po pierwsze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo uczniów w szkole, program profilaktyczny, program wychowawczo- profilaktyczny, treści profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa, przedszkole edukacja zdrowotna, edukacja

Bezpieczeństwo w szkole i przedszkolu jest priorytetem.

Edukacja uczniów w tym zakresie odgrywa kluczową rolę w procesie zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w placówkach edukacyjnych.

To zadanie realizować muszą nauczyciele we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 W każdym działaniu podejmowanym w szkole czy w domu, staramy się wyeliminować wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa. 

Szkoła  troszczy się nie tylko o wychowanie dzieci, ale prowadzi również działania profilaktyczne, gdyż wychowanie i profilaktyka to procesy współistniejące i uzupełniające się nawzajem.

Profilaktyka to ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi.

W medycynie sprowadza się do zapobiegania chorobom, propagowania zasad racjonalnego żywienia, hartowania organizmu, prawidłowego łączenia pracy wypoczynkiem oraz stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi organizmu;
w pedagogice – do zapobiegania powstawaniu  lub utrwalaniu u dzieci niepożądanych przyzwyczajeń i postaw.

Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażenia go w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją – w zdolność do radzenia sobie z trudną sytuacją.

Coraz więcej dzieci i młodzieży staje się ofiarami wypadków drogowych. Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest ich własna lekkomyślność, często beztroska rodziców, czy brak wyobraźni użytkowników drogi.

Umiejętność poruszania się poza domem, a więc korzystania z ruchu drogowego dla pieszych, człowiek powinien opanować jak najwcześniej. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania komunikacyjnego.

Treści zawarte w programie dotyczą wiedzy, umiejętności i właściwych postaw w zakresie bezpieczeństwa własnego oraz innych. 

 1. Cele główne

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu, domu oraz na drodze.

Przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszych, pasażerów i rowerzystów.

Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, higieny osobistej iotoczenia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą.

Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą świat wirtualny.

Cele edukacyjne:

 1. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.
 1. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i uświadomienie grożących im tam niebezpieczeństw.
 2. Przygotowanie dzieci do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 1. Ćwiczenie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego oraz w środkach  komunikacji.
 2. Uczenie zachowań asertywnych (bez utraty naturalnej ufności dzieci wobec obcych).
 3. Uczulenie na bezpieczne zachowanie się w czasie zabaw i przestrzeganie zasad oraz zakazów w czasie nich obowiązujących.
 4. Zapoznanie z  miejscami po których można bezpiecznie poruszać  się rowerem            ( place, alejki, ścieżki rowerowe).
 5. Wzbudzanie zaufania do policjanta, jako osoby mogącej pomóc dziecku w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu.
 6. Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z przypadkowych spotkań z nieznajomymi.
 7. Rozumienie zakazu zbliżania się do nieznanych zwierząt.
 8. Rozwijanie wiedzy na temat postępowania w sytuacji zagrożenia.
 9. Rozumienie zakazu spożywania nieznanych owoców, roślin, pokarmów nieznanego pochodzenia, lekarstw.
 10. Uczenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie.
 11. Wzbudzanie zaufania do policjanta.
 12. Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństw wynikających z zabawy zapałkami.
 13. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, a przez to rozwijanie jego sprawności fizycznej.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

 wycieczki: na skrzyżowania ulic, sygnalizacja świetlna, przejście dla pieszych, znaki drogowe, spacery ulicami,

pokazy i obserwacje,

pogadanki,

przedstawienia teatralne,

filmy dydaktyczne,

zabawy dydaktyczne i tematyczne,

zabawy ruchowe,

spotkanie z policjantem, pielęgniarką szkolną,

historyjki obrazkowe,

praca z wierszem i piosenką,

pomoce dydaktyczne z Wydziału Ruchu Drogowego,

rozmowy indywidualne i grupowe,

prace plastyczne,

wykorzystywanie utworów z literatury dziecięcej,

TREŚCI PROGRAMOWE

Dziecko bezpieczne w ruchu drogowym.

–  Uświadomienie dzieciom konieczności bezpiecznego poruszania się po ulicach i    drogach.

–  Poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię (z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji, przez przejście dla pieszych i na pasach).

–  Wdrażanie do przechodzenia w miejscach oznaczonych.

–  Wyrabianie orientacji porządkowej.

–  Poznanie pracy policjanta i wykonywanych przez niego czynności, narzędzia i charakterystyczny ubiór.

– Poznanie pracy strażaka i wykonywanych przez niego czynności, narzędzia i charakterystyczny ubiór.

– Poznanie i nazywanie podstawowych znaków drogowych (zakazu, nakazu, informacyjne, ostrzegawcze).

–  Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw sygnalizatora.

–  Zapoznanie z uczestnikami ruchu drogowego:  piesi, pasażer, kierujący pojazdem,    pojazdy.

–  Zapoznanie z elementami drogi: jezdnia, chodnik, pobocze, skrzyżowanie, zakręt, przejazd kolejowy.

–  Poznanie funkcji pojazdów uprzywilejowanych w ruchu.

–  Rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez pojazdy.

–  Kształtowanie odpowiedzialnej postawy uczestnika ruchu drogowego.

–  Zwrócenie uwagi na poruszanie się dzieci po drodze w różnych warunkach pogodowych.

–  Rozumienie konieczności stosowania elementów odblaskowych.

–  Wyrabianie nawyków prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym w grupie i jako pieszy.

–  Zapoznanie dzieci z budową roweru, jego wyposażeniem i przeznaczeniem (oświetlenie roweru, jego elementy odblaskowe, używanie kasków ochronnych, ochraniaczy na kolana i łokcie).

Dziecko bezpieczne w szkole.

–  Zapoznanie z rozkładem budynku szkolnego oraz terenem wokół szkoły.

–  Znajomość usytuowania pomieszczeń szkolnych.

–  Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po schodach i korytarzu szkolnym.

–  Poznanie bezpiecznych zabaw w sali, na boisku szkolnym i placu zabaw, na sali gimnastycznej.

– Zapoznanie dziecka z pracownikami szkoły i pełnionymi przez nich funkcjami

–  Korzystanie z zabawek, przyborów i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa

– Stosowanie się do ustalonych reguł i zasad lub kontraktów zawartych w grupie

– Ostrożne zachowanie się w zabawie nie wyrządzanie szkody sobie i innym

Dziecko bezpiecznie korzysta ze środków komunikacji.

–  Wdrażanie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się na drogach, przystankach, w środkach komunikacji publicznej i w samochodach osobowych, w miejscach publicznych.

–  Kształtowanie właściwego zachowania się podczas wsiadania oraz jazdy w charakterze pasażera środków komunikacji.

Dziecko bezpieczne w zabawie i aktywności ruchowej.

–  Przestrzeganie bezpieczeństwa i stosowanie się do zakazów w zabawach

–  Ustalenie zasad bezpiecznej zabawy

– Zakaz samowolnego oddalania się bez zgody i wiedzy dorosłych,

– Korzystanie z placu zabaw, przyborów sportowych zgodnie z przeznaczeniem

– Podejmowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu

– Zgłaszanie osobie dorosłej zauważonych niebezpieczeństw

– Reagowanie na niebezpieczne zachowanie innych dzieci

– Zgłaszanie osobie dorosłej wszelkich dolegliwości, skaleczeń, złego samopoczucia

Dziecko udziela pierwszej pomocy.

–  Poznanie elementarnych zasad postępowania przy wypadkach.

–  Uświadomienie potrzeby informowania dorosłych o wypadkach.

– Właściwe zachowanie się w przypadku skaleczeń i urazów

Dziecko zapamiętuje numery alarmowe i korzysta z nich.

–  Znajomość swojego imienia i nazwiska.

–  Znajomość nazwy miejsca zamieszkania, dokładnego adresu.

–  Poznanie numerów telefonów alarmowych 997,998,999.

–  Uświadamianie znaczenia znajomości telefonów alarmowych.

–  Nauka przekazywania informacji właściwym służbom.

–  Uświadomienie konsekwencji fałszywych alarmów.

Kontakty z osobami obcymi

– Poznawanie typowych zachowań ludzi obcych, mających na celu wykorzystanie dziecka

– Chronienie informacji o sobie przed obcymi ludźmi

– Rozumienie konieczności bycia nieufnym w stosunku do osób obcych

– Odmawianie przyjmowania słodyczy i innych rzeczy od nieznajomych osób

– Kształtowanie umiejętności mówienia „nie” w sytuacji budzącej niepokój dziecka

– Właściwe reagowanie na telefon od obcej osoby lub na pukanie do drzwi

– Szukanie pomocy w sytuacji zagrożenia w dużym skupisku ludzi (supermarket, kino  itp.)

– Osoby mogące udzielić pomocy, którym można zaufać – policjant, ochroniarz, starsza pani, itp.

– Nabywanie umiejętności proszenia o pomoc

– Zna swoje imię, nazwisko, adres

Spotkanie z nieznanymi zwierzętami

– Unikanie kontaktów ze znalezionymi zwierzętami zarówno dzikimi jak i z bezpańskimi i cudzymi psami – rozumienie zagrożeń

– Poznawanie instytucji pomagających chorym i bezdomnym zwierzętom ( weterynarz, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami)

– Aktywne uczestnictwo w dokarmianiu i opiece nad zwierzętami

–  Zapoznanie z pozycjami obronnymi w razie ataku psa

– Rozumie znaczenie tabliczek informujących o obecności psa

– Wie, jak zachowuje się chore na wściekliznę zwierze (np. wiewiórka, lis)

Bezpieczny odpoczynek latem i zimą

–  Zapoznanie z zasadami wypoczynku w różnych środowiskach przyrodniczych (nad wodą, w lesie, w górach, nad morzem)

– Zakaz kąpieli bez opieki dorosłych

– Dbanie o swoje zdrowie w zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych

– Żywioły – zachowanie się podczas dużego nasłonecznienia, burzy, wichury, śnieżycy,  powodzi

– Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie

– Rozumienie konieczności przebywania na świeżym powietrzu w różnych warunkach    pogodowych

– Zachowanie bezpieczeństwa w czasie zabaw zimą, latem – daleko od jezdni  (uświadomienie niebezpieczeństwa na naturalnych zbiornikach wodnych, niewłaściwego korzystania z sanek)

– Zakaz kąpieli i zabaw w miejscach niedozwolonych

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 

–  Potrafi bezpiecznie pod opieką dorosłego poruszać się po drodze.

–  Stosuje zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

–  Stosuje zasadę przechodzenia prze ulicę w miejscach oznaczonych zawsze z osobą dorosłą.

–  Określa kierunki: strona lewa, strona prawa.

–  Zna drogę do przedszkola; bezpiecznie ją pokonuje.

–  Zna plac zabaw przy szkole i jej sąsiedztwo.

–  Bez problemu trafia do swojej sali, szatni.

–  Umie bezpiecznie poruszać się po korytarzu przedszkolnym i schodach.

–  Umie bezpiecznie zachować się w różnych pomieszczeniach przedszkolnych.

–  Wie, w którym miejscu można się bawić, spacerować, a gdzie nie należy się zbliżać.

–  Zna i nazywa znaki drogowe.

–  Stosuje się do barw sygnalizacji świetlnej.

–  Rozumie znaczenie słów: uczestnik ruchu drogowego.

–  Zna rodzaje pojazdów (osobowe, ciężarowe; ze względu na zastosowanie na ladzie, wodzie, w powietrzu).

–  Zna podstawowe pojęcia związane z ruchem drogowym.

–  Potrafi zachować się widząc pojazd uprzywilejowany.

–  Rozpoznaje odgłosy wydawane przez pojazdy.

–  Stara się być odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu.

–  Potrafi określić trudne warunki drogowe.

–  Zachowuje szczególną ostrożność na drodze w czasie złych warunków pogodowych: mgła, gołoledź, śnieg, deszcz.

–  Stosuje elementy odblaskowe; rozumie jaką spełniają rolę.

–  Umie poruszać się w zorganizowanej grupie w ruchu drogowym i jako pieszy.

–  Zna budowę roweru, jego wyposażenie i przeznaczenie.

–  Przestrzega zasady bezpieczeństwa w poruszaniu się na rowerze.

–  Kulturalnie zachowuje się na drogach, przystankach, w środkach komunikacji publicznej i w samochodach osobowych, w miejscach publicznych. Zapina pasy bezpieczeństwa.

–  Przestrzega bezpieczeństwa i stosuje się do zakazów w zabawach.

–  Unika miejsc niedozwolonych do kąpieli i zabaw.

–  Nie bawi się zapałkami, ogniem.

–  Nie korzysta z urządzeń elektrycznych; wie, czym to grozi.

–  Nie bawi się lekarstwami i środkami chemicznymi; wie, czym to grozi.

–  Unika miejsc niebezpiecznych w czasie zabaw zimą i latem.

–  Wie, jakie niebezpieczeństwa wynikają z zabaw w pobliżu jezdni.

–  Zna i przestrzega zasad bezpiecznej zabawy.

–  Nie odchodzi od dorosłych bez ich zgody i wiedzy.

–  Zna sposoby radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Wykorzystuje je w życiu.

–  Ufa policjantowi i prosi go o pomoc w sytuacjach kryzysowych.

–  Rozpoznaje i nazywa elementy wyposażenia apteczki.

–  Informuje dorosłych o wypadkach.

–  Zna swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania

–  Zna nazwę swojego miasta.

–  Zna numery alarmowe.

–  Jest świadomy konsekwencji fałszywych alarmów; nie zachowuje się w taki sposób.

–  Zna pracę policjanta.

–  Zna pracę strażaka.