Smart dyrektor

Cele współczesnej szkoły.

Każdy nauczyciel, rodzic, dyrektor zadaje pytanie, jakie są cele współczesnej szkoły?

W Ustawie Prawo Oświatowe są one dość szczegółowo sprecyzowane.

Współcześnie mówi się o tak zwanej wielozadaniowości szkoły.

Sprawdźmy zatem, jakie cele powinna realizować szkoła?

Zakończenie roku szkolnego

Zbliża się upragniony czas wakacji.

Zanim jednak udamy się na zasłużony odpoczynek, zostało do wykonania ostanie zadanie w tym roku szkolnym. 

Wypisywanie świadectw szkolnych oraz organizacją zakończenia roku to kluczowe zadania dla nauczycieli i dyrektorów.

Spośród wielu dylematów, wybija się również pytanie, co powiedzieć uczniom, nauczycielom, rodzicom w tym zwykle uroczystym dniu?

Dokumentacja pracy szkoły.

Zbliża się zakończenie roku szkolne, a wraz z nim czas podsumowań, wyciągania wniosków i formułowania rekomendacji.

Nauczyciele rozliczyć się muszą nie tylko z realizacji podstawy programowej i ocenić efekty kształcenia uczniów, ale również realizację zadań wychowawczych, przebieg własnego rozwoju zawodowego oraz organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole.

Każda szkoła wykonuje zadania statutowe zgodnie z przepisami prawa.

Awans zawodowy nauczycieli

Zbliża się okres pisania sprawozdań oraz składania wniosków o nadanie kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.

W maju przypadają terminy związane z zakończeniem stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Po burzliwych nowelizacjach rozporządzenia w sprawie awansu oraz zmianach, które nie doszły do skutku awans zawodowy nauczycieli wrócił do punktu wyjścia.

Odliczanie do egzaminu ósmoklasisty

16 czerwca 2020 rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty.

W tym roku szkolnym ze względu na epidemię Covid 19 zostały one przełożone z kwietnia na czerwiec.

Pomimo, iż liczba zakażony spada bardzo powoli, uczniowie klas ósmych przystąpią do egzaminu z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

W tym roku szkolnym oprócz dodatkowego obowiązku sporządzania planu sal egzaminacyjnych, uczniów czeka kilka istotnych zmian.

Plan Pracy Szkoły

Plan Pracy Szkoły to dokument zatwierdzany i tworzony przez Radę Pedagogiczną.

W artykule 70 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 roku znajdują się zapisy w kwestii opracowania i zatwierdzenia tego ważnego dokumentu.

Jaki jest sens opracowania i wdrożenia tego strategicznego dokumentu?

Biała Księga edukacji 2019/2020

Koniec roku szkolnego nasuwa wiele refleksji związanych z przerwaną w wyniku pandemii edukacją uczniów w bieżącym roku szkolnym.

W czerwcu we wszystkich szkołach w Polsce będą odbywać się klasyfikacyjne posiedzenia rad pedagogicznych.

Podsumować musimy nie tylko 3,5 miesięczny okres edukacji zdalnej, ale cały rok szkolny.

Pobyt uczniów w szkole.

Od 25 maja 2020 uczniowie mogą uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach opiekuńczo- wychowawczych oraz konsultacjach na terenie szkoły lub innej placówki edukacyjnej.

W czasie epidemii część rodziców zdecydowała o posłaniu swojego dziecka do szkoły, żłobka, czy przedszkola.

Wznowienie pracy jednostek systemu oświaty wymaga nakładów finansowych i organizacyjnych.

Jak wygląda praca nauczycieli w szkole z uczniami w czasie epidemii?

Wznowienie pracy szkół.

Na podstawie komunikatu MEN kształcenie na odległość zostało przedłużone do 26 czerwca, a więc do końca roku szkolnego 2019/2020.

Ze względu na poprawiającą się z dnia na dzień sytuację epidemiologiczną w naszym kraju wznowiono pracę żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz szkół w zakresie zajęć wychowawczo- opiekuńczych z elementami dydaktyki oraz konsultacji z nauczycielami dla wszystkich klas.

Wytyczne łagodnieją, a pracy w szkołach ciągle przybywa.

Jak będzie wyglądała organizacja pracy szkoły do końca roku szkolnego?

Egzamin ósmoklasisty

Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty, maturalny i egzaminy zawodowe?19 maja 2020 zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej na temat przeprowadzenia egzaminów w roku szkolnym 2019/2020.Sprecyzowano w nim wszystkie ważne kwestie,...