prawo do edukacji, co boli współczesną szkołę, kryzys szkoły, Jesper Juul, komunikacja, budowanie relacji, edukacja, przemoc w szkole,

Jesper Juul postuluje w swojej książce „Kryzys szkoły” zniesienie obowiązku szkolnego i wprowadzenie prawa do edukacji.

Demokratyczne prawo do edukacji stawia na równej płaszczyźnie uczniów, nauczycieli i rodziców.

Autorytet szkoły oparty na zaufaniu i komunikacji jest podstawą nowego spojrzenia na edukację dziecka w wielu krajach europejskich i na całym świecie.

Współczesny świat potrzebuje ludzi kreatywnych, odpowiedzialnych i twórczych.

Nadrzędny cel realizacji podstawy programowej jest zatem siłą oporową dla celów uczenia się poszczególnych uczniów.

Frustracja dotyczy zarówno nauczycieli, uczniów i rodziców.

Szkoła sprzyjająca uczeniu się uczniów to miejsce spokojne, gdzie swoboda działania uczniów i nauczycieli zajmuje honorowe miejsce.

Czy zadawaliście sobie pytanie, jak czują się wasi uczniowie, w szkole, na poszczególnych lekcjach?

Konserwatywna lekcja, na której uczniowie są cicho, a nauczyciel do nich przemawia zza katedry, wciąż stanowi nie podważone status quo.

Role dla nauczycieli i uczniów zmieniły się. Przede wszystkim role te budowane są w oparciu o dialog oraz w pełnej partycypacji.

Nauczyciele są również wspólnotą i muszą działać wspólnie.

Działania zespołowe nauczycieli w szkole stają się częścią kultury organizacyjnej.

Zaangażowanie jest sposobem na działania, sprzyjające budowaniu porozumienia na rzecz rozwoju uczniów.

Komunikacja wielostronna dotyczy uczniów, rodziców i nauczycieli i to od niej zależy wiele. Procedury, akceptacje formalne, zgody, sztucznie tworzone papiery zaburzają ten proces i odciągają nas od tego, co najistotniejsze.

Niestety szkoła jest instytucją zbiurokratyzowaną, gdzie wiele energii tracimy na przygotowanie dokumentacji.

Pozytywna różnorodność.

W szkołach uczą się różni uczniowie. Z założenia wszyscy jednak muszą osiągnąć pewien standard edukacyjny, który prowadzi ich do następnej klasy.

Nauczyciele biorą na siebie całą odpowiedzialność zarówno za sukcesy, jak również niepowodzenia szkolne.

A przecież każdy uczeń jest inny i na tym właśnie polega piękno edukacji.

Zaproszenie do rozmowy podczas lekcji, staje się w tym sensie podstawą budowania procesu edukacyjnego.

Czas dobrze wykorzystany w szkole, to czas w dialogu z uczniami, a nie w monologu podstawy programowej.

Rozwiązanie problemów leży zawsze w nawiązaniu relacji.

 

Literatura: Jesper Juul „ Kryzys szkoły”. Co możemy zrobić dla uczniów nauczycieli i rodziców