doskonalenie zawodowe nauczycieli, sens doskonalenia,

Doskonalenie zawodowe zgodne z potrzebami szkoły jest obowiązkiem każdego nauczyciela i dyrektora szkoły.

Mówi o nim zarówno Karta Nauczyciela, Ustawa Prawo Oświatowe, jak również szereg rozporządzeń wykonawczych.

Jak doskonalić się z sensem, aby móc wykorzystać zdobyte kompetencji w pracy z uczniami?

To pytanie, które warto sobie zadać podejmując trud doskonalenia zawodowego.

Opowiem o tym na własnym przykładzie.

W roku 2020 podjęłam Studia Podyplomowe Liderów Oświaty organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Polsko- Amerykańską Fundację Wolności oraz Collegium Civitas.

Powyższe studia podyplomowe podjęłam w celu zwiększenia swoich kompetencji zarządzania szkołą.

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty pozwalają mi na poszerzanie moich kompetencji miękkich w zakresie przywództwa edukacyjnego, które są niezbędne we współczesnym zarządzaniu szkołą.

Główny nacisk kładziony jest na budowanie szkoły w okresie postpandemicznym w odniesieniu do wartości, spójnej misji i wizji placówki oraz efektywnego wykorzystaniu wypracowanych rozwiązań w edukacji uczniów.

Twórcze sposoby podnoszenia jakości uczenia się w szkole, które poznaję podczas studiów, pomagają mi w budowaniu konstruktywnych wniosków, które efektywnie wykorzystuję do sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole.

W bieżącym planowaniu pracy uwzględniam takie zagadnienia, jak m.in. budowanie odporności społeczności szkolnej oraz efektywnego procesu uczenia się uczniów podczas edukacji zdalnej oraz stacjonarnej w szkole.

Przygotowałam prezentację multimedialną na temat funkcjonowania szkoły w pierwszym okresie czasowego jej zawieszenia funkcjonowania w wyniku epidemii koronawirusa.

W prezentacji tej przedstawiłam stan prawny funkcjonowania szkoły w okresie epidemii, jak również praktyczne rozwiązania w szkole, które zastosowałam, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów oraz organizację edukacji w zmiennych warunkach. W prezentacji odwołałam się do badań ogólnopolskich m.in. „Edukacja zdalna w czasach Pandemii”(Raport Librus) i badania profesora J. Pyżalskiego.

Podjęta przeze mnie forma doskonalenia zawodowego podniosła moje kompetencje i przyczyniła się do świadomego planowania działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych w szkole.

Efekty wychowania, kształcenia i opieki:

  • Budowanie spójnej szkoły pod względem wizji, misji i wartości,
  • Podjęcie działań wychowawczych, które zmierzają do wzmocnienia kondycji psychicznej uczniów oraz budowania relacji po okresie zdalnej edukacji,
  • Budowanie odporności społeczności szkolnej na sytuacje kryzysowe w działaniach podejmowanych w szkole,
  • Stwarzanie warunków do efektywnego uczenia się uczniów w warunkach kształcenia na odległość i stacjonarnie.
  • Sprawne zarządzanie szkołą, co przekłada się na efektywną edukację, wychowanie i opiekę nad uczniami.