U dzieci młodszych, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać lub u dzieci na wczesnoszkolnym etapie edukacyjnym obserwować możemy symptomy wystąpienia w przyszłości dysleksji- RYZYKO DYSLEKSJI! 

 

Dzieci młodsze, które wykazują wybiórcze zaburzenia w rozwoju psychoruchowym, które mogą warunkować wystąpienie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, są narażone w przyszłości na dysleksję!

Zwróćmy na to uwagę!

Kiedy uczniowie napotykają pierwsze trudności w nauce, które się nasilają, pomimo inteligencji mieszczącej się w normie intelektualnej mogą być narażeni na wystąpienie w przyszłości tak zwanych specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, a więc dysleksji. 

Uczniowie obarczeni tak zwanym ryzykiem dysleksji posiadają również dobrze funkcjonujące narządy zmysłów oraz są właściwie zaopiekowani w domu i w szkole. Mimo to trudności w nauce występują i z biegiem czasu się nasilają. 

Ryzyko dysleksji jest prawdopodobne u dzieci:

  • obciążonych genetycznie
  • pochodzących z nieprawidłowo przebiegającej ciąży i porodu (mikrouszkodzenia OUN)
  • u których obserwuje się dysharmonie rozwojowe

Powinniśmy również być wyczuleni na niebezpieczeństwo wystąpienia takiego ryzyka u dzieci z wadami wymowy!

Różnorodne objawy ryzyka dysleksji u dzieci z zaburzeniami mowy w aspekcie funkcji językowych można obserwować już w wieku poniemowlęcym, na długo przed rozpoczęciem nauki czytania i pisania.

Pozwala to podjąć działania profilaktyczne oraz terapeutyczne, a przez to zapobiec występowaniu dysleksji rozwojowej lub zmniejszyć nasilenie zaburzeń.

INNE OBSZARY, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ:

  • motoryka duża i mała
  • koordynacja wzrokowo- ruchowa
  • funkcje wzrokowe
  • orientacja w schemacie swojego ciała
  • lateralizacja

Do badania ryzyka dysleksji stosuje się specjalistyczne narzędzia. Do najpopularniejszych należą: „Skala Prognoz Edukacyjnych” Krasowicz Kupis lub ” Skala ryzyka dysleksji” M. Bogdanowicz.

Ocena logopedyczna stanowi jeden z elementów postępowania diagnostycznego. 

Dysleksja rozwojowa, jako zaburzenie komunikacji językowej oraz pisemnej związane jest niewątpliwie z opóźnieniem mowy dziecka.

Różne zakłócenia na drodze do pełnego opanowania kompetencji językowej i sprawności językowej, w szczególności fonologiczno- fonetyczne, ale również morfologiczne, leksykalne, syntaktyczne i odnoszące się do struktury wyrazu, mogą powodować późniejsze trudne zaburzenie – dysleksję!

Stąd nieoceniona rola logopedycznego treningu mowy, terapii logopedycznej, ćwiczeń usprawniających wszystkie sfery językowe dziecka.

 

Logopedyczny kreatywny trening mowy to narzędzia wspomagające językowy rozwój Twojego dziecka!

Profilaktyka, zapobieganie to podstawa! Stymulowanie rozwoju językowego Twojego dziecka ma nieoszacowane korzyści! Rozpoznawanie symptomów zaburzeń językowych, które leżą u podłoża procesów czytania i pisania, jest bardzo ważne na etapie przed rozpoczęciem nauki szkolnej przez dziecko!

Diagnozowanie, polegające na ocenie rozwoju mowy dziecka, rozpoznaniu objawów zaburzeń i ustalenie prawdopodobnych przyczyn, stanowią fundament treningu oraz efektywnej stymulacji!

LOGOFUN to trening, w którym zastosowano działania usprawniające rozwój językowy Twojego dziecka! Ma on wieloskładnikowy charakter, dzięki czemu jest skuteczny. Przygotowuje, wywołuje i utrwala brakujące głoski językowego systemu fonologicznego!