rozwiązywanie problemów i innowacje, edukacja, edukacja na miarę XXI wieku, kompetencje kluczowe, umiejętności

Rozwiązywanie problemów i innowacje są kluczowymi umiejętnościami człowieka w XXI wieku.

Nauka, która skupia się wokół rozwiązywania prawdziwych, życiowych problemów oraz zorganizowana jest w oparciu o innowację prowadzi do rozwoju uczniów.

Dzięki dobrze zorganizowanemu procesowi uczenia się uczeń kształtuje te ważne dla życia i pracy kompetencje.

Co kryje się za tymi pojęciami?

Jakie elementy budują kompetencję rozwiązywania problemów oraz innowacyjnego podejścia ucznia?

Świat staje w obliczu ważnych społecznych kwestii, m.in. brak wody, jedzenia, brak lekarstw i szczepionek na ciężkie choroby.

Niestety rozwiązania tych problemów nie znajdziemy w podręcznikach, ani w opasłych zeszytach ćwiczeń nastawionych na edukację pod rozwiązywanie testów.

Wobec wyzwań teraźniejszości i przyszłości stanąć musimy z otwartym, kreatywnym podejściem oraz umiejętnością pracy z innymi ludźmi.

Żyjemy w epoce gospodarki opartej na wiedzy. Kreatywność, innowacja są siła napędową rozwoju społeczeństwa.

Twórczy ludzie, którzy potrafią generować pomysły, są otwarci na zmianę, potrafią rozwiązywać złożone problemy są tymi, którzy będą zmieniać oblicze tego świata na lepsze.

Już dzisiaj pracodawcy poszukują kandydatów do pracy, którzy potrafią umiejętnie współpracować w zespole, myśleć nieszablonowo oraz rozwiązywać problemy.

Stąd wynika jedno z najważniejszych zadań szkoły, a mianowicie przygotować młodych ludzi do aktywnej postawy wobec problemów współczesności.

Aby jednak tak się stało nauczyciele muszą rozwijać w swoich uczniach umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów oraz kształtować w nich postawę innowacyjną.

Danie szansy uczniom na rozwiązywanie prawdziwych autentycznych problemów oraz bycie innowatorami zależy od umiejętności projektowania zadań przez nauczyciela.

Główne elementy umiejętności rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji.

 • Rozwiązywanie problemów wymaga zadania z jasno określonym wyzwaniem dla ucznia.
 • Uczniowie muszą znaleźć rozwiązanie problemu, którego jeszcze nie znają lub bez instrukcji jak je trzeba wykonać albo stworzyć złożony produkt spełniający określone wymagania.

Elementy pracy uczniów podczas pracy nad rozwiązaniem problemu:

 • Określenie zmiennych wpływających na problem w celu swojego podejścia.
 • Generowanie pomysłów oraz możliwości wyboru.
 • Zaplanowanie własnego podejścia do problemu lub przetestowanie kilku procedur możliwych rozwiązań sytuacji
 • Zaproponowanie spójnego rozwiązania, jego przetestowanie oraz ulepszenie,

Główne założenie zadania.

Analizowanie zadania do wykonania jest głównym jego elementem. Powinno zając uczniom najwięcej czasu.

Czym są rzeczywiste problemy?

To sytuacje wymagające reakcji ludzi, które zaczerpnięte są z poza akademickiego życia. Ludzie naprawdę ich doświadczają.

Rozwiązanie autentycznych problemów przynosi korzyści w realnym świecie ludziom. Prawdziwe problemy są zazwyczaj zakotwiczone w realnym kontekście. Cechą charakterystyczną jest również wykorzystywanie prawdziwych danych, a nie danych książkowych, które są fikcyjne.

Innowacja.

Innowacja wymaga wykorzystania przez ucznia swoich pomysłów lub rozwiązań w praktyce w realnym kontekście prawdziwego świata.

Innowacja przynosi korzyści większej grupie odbiorców i wykracza poza klasę szkolną.

Jak stworzyć środowiska do nauki, które nastawione są na rozwiązywanie problemów i wprowadzanie innowacji?

 • Zadanie musi wymagać od ucznia rozwiązywania problemów/ problemu.
 • Uczniowie rozwiązują problemy, na które nie znają odpowiedzi oraz pracują nad rozwiązaniem problemu z realnego świata.
 • Uczniowie muszą również zaprezentować własne pomysły, rozwiązania przed szerszą publicznością również spoza klasy.

 

Drzewo decyzyjne.

Dzięki wizualnemu sposobowi prezentowania konceptów możliwe jest sprawdzenie czy proponowane uczniom zadania wymagają od nich rozwiązywania problemów i podejścia innowacyjnego?

 • Czy głównym założeniem zadania jest rozwiązywanie problemów?
 • Czy uczniowie rozwiązują problem istniejący w prawdziwym świecie?
 • Czy zadanie wymaga tworzenia innowacji?

Odpowiedzi na powyższe zadania dają możliwość twórczej refleksji nauczyciela nad tym, jakie zadania projektuję dla swoich uczniów.

Nie oznacza to, że zawsze uczniowie będą rozwiązywali zadania, skupione wokół rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji. Będzie to zależne od celów edukacyjnych lekcji oraz potrzeb uczniów.

Zadania o najwyższej wartości kodu z drzewa decyzyjnego a więc cyfra 4 oznacza, że uczniowie rozwiązują problemy istniejące naprawdę oraz tworzą przy tym innowację i wykorzystują swoje pomysły w realnym świecie.

Rozwiązywanie problemów i innowacja to obok pracy zespołowej, sprawnej komunikacji, samoregulacji, ważna umiejętności edukacji w XXI wieku.

na podstawie: https://www.microsoft.com/pl-pl/education/training-and-events