opiekuńcze oraz wychowawcze dla konkretnej placówki oświatowej. Warto zwrócić uwagę, że pośrednio można w nim umieścić zadania związane z rozwojem administracyjnym placówki, w tym finansowanie szkoły.

W Planie Rozwoju Placówki edukacyjnej warto skupić się na podkreśleniu zadań wynikających z analizy wniosków z prowadzonej w szkole ewaluacji wewnętrznej. To, co w danej szkole jest istotne z punktu widzenia jej rozwoju powinny odzwierciedlać odpowiednie zapisy w planie nadzoru.

Aby dostrzec potrzeby placówki edukacyjnej, warto pochylić się nad diagnozą potrzeb przeprowadzoną w placówce edukacyjnej.

Istotnych danych do programowania pracy szkoły dostarczy niewątpliwie analiza dokumentacji przebiegu nauczania, a także prowadzone przez dyrektora oraz nauczycieli obserwacje.

Bieżąca ewaluacja działalności statutowej przedszkola lub szkoły przyczyni się do podnoszenia jej jakości.

Plan Pacy Szkoły to dokument żywy, który jest poddawany ciągłemu monitorowaniu i planowaniu w zależności od potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli.

Sytuacja wychowawcza i dydaktyczna uczniów w szkole lub innej placówce oświatowej jest punktem wyjścia planowanych w niej działań. Ocena sytuacji materialnej, rodzinnej uczniów w kontekście efektów kształcenia daje odpowiedź na wiele pytań związanych z kształceniem uczniów.

Dodatkowo warto skupić się dłuższa chwilę nad oceną samorządności uczniów wraz z zakresem przestrzegania praw dziecka i ucznia w szkole.

W tym momencie Plan Pracy Szkoły zahacza o bardzo ważną kwestię bezpieczeństwa w placówce edukacyjnej, która jest niewątpliwie priorytetem dla każdego dyrektora.

Plan Pracy Szkoły to nie mniej ani więcej, jak zebranie wszystkich istotnych zadań szkoły w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki. Warto zatem przeanalizować podejmowane działania w ramach wolontariatu, realizacji projektów, czy współpracy międzynarodowej.

Szczególną uwagę zwróć na promocję szkoły w środowisku lokalnym oraz współprace z rodzicami.

Plan Pracy Szkoły porządkuje zadania w niej realizowane.

Warto zatem podzielić go na zadania priorytetowe dla danego roku szkolnego.

Wiodące kierunki pracy szkoły mogą wynikać zarówno z analizy i wniosków z nadzoru pedagogicznego, jak również z priorytetów MEN i Kuratorium Oświaty.

Przygotowywanie i wdrożenie Planu Pracy Szkoły z uwzględnieniem działań ważnych w kontekście roku szkolnego wskaże azymut szkole.