Każdy człowiek posiada wielorakie kompetencje indywidualne.

Kompetencje te szyte są na miarę. Nie ma dwóch takich samych ludzi, którzy mieliby taki sam profil kompetencji kluczowych.

Dzięki nim można realizować swój jedyny i niepowtarzalny potencjał edukacyjny w szkole i w życiu.

W garniturze kompetencji kluczowych, szytym na miarę, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna zajmują określone miejsce.

Samorealizacja, sukces życiowy, bycie aktywnym to umiejętności, które decydują o wysokiej samoocenie każdego człowieka.

W kontekście uczenia się przez całe życie szczególnej wagi nabierają kompetencje w zakresie przedsiębiorczości oraz kompetencje w zakresie w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Ich dopełniający charakter postaram pokazać poprzez charakterystykę każdej z nich.

Posiadają one wiele punktów zbieżnych, m.in. wymagają kreatywności, innowacyjności, rozwiązywani problemów oraz postawy otwartej i twórczej wobec wyzwań współczesnego świata.

 

Osiąganie zamierzonych celów, poprzedzone planowaniem przedsięwzięć to wyzwanie dla każdego człowieka.

Jak jemu sprostać przy wykorzystaniu potencjału w zakresie przedsiębiorczości?

Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości opierają się na zdolności wykorzystania szans i pomysłów oraz przekształcenia ich w wartość dla innych ludzi.

Kompetencje te zawierają w sobie kreatywność, krytyczne i logiczne myślenie oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Kreatywność to wyobraźnia, myślenie strategiczne oraz znajdowanie wielu alternatywnych rozwiązań dla problemu tu i teraz.

Ta konstruktywna i krytyczna refleksja w ramach ewoluujących procesów twórczych w naszej głowie jest kluczowa dla innowacji.

Kształtujmy zatem w uczniach zdolność do pracy samodzielnej i zespołowej.

Człowiek przedsiębiorczy to ten, który potrafi zmobilizować zasoby, w tym ludzi i przedmioty dla prowadzenia swojej działalności. Umiejętność podejmowania decyzji finansowych związanych z kosztem i wartością to również element konstytutywny kształtowania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Człowiek przedsiębiorczy to ten, który podejmuje inicjatywę, jest wytrwały oraz ma zdolności do wspólnego działania.

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości wiążą się z planowaniem projektów mających wartość kulturową, społeczną, ekonomiczną oraz polega na efektywnym zarządzaniu tymi projektami.

W świecie, który nas otacza istnieją różne konteksty i możliwości. Świadomość ich koegzystencji pomaga przeistaczać idee i pomysły w działanie w sferze osobistej, społecznej i zawodowej.

W jaki sposób powstają?

Planowanie i zarządzanie projektami to ważna umiejętność w kontekście kształtowania kompetencji wśród uczniów. Planowanie obejmuje zarówno procesy jak i zasoby.

Otaczająca rzeczywistość składa się nieodłącznie z procesów ekonomicznych, szans i wyzwań społecznych i gospodarczych. Do tego dochodzi świadomość zasad etycznych, wyzwań z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz zdawanie sobie sprawy ze swoich mocnych i słabych stron.

Komunikowanie się, w tym negocjowanie z innymi osobami stają się decydujące w świecie, w którym na każdym kroku trzeba radzić sobie z niepewnością, zmianą, ryzykiem, dwuznacznością.

Są to elementy procesu świadomych decyzji.

 

Jakiej zatem postawy oczekujemy od ludzi przedsiębiorczych?

Aktywnej, w której przeważa zmysł inicjatywy oraz da się zauważyć zmysł sprawczości.

Człowiek przedsiębiorczy jest odważny oraz wytrwały w dążeniu do swoich celów.

Dziarskość i dynamiczność w działaniu motywuje inne osoby do realizowania wizji przedsiębiorczej.

Postawa przedsiębiorcza opiera się również na tolerancji względem pomysłów innych osób, charakteryzuje się otwartością, troską i empatią względem innych ludzi i świata.

Odpowiedzialne wdrażanie swoich pomysłów oraz realizacja własnych celów z uwzględnieniem postawy etycznej w całym procesie twórczym to  ekspozycyjny wariant budowania postawy przedsiębiorczej wśród uczniów.

Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

To rozumienie sposobów kreatywnego wyrażania i komunikowania pomysłów oraz nadawania znaczeń rzeczywistości charakterystyczne dla różnych kultur.

Własne idee, wartości, doświadczenia i emocje można wyrażać za pomocą sztuki i innych form kulturalnych, w atmosferze szacunku dla samego procesu twórczego.

To swoiste zaangażowanie, zrozumienie i rozwijanie własnych pomysłów oraz odczuwanie swojego miejsca i roli w społeczeństwie w wieloraki sposób i wielofunkcyjnych kontekstach.

Umiejętności kształtowane w zakresie kompetencji związanej z wyrażaniem ekspresji kulturalnej zawierają się w empatycznym wyrażaniu oraz interpretowaniu ekspresywnych i figuratywnych idei i wartości, jak również doświadczeń człowieka i związanych z nimi emocji.

Ważne aby uczeń posiadał umiejętność czynienia tego za pomocą różnych rodzajów sztuki oraz innych form kulturalnych oraz potrafił pracować indywidualnie i zespołowo.

Budowanie wiedzy na temat lokalnych, regionalnych, krajowych, europejskich i światowych kultur, sposobów ekspresji w tych światowościach ma fundamentalne znaczenie dla kształtowania tej kompetencji. 

Wiąże się to z edukowaniem młodych ludzi na temat dziedzictwa, tradycji kulturowej, produktami sztuki w różnych krajach w Europie i na świecie.

Odpowiadając na pytanie:

„W jaki sposób te ekspresje mogą na siebie nawzajem wpływać oraz jak mogą generować nowe pomysły?” ,

budujemy postawę otwartą i wrażliwa zarówno w sferze odbioru jak i tworzenia kultury.

Ciekawość wobec świata i ludzi charakteryzuje się widzeniem nowych możliwości oraz gotowość do doświadczania ich w różnych formach działalności kulturalnej człowieka.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do mnie w panelu kontaktowym lub na adres mailowy: kontakt@kreatywnaakademia.pl